Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Supermarkten grotendeels verantwoordelijk voor overtredingen arbeidswetten

Supermarkten grotendeels verantwoordelijk voor overtredingen arbeidswetten

Surpermarkten zijn grotendeels verantwoordelijk voor alle geconstateerde overtredingen van arbeidswetten. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)  zei eerder deze week in het parlement tijdens de behandeling van de nadere wijzigingen van een vijftal arbeidswetten, dat vanuit zijn ministerie wordt bekeken hoe deze categorie werkgevers de nodige begeleiding te bieden als het gaat om naleving van arbeidswetten. 

De minister zegt dat het directoraat Arbeidsinspectie van zijn ministerie een cruciale rol vervult als het gaat om de naleving van arbeidswetten. 

De Arbeidsinspectie treedt op de eerste plaats niet punitief op, maar richt zich bij constatering van overtredingen meer begeleidend en correctief op naar bedrijven toe. De overtreder wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken de nodige correcties te plegen. Indien zulks toch nagelaten wordt, dan pas gaan arbeidsinspecteurs over tot het opleggen van sancties.

Vorig jaar hebben arbeidsinspecteurs tijdens controle en inspectiewerkzaamheden in totaal 139 punten van overtredingen geconstateerd en gerapporteerd. Het aantal keren dat overgegaan is tot het opleggen van boetes bedraagt 120. 

Punten van overtredingen en boetes

De overtredingen zijn onder meer het doen verrichten van arbeid op zondagen of daaraan gelijkgestelde dagen, het niet aanwezig hebben van arbeidslijsten of arbeidsregisters, het doen verrichten van arbeid door  vreemdelingen zonder de nodige vergunning, het niet toekennen van vakantie, het niet aanhouden van een vakantieregister, het niet kunnen aantonen van bewijs van SOR-verzekering, het niet aanhouden van een ongevallenregister en het niet zorgdragen voor de aanwezigheid van  opzicht houdend personeel tijdens werkzaamheden. Opvallend is het aantal van 50 keren dat boetes zijn opgelegd voor het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen zonder de benodigde vergunning.

Met betrekking tot de versterking van het directoraat Arbeidsinspectie zegt minister Mac Andrew. dat dit jaar nog weer een basisopleiding arbeidsinspecteurs zal worden gestart. De junior arbeidsinspecteurs die recentelijk hun opleiding met succes hebben afgerond, zitten nu op de opleiding voor Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Verder doet het ministerie van AW&J er alles aan om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers op het directoraat Arbeidsinspectie.

SS