Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wijziging kiesregeling alleen niet voldoende

Wijziging kiesregeling alleen niet voldoende

INGEZONDEN

De wijziging van de kiesregeling zoals uitgesproken door het Constitutioneel Hof laat nog even op zich wachten. Eerst heeft president Santokhi een commissie ingesteld die om haar moverende redenen heeft voorgesteld achtergestelde en/of dunbevolkte districten eerst één of twee zetels toe te kennen en vervolgens via evenredige vertegenwoordiging, ‘one person, one vote’, zetels toe te kennen.

Intussen heeft de president een technische commissie geïnstalleerd om een ontwerpwet tot wijziging van de kiesregeling samen te stellen. Het kan ook anders en wel via een initiatiefwetsvoorstel van het parlement, De Nationale Assemblee (DNA). Dat is ook voorgesteld door Mr. Hugo Fernandes Mendes. Het parlement kan daarvoor worden bijgestaan door deskundigen. Die zouden al op afroep beschikbaar kunnen zijn. Er is namelijk haast bij.

Intussen heeft een groep bezorgde burgers een kant en klaar initiatiefwetsvoorstel, opgesteld door Mr. Jennifer van Dijk-Silos, aangeboden aan DNA. De kiesregeling zal, hoe dan ook, moeten worden gewijzigd, maar dat zal weinig zoden aan de dijk zetten indien Surinamers zich niet afvragen of er ook niet sprake moet zijn van een wijziging in moraliteit. Wat willen wij van en met elkaar? Willen wij streven naar het behartigen van eigen persoonlijke of groepsbelangen of willen wij streven naar het behartigen van het nationale belang?

In een parlementaire democratie zijn er partijen met verschillende ideologieën: liberale, democratische, socialistische en religieuze, zoals christelijke, hindoeïstische of islamitische, animistische. Soms is er ook sprake van een mengeling, zoals sociaaldemocratische, liberaal democratische. Het behartigen van deelbelangen is dus normaal in een parlementaire democratie. Indien een partij niet de meerderheid heeft in het parlement zal die partij met andere partijen moeten samenwerken om te rekenen op een meerderheid in de DNA.

Belangen

Echter, het gaat mis wanneer bestuurders van een land, de regering, kapitalistische belangen behartigen en de bevolking daaraan ten onder gaat. Het moet duidelijk zijn dat VHP, Abop en PL meer belangen behartigen van handel en rijke mensen, veelal etnische of eigen groepsbelangen. Immers, die partijen zijn op etnische leest gestoeld en ontlenen hun mandaat daaraan. Natievorming wordt daardoor ook niet gediend, want de verschillende etnische groepen streven bijna uitsluitend hun eigen belangen na.

Pogingen van de VHP om een multi-etnische partij te worden, moeten met een korrel zout worden genomen, zolang president Santokhi tevens voorzitter van die partij is en het bestuur van de partij geen multi-etnische afspiegeling vormt van de bevolking. Hoe kan een president het nationale belang behartigen indien hij tevens voorzitter is van zijn eigen op etnische leest gestoelde partij?

De informele economie in Suriname is ook een groot probleem. Geldwisselkantoren, cambio’s, spelen daarin een niet te onderschatten rol. Er is sprake van een schaduweconomie. De onderwereld, drugsmaffia, is nauw verbonden met de bovenwereld. Er is zelfs een assembleelid dat de cambio’s wil ondersteunen door te beweren dat Surinamers hun vreemde valuta thuishouden en niet naar de bank brengen. De man, een VHP’er, behoort blijkbaar tot de kring van Surinamers die vreemde valuta thuis kan houden.

Een andere VHP’er beweert dat de prijs tot stand komt door vraag en aanbod. Dat had de man blijkbaar gelezen in een boek van Heertje, een gezaghebbende econoom, die hij bij naam noemde. Dat koersstijgingen en daarmee prijsstijgingen ook worden veroorzaakt door cambio’s kwam blijkbaar niet op bij de man. Het valt op dat president Santokhi zich weinig tot niets aantrekt van de adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Waarom? Rekent de president zich rijk door de verwachte olie- en gasopbrengsten?

De president geeft er de voorkeur aan om met Guyana te praten over exploitatie van olie en het aanleggen van een brug over de Corantijnrivier dan met Guyana te praten over beheersdaden die Guyana verricht in het Tigrigebied. De president heeft blijkbaar nooit gehoord over rechtsverwerking, het verlies van rechten indien je alles op zijn beloop laat.

Wanneer schudt iemand de president eens wakker uit zijn comfortabel bed? Het kan ook zijn dat het de bedoeling van de president is Guyana en Suriname samen te voegen. Dan hoeft de man zich niet druk te maken over het Tigrigebied. Dan heb ik het niet eens gehad over vicepresident Brunswijk van de Abop. De man is meer bezig met zijn goudconcessies dan met het besturen van het land. Dat de man de achtergestelde belangen van de marrons wil herstellen, is begrijpelijk, maar de corruptie die daarmee gepaard gaat, is nogal afkeurenswaardig.

Wat voor moreel voorbeeld moet de jeugd van Suriname nemen aan politici die er niet voor schromen familie en vrienden te benoemen op posten waarop zij niet deskundig genoeg zijn? Daarom zien jeugdigen het belang van zelfs het afmaken van het basisonderwijs niet in. Immers, met een lagere schoolniveau kan men zelfs vicepresident worden en ook nog dromen van het presidentschap.

Rinaldo van Rhemen

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.