Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waarom de benoeming van de pg opnieuw?

Waarom de benoeming van de pg opnieuw?

INGEZONDEN

De recentelijke benoeming van de procureur-generaal van de republiek Suriname moet opnieuw plaatsvinden ter voorkoming van een ernstige verstoring van onze democratische rechtsorde als fundament. De afgelopen periode ben ik steeds meer tot het besef gekomen dat democratie en rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn.

Vanaf het aantreden van deze regering hebben wij op verschillende momenten kunnen vaststellen dat besluiten worden genomen die niet in overeenstemming zijn met vigerende wettelijke regelingen. Daarbij is op verschillende momenten en door diverse personen die kennis van zaken hebben daarop gewezen, vaak zonder resultaat. U kunt zelf enkele gevallen benoemen waarbij de overheid desondanks ongestoord tot de uitvoering is overgegaan.

Met deze benoeming en beëdiging van het hoofd van het Openbaar Ministerie die met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk is voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten, kunnen wij niet toestaan dat de regering wederom een scheve schaats gaat rijden.

Krachtens het staatsbesluit van 6 november 1996, houdende vormgeving van wettelijke regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten (SB 1996 no 54) is om redenen van de behoefte aan duidelijkheid en uniformiteit in wetgevings-technisch opzicht het volgende in overeenstemming met de Grondwet vastgesteld:

In dit besluit luidt artikel 7 als volgt:

1.            Een door de president genomen bestuursbesluit, ter uitoefening van een bij een wettelijke regeling aan hem toegekende bevoegdheid, wordt als “resolutie” aangeduid.

2.            De ondertekening van een resolutie geschiedt uitsluitend door de president.

3.            In de resolutie wordt door de president aangegeven welke minister of ministers met de uitvoering van de betreffende resolutie is/zijn belast.

Bij staatsbesluit van 13 juli 2023 (SB 2023 no 106) ter wijziging van het staatsbesluit van 6 november 1996 (SB 1996 no 54) is in artikel I bepaald dat in het besluit vormgeving, wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten (SB 1996 no 54 ) de volgende wijzigingen worden aangebracht:

A.           Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 6 toegevoegd, luidende als volgt:

1.            Een regeringsbesluit is een besluit door de regering in de regeringsvergadering, bijeengeroepen krachtens artikel 110 sub d van de Grondwet, ter uitvoering van een aan de regering gegeven bevoegdheid in de Grondwet dan wel bij wet.

2.            De ondertekening van een regeringsbesluit geschiedt uitsluitend door de president.

Door het onzinnige standpunt dat bij de benoeming van de procureur-generaal de hele regering de resolutie moet tekenen is deze dwaling ontstaan en is het staatsbesluit (SB 1996 no 54) onnodig gewijzigd met alle gevolgen van dien.

Nu hebben wij twee vormen van resoluties (regeringsbesluiten) die voorkomen in het staatsbesluit Vormgeving wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten en geen grondslag vinden in de Grondwet, omdat artikel 110 de bevoegdheden van de president met betrekking tot andere organen regelt.

Het desgewenst bijeenroepen en leiden van de vergadering van de raad van ministers zoals artikel 110 d bepaalt, behoort tot een normale taak van de president en daarvoor is artikel 7 van het staatsbesluit met betrekking tot de resolutie (SB 1996 no 54) toereikend.

Door een totaal verkeerde perceptie en anticiperend op een disfunctionerende ministerraad, bij de besluitvorming voor de benoeming van de procureur-generaal, wordt in strijd met de Grondwet een resolutie dd 5 juni 2023 no 386/RP, houdende vaststelling reglement van orde voor de regeringsvergadering tot stand gebracht.

Summa summarum (alles bijeengenomen, … red.) kan het Hof van Justitie de betrokkene/belanghebbende op grond van de verkeerde toepassing van regels niet tot procureur-generaal installeren, voordat de benoeming en beëdiging in heroverweging zijn genomen. Wij moeten worden beschermd tegen machtsmisbruik of détournement de pouvoir, willen wij pretenderen nog in een rechtsstaat te wonen.

Eugène van der San

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.