Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Draagvlak gewenst voor doorvoering minimumloon

Draagvlak gewenst voor doorvoering minimumloon

Er is nog steeds geen draagvlak voor de invoering van het minimumloon. ATM-minister Michael Miskin zal het traject van de introductie van het minimumloon voortzetten en in gesprek treden met de groepen die dit loon moeten betalen. “Het minimumloon is onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel en zal serieuze aandacht krijgen in deze beleidsperiode”, zegt de bewindsman. “Er is in de afgelopen jaren werk verzet om het minimumloon door te voeren. Ook in het huidig Tripartiet Overleg is dit vraagstuk onderdeel geweest van de discussies over  de toepassing van een sociaal zekerheidsstelsel”, zegt Miskin.

De bewindsman voert aan dat er in de samenleving een totaal andere opvatting is van het minimumloon. “De algemene indruk is dat het een zodanig loon is, waarmee je in al je basisbehoeften zoals huisvesting en voeding kan voorzien.  In 2005 was de gedachtegang dat het een vast loon moest zijn en dat werknemers niet beneden dat loon mochten verdienen. Een Commissie Minimumloon uit 2006 deed naar aanleiding van een onderzoek naar inkomens in verschillende sectoren een voorstel voor een minimumloon van SRD 350.  Dit onderzoek wees uit dat in sommige sectoren lonen werden uitbetaald van tussen de SRD 70  en SRD 150 per maand. Deze maandsalarissen worden volgens dit onderzoek betaald in de detailhandel, met name in manufacturenzaken. De vakbeweging kon zich terugvinden in dit voorstel van de commissie, maar het bedrijfsleven niet. In 2007 waren delen van het bedrijfsleven bereid voor ongeschoolde arbeid een minimumloon te geven van SRD 2 per uur. Dat kwam toen neer op SRD 416 per maand. Dit voorstel vond geen draagvlak binnen de gezamenlijke  vakbeweging. Een deel van de vakbeweging wenst een gedifferentieerd minimumloonstelsel, een ander deel kiest voor de toepassing van een algemeen minimumloonstelsel voor alle sectoren en bedrijfstakken.”

De bewindsman zegt dat men in ieder geval er vanuit moet gaan dat een minimumloon niet te hoog kan worden vastgesteld. Hoe hoger het bedrag, hoe groter het verlies aan werkgelegenheid. “Dit heeft de Stichting Planbureau reeds cijfermatig weten vast te stellen. De meeste bedrijven met een collectieve arbeidsovereenkomst betalen salarissen die boven dit voorgesteld minimumloon van 2007 liggen. Dit vraagstuk betreft daarom in de meeste gevallen bedrijven waar er geen cao is. De conceptwet minimumloon ligt al enkele jaren op het bord van ATM. De aanname en doorvoering van de wet zijn slechts een deel van het traject dat afgelegd moet worden.” Belangrijk is volgens Miskin om ook de instituties in place en op niveau te brengen die voor de naleving en controle van deze wet moeten zorg dragen. De minister  noemt daarbij de afdeling Arbeidsinspectie die  daarin een voorname rol heeft te vervullen.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant