Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Een aangepast kiesstelsel!

Een aangepast kiesstelsel!

INGEZONDEN

Wij moeten voorkomen in een Babylonische spraakverwarring te geraken. Om te beginnen moeten we eerst vaststellen dat de republiek Suriname niet alleen ‘een democratische rechtstaat is, maar dat ze ook de vorm van een gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft’. Dit betekent dat aan onderdelen van de staat, ten aanzien van de regeling en het bestuur van hun eigen huishouding, een zekere mate van zelfstandigheid is toegekend. Hier ligt de grondslag van de territoriale decentralisatiegedachte.

Nederlands model

In de Grondwet wordt dit verder uitgebouwd in hoofdstuk XXI  genaamd ‘Het Regionaal Bestuur’.  Nederland is ook een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Daarbij zijn aan de onderdelen, provincies en gemeenten, zelfstandige bevoegdheden ten aanzien van regeling en bestuur toegekend. Deze zijn in de Grondwet, provinciewet, gemeentewet, kieswet, politiewet en wet gemeenschappelijke regelingen verder geregeld.

De verkiezingen van de leden van De Nationale Assemblee hebben formeel niets te maken met de decentralisatie vandaar dat bij de goedkeuring van een aangepast kiesstelsel in verband met de uitspraak van het Constitutioneel Hof (CHof), geen argumenten hoeven te worden aangedragen om af te wijken van de uitspraak.

Besluit CHof bindend en leidend

Indien de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling overeenkomstig de uitspraak van het CHof worden aangepast, zullen ze geen invloed hebben op de decentralisatie uitvoering. Wat wij missen om de decentralisatiegedachte tot wasdom te brengen zijn kennis en geld.

Gelijk iets goeds doen

Waar het nu om gaat, is dat deel van het kiesstelsel dat te maken heeft met  hoe de kiezers hun stem zullen moeten uitbrengen. Hieromtrent gaan de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling die door het CHof zijn beoordeeld en onverbindend zijn verklaard.

Het ‘one person, one vote,  one value’-beginsel  past niet in het model van een gemengd stelsel met als uitgangspunt een vaste voetzetel. Het is mooi maar heeft geen toegevoegde waarde, omdat tijdens de stemming op grond van de landelijke evenredigheid die ene zetel ook moet worden binnengehaald. Het is geen gratis zetel.

Als daardoor de indruk wordt gewekt dat het bijdraagt aan de decentralisatiegedachte, mag het wat mij betreft. Het is dan geen wetenschappelijke vinding maar gewoon een onderdeel van een ‘popkipatu’. Desalniettemin is het, het meest rechtvaardige model om de beslissing van het Constitutioneel Hof te benaderen (de politieke legitimiteit).

Het is daarom zinloos om een andere route te gaan forceren, terwijl de president conform artikel 75 van de Grondwet al het initiatief heeft genomen om een wetsontwerp tot stand te laten brengen, ter aanbieding aan De Nationale Assemblee.

Struisvogelpolitiek

Het heeft geen zin om nog struisvogelpolitiek te willen spelen met een optie A: wijziging kiessysteem. A nai woko! De politieke uilskuikens zullen dit niet begrijpen en zullen lopen achter de politieke opportunisten die nooit in landsbelang denken en daardoor het land regelrecht in een constitutioneel conflict doen belanden door onwetendheid.

Eugène van der San

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.