Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De teloorgang van het vertrouwen in Suriname

De teloorgang van het vertrouwen in Suriname

INGEZONDEN

Ooit was de liefde voor Suriname oneindig en werd door menigeen steeds uit volle borst gezongen: ‘Schoon Suriname, o land van mijn dromen ….. Suriname gij zijt mij dierbaar, land vol schoonheid overal, land ik wil u mijn hart verpanden, en u trouw zijn bovenal’. Helaas, anno 2023 is het anders en staan we voor het voldongen feit dat het vertrouwen van de doorsnee-Surinamer tot een absoluut dieptepunt is gedaald, waarvoor de beschuldigende vinger enkel en alleen richting onze regeerders en beleidmakers wijst.

Terwijl onze huidige regeerders ervoor moesten zorgen dat enerzijds de maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkeling van het land en anderzijds de leefomstandigheden van de bevolking en vooral de kansarmen tot verbetering kwamen,  zijn we de laatste jaren met het tegendeel geconfronteerd. Vele rechtgeaarde en gekwalificeerde Surinamers worden eerlijke kansen ontnomen en het eigen belang van partijloyalisten en sponsoren voert de boventoon.

Exodus

Vanaf de aankondiging van de onafhankelijkheid van Suriname in 1973 heeft zich een patroon ontwikkeld waarbij velen hebben besloten om hun heil elders te gaan zoeken, hetgeen vooral de laatste jaren verontrustende vormen heeft aangenomen. Vele studenten, docenten, specialisten, verpleegkundigen en ander kader pakken hun koffers in en gaan op zoek naar een betere toekomst. Een schoolvoorbeeld hiervan is recent in de media verschenen. Daaruit is af te leiden dat vooral goed gesitueerden hun kinderen naar het buitenland – met name Nederland – sturen voor verdere studie. Echter, een meerderheid van deze studenten blijft achter in Nederland na afstuderen.

“Betrokkenheid en saamhorigheid hebben thans plaatsgemaakt voor verbittering en harmonie voor polarisatie en wantrouwen”

De toegenomen braindrain of te wel kennisvlucht uit Suriname kan zeker tot beheersbare proporties worden teruggebracht, indien de toegankelijkheid en kwaliteit van ons hoger en wetenschappelijk onderwijs wordt verbeterd en gegarandeerd, maar daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden tot betere toekomstperspectieven en een betere honorering. Een bruto startsalaris, inclusief wetenschapstoelage, voor docenten op de Anton de Kom Universiteit van ongeveer SRD 19.000 kan zeker niet serieus overkomen. Daartegenover staat bovendien dat beleidsadviseurs en directieleden vaak zonder relevante opleiding en ervaring doorgaans beter worden beloond.

De toegankelijkheid voor eenieder tot de arbeidsmarkt moet daarom zonder meer worden vergroot; bij het starten van een eigen onderneming, bij de toewijzing van bouwkavels en woningen tot de gezondheidszorg, alsook tot het  onderwijs en alle andere sectoren. Met dit alles kan ongetwijfeld een goede basis worden gelegd om het vertrouwen van vele landgenoten te herstellen en ons geliefd land tot een gezonde en welvarende samenleving te ontwikkelen.

Tij keren

In elke samenleving hoort het voornamelijk te gaan om vertrouwen in de toekomst, samen denken, samen spreken, samen doen en samen beslissen; kortom om de actieve betrokkenheid van alle burgers te bevorderen. Helaas, met lede ogen moet worden geconstateerd dat de gemeenschap zich vandaag de dag in een soort geblokkeerde samenleving bevindt. Betrokkenheid en saamhorigheid hebben thans plaatsgemaakt voor verbittering en harmonie voor polarisatie en wantrouwen.

Toch is het nog niet te laat om het tij te keren, mits de regering terstond ertoe overgaat om de huidige precaire situatie structureel aan te pakken. Eenieder die onze grondrechten, democratie, rechtstaat en rechtstatelijke waarden niet respecteert, dient zonder aanzien des persoons te worden aangepakt. Tegen stigmatisering van de bevolking, ongenuanceerde uitspraken van politici en ondermijning van de samenhang in de samenleving, moet drastisch worden opgetreden!

Weliswaar is er doorgaans veel deskundigheid, tijd, financiële middelen, daad- en draagkracht vereist om doelmatige verandering te realiseren in deplorabele situaties, maar dit mag absoluut geen excuus zijn om te slabakken. Echter, realiteitszin gebiedt ook te onderkennen dat de regering enerzijds voor uitermate grote uitdagingen staat, maar anderzijds valt zeker niet te ontkennen dat zij het juiste voorbeeld dient te geven, door onder meer zuinig om te gaan met de schaarse staatsmiddelen en het ten goede keren van haar beleid, dat tot dusver bezijden de gedane verkiezingsbeloften wordt ervaren!

Ter overdenking moge tenslotte nog naar de volgende tekst (Mattheus 7 vers 15) uit het Heilige Schrift worden verwezen: “Waakt u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen”.

Roy Harpal

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.