Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – De Fiscale Rechtswil van De Nationale Assemblée

Starnieuws – De Fiscale Rechtswil van De Nationale Assemblée

De Fiscale Rechtswil van De Nationale Assemblée

Afbeelding: Starnieuws – 05 Nov, 04:53
Bericht: De Fiscale Rechtswil van De Nationale Assemblée
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 05 Nov, 04:53

Ingrijpende Wijzigingen in BTW-Wet na Controversiële Parlementaire Zitting

De Surinaamse wetgeving heeft onlangs aanzienlijke veranderingen ondergaan met betrekking tot de BTW-Wet, zoals goedgekeurd op 1 september 2023. Deze controversiële wetswijzigingen, die werden aangenomen met 26 stemmen in De Nationale Assemblée (DNA), hebben geleid tot een golf van onzekerheid en vragen over de geldigheid van de nieuwe bepalingen. De controverses rondom deze wetswijzigingen zijn ontstaan door mondelinge wijzigingen voorgesteld door de minister van Financiën tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel.

Een van de meest opvallende aspecten van deze wetswijzigingen is het feit dat de geïntegreerde tekst van de BTW-Wet niet langer duidelijk aangeeft welke versies van de bijlagen op welke tijdstippen van kracht zijn. Deze onduidelijkheid is ontstaan door de wijzigingen die de minister van Financiën tijdens de parlementaire behandeling heeft voorgesteld en die zonder toelichting zijn doorgevoerd. Bovendien heeft de minister een ingrijpende herziening voorgesteld met betrekking tot de belasting op financiële transacties, waarbij valutawisseltransacties van belast naar vrijgesteld werden verschoven, en vergoedingen voor kasopnames en binnenlands betalingsverkeer van vrijgesteld naar belast werden verplaatst.

Het is van groot belang op te merken dat deze ministeriële interventies bij een initiatiefwetsvoorstel eigenlijk niet zijn toegestaan volgens het ordereglement van De Nationale Assemblée. Desondanks werden de protesten van DNA-leden tegen deze ingrepen terzijde geschoven door de voorzitter van de DNA. Het is belangrijk dat de voorzitter zich verdiept in het Handboek Constitutioneel Recht Suriname, dat hem op 6 juli 2023 is geschonken, met name op de pagina’s 124 en 219. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat initiatiefnemers het wetsvoorstel moeten verdedigen en de regering vragen moet beantwoorden. Omdat de minister geen toelichting heeft gegeven voor de nieuwe afbakening van financiële prestaties en de DNA-voorzitter geen debat hierover heeft toegestaan, blijven er ernstige vragen bestaan over de rechtsgeldigheid van deze wetswijzigingen.

Het is van groot belang om te begrijpen dat deze wetswijzigingen verstrekkende gevolgen hebben voor de belastingstructuur in Suriname. Er zijn belangrijke vragen gerezen over de rechtvaardigheid en de economische impact van deze veranderingen. Bijvoorbeeld, waarom zouden valutawisseltransacties worden vrijgesteld terwijl SRD-bankrekeningen en geldopnames worden belast? Waarom worden casino’s vrijgesteld, terwijl loterijen worden belast? Dit zijn enkele van de fundamentele vragen die moeten worden beantwoord.

De handelingen van de openbare vergadering tonen aan dat meerdere DNA-leden zich hebben verzet tegen deze implicaties van het wetsvoorstel. De verdediging en wijziging van het wetsvoorstel werden echter overgelaten aan de minister, in plaats van aan de initiatiefnemers. Dit heeft geleid tot verwarring en onzekerheid over de daadwerkelijke wil van de wetgever.

In een radio-interview op 3 november 2023 gaf de minister toe dat deze keuzes het resultaat waren van politieke krachten in het parlement en dat ze niet zijn voorkeur genieten. Dit staat echter in schril contrast met het feit dat de minister zelf deze keuzes heeft gemaakt en verdedigd, ondanks het verzet van verschillende coalitie- en oppositieleden. Een voorbeeld hiervan is de belastingheffing op begrafeniskosten, die de minister heeft verdedigd en niet heeft gewijzigd, ondanks tegenstand.

Initiatiefnemer Karto heeft gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen, zodat de belastingdruk eerlijk wordt verdeeld en de productiekosten niet onnodig worden belast. De minister heeft echter aangedrongen op de aanname van het wetsvoorstel zoals door hem gewijzigd. Dit roept de vraag op of er sprake is van transparante en verantwoorde wetgeving.

Het is van essentieel belang dat wetsvoorstellen zorgvuldig worden toegelicht en besproken, zodat ze duidelijk en begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen. De wetgever moet haar werk opnieuw bekijken om ervoor te zorgen dat haar intenties en de gevolgen van de wetgeving duidelijk en transparant worden gemaakt. Het afwijken van het ordereglement en defecte wetgeving dragen niet bij aan de kwaliteit van de wetgeving.

Daarom is het van groot belang dat de wetgever haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de rechtswil van de wetgever duidelijk wordt uitgedrukt in de wetgeving. Het is niet aanvaardbaar dat wetgeving wordt beïnvloed door leugens en partijpolitiek, wat de uitvoering van deze nieuwe belastingwet aanzienlijk kan bemoeilijken.

Nu de minister de verantwoordelijkheid voor deze controversiële keuzes afschuift op politieke krachten in het parlement, is het van belang te begrijpen welke invloeden hebben geleid tot deze beslissingen. De handelingen van de openbare vergadering tonen aan dat alternatieven zijn voorgesteld, die de bewering van de minister dat ze zijn afgewezen, weerleggen.

Het is nu aan De Nationale Assemblée en voorzitter Bee om ervoor te zorgen dat de wetgeving duidelijk en rechtvaardig is, zodat deze een solide basis biedt voor de uitvoering en naleving. Transparantie, verantwoordelijkheid en eerlijkheid moeten de kernprincipes zijn van het wetgevingsproces om de belangen van het Surinaamse volk te dienen.


Posted

in

by

Tags: