Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – DNA-lid Vreedzaam wil onderzoek gronduitgifte Mennonieten

Starnieuws – DNA-lid Vreedzaam wil onderzoek gronduitgifte Mennonieten

DNA-lid Vreedzaam wil onderzoek gronduitgifte Mennonieten

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 08:52
Bericht: DNA-lid Vreedzaam wil onderzoek gronduitgifte Mennonieten
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 08:52

Jennifer Vreedzaam, lid van De Nationale Democratische Partij (NDP) in het Surinaamse parlement, heeft recentelijk een verzoek ingediend voor een grondig onderzoek naar de toekenning en uitgifte van land in inheemse woon- en leefgebieden, concessieverlening in de Corantijnrivier, en gronduitgifte aan derde partijen in de regio’s Brokopondo en West-Suriname, specifiek ten behoeve van de Mennonieten. Vreedzaam heeft hiertoe een brief gericht aan de Procureur-Generaal. Dit nieuws, oorspronkelijk gerapporteerd door Starnieuws, heeft de aandacht getrokken van velen en wierp vragen op over de rechtmatigheid en transparantie van deze gronduitgiftepraktijken.

Volgens de parlementariër van de NDP zijn er mogelijk onregelmatigheden gepleegd bij de aanvraag en toekenning van grond, waarbij mogelijk is afgeweken van wettelijke voorschriften, voorwaarden, of procedures. Deze vermeende handelingen zouden kunnen dienen om onrechtmatige voordelen te verkrijgen, zowel voor de aanvragers zelf als voor andere betrokken partijen. In het belang van transparantie en rechtvaardigheid is Jennifer Vreedzaam van mening dat er een diepgaand onderzoek nodig is om deze kwestie volledig op te helderen.

De Surinaamse regering heeft toestemming verleend aan 50 Mennonitische families om zich in Suriname te vestigen. Het is belangrijk op te merken dat de regering bij deze beslissing heeft gesteld dat deze groep de grond zelf zal aanschaffen. Dit betekent echter wel dat er land is uitgegeven aan derde partijen, zoals benadrukt door Vreedzaam. Deze ontwikkeling heeft geleid tot veel vragen en zorgen in de samenleving over wie deze derde partijen zijn en wat de omvang van de gronduitgifte in de regio’s Brokopondo en West-Suriname werkelijk is.

De roep om onderzoek en opheldering in deze kwestie weerspiegelt de bredere bezorgdheid over de toewijzing van land in Suriname en de noodzaak om ervoor te zorgen dat deze toekenningen in overeenstemming zijn met de wet en de belangen van de gemeenschap beschermen. Het is van essentieel belang dat de overheid openheid van zaken geeft en dat de bevolking het volste vertrouwen heeft in het proces van grondtoewijzing en de besluitvorming rond dergelijke kwesties.

Het is daarom van groot belang dat dit verzoek om een onderzoek grondig wordt behandeld en dat alle betrokken partijen volledige medewerking verlenen aan het proces. Het is niet alleen in het belang van de betrokken partijen, maar ook van de Surinaamse samenleving als geheel. Het waarborgen van transparantie, eerlijkheid en rechtvaardigheid in gronduitgifteprocedures is cruciaal voor het behoud van de integriteit van het land en het versterken van het vertrouwen van de burgers in de overheid.

In haar brief aan de Procureur-Generaal benadrukt Jennifer Vreedzaam de noodzaak van een grondig onderzoek naar de vermeende onregelmatigheden bij de gronduitgifte. Ze wijst op het feit dat deze vermoedelijke onregelmatigheden in strijd zouden zijn met de geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden, of procedures, die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat gronduitgifte eerlijk en transparant verloopt. De vermoedelijke motieven achter deze handelingen, namelijk het verkrijgen van onrechtmatige voordelen voor zichzelf of anderen, verhogen de ernst van de kwestie en rechtvaardigen een grondig onderzoek.

Een van de centrale vragen die in deze zaak rijzen, is wie de derde partijen zijn die grond hebben verkregen in de regio’s Brokopondo en West-Suriname. Het is van groot belang om deze partijen te identificeren en de omstandigheden rondom de gronduitgifte aan hen volledig te begrijpen. Het publiek heeft recht op volledige transparantie en duidelijkheid over deze kwestie, aangezien dit direct betrekking heeft op de toewijzing van waardevolle hulpbronnen en de impact ervan op de samenleving.

De regering van Suriname heeft toestemming gegeven aan 50 Mennonitische families om zich in het land te vestigen. Hoewel deze beslissing op zichzelf legitiem is, is het belangrijk om de details van deze overeenkomst te begrijpen. Het is niet duidelijk of deze families land hebben gekocht of dat de grond op een andere manier is toegewezen. In het geval dat grond aan deze families is toegewezen, is het van cruciaal belang om te bepalen of dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

De zorgen die naar voren zijn gebracht door Jennifer Vreedzaam en anderen in de samenleving weerspiegelen de bredere kwestie van grondtoewijzing in Suriname. Deze kwestie is al lang een punt van discussie en bezorgdheid, gezien de waarde van land en de impact ervan op de economie en het milieu. Het is essentieel dat gronduitgifte plaatsvindt op een transparante en eerlijke manier, waarbij de belangen van de inheemse bevolking, lokale gemeenschappen en het milieu worden beschermd.

Om een beter begrip te krijgen van de situatie en de noodzaak van het onderzoek te benadrukken, is het van belang om te weten wat de huidige wet- en regelgeving in Suriname voorschrijft met betrekking tot gronduitgifte. Deze regels zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt en dat de belangen van alle betrokken partijen worden beschermd.

Het verzoek om een onderzoek naar de grondaanvraag en uitgifte van land in inheemse woon- en leefgebieden, concessies in de Corantijnrivier en gronduitgifte aan derde partijen in Brokopondo en West-Suriname, weerspiegelt de bezorgdheid over mogelijke schendingen van deze regelgeving. Als er inderdaad sprake is van onregelmatigheden, is het van groot belang dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen en dat eventuele schade wordt hersteld.

Het feit dat deze kwestie door een parlementslid is aangekaart, benadrukt de rol van het parlement bij het waarborgen van goed bestuur en de naleving van wet- en regelgeving. Het is een van de kernfuncties van het parlement om toezicht te houden op de activiteiten van de uitvoerende macht en ervoor te zorgen dat deze handelt in overeenstemming met de wet en het algemeen belang. Het verzoek om een onderzoek in deze kwestie is dan ook een uiting van de parlementaire verantwoordelijkheid om de belangen van de bevolking te beschermen.

Het is van belang om te benadrukken dat het onderzoek dat wordt voorgesteld, niet bedoeld is om schuldigen aan te wijzen voordat er bewijs is verzameld en geanalyseerd. Het is bedoeld om feiten aan het licht te brengen en te bepalen of er sprake is geweest van onregelmatigheden bij de gronduitgifte. Als blijkt dat er inderdaad onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, kan dit leiden tot verdere juridische stappen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Het is ook van belang om op te merken dat dit onderzoek geen afbreuk doet aan het recht van individuen en groepen om land in Suriname aan te schaffen en te exploiteren op een legale en transparante manier. Het onderstreept echter wel het belang van het volgen van de juiste procedures en het respecteren van de wet bij dergelijke transacties.

Het is nu aan de Procureur-Generaal en andere relevante instanties om dit verzoek om een onderzoek serieus te nemen en de nodige stappen te ondernemen om de feiten te achterhalen. Dit proces moet plaatsvinden met volledige transparantie en onafhankelijkheid, zodat het vertrouwen van het publiek in het resultaat kan worden gewaarborgd.

De bezorgdheid van Jennifer Vreedzaam en de roep om onderzoek weerspiegelen de bredere noodzaak om gronduitgiftepraktijken in Suriname te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de wet en de belangen van de samenleving. Het is een belangrijke stap in de richting van een eerlijke, transparante en rechtvaardige toewijzing van land en hulpbronnen in het land, en het verdient de volledige steun van de samenleving en de autoriteiten.

In afsluiting benadruk ik nogmaals het belang van het verzoek van Jennifer Vreedzaam om een grondig onderzoek naar de vermeende onregelmatigheden bij de gronduitgifte in inheemse woon- en leefgebieden, concessies in de Corantijnrivier en gronduitgifte aan derden in Brokopondo en West-Suriname. Dit verzoek is in lijn met de roep om transparantie, eerlijkheid en rechtvaardigheid in gronduitgifteprocedures en verdient de volledige aandacht en medewerking van alle betrokken partijen.

Het is essentieel dat de uitkomst van dit onderzoek het vertrouwen van het publiek versterkt en de integriteit van gronduitgifte in Suriname waarborgt. De autoriteiten moeten dit verzoek serieus nemen en ervoor zorgen dat het onderzoek volledig en onafhankelijk wordt uitgevoerd. Alleen op die manier kan recht worden gedaan aan de belangen van de samenleving en kan worden gezorgd voor een eerlijke en transparante toewijzing van land en hulpbronnen in het land.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: