Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – COP28: Santokhi dringt aan op werkende klimaatfinancieringssystemen

Starnieuws – COP28: Santokhi dringt aan op werkende klimaatfinancieringssystemen

COP28: Santokhi dringt aan op werkende klimaatfinancieringssystemen

Afbeelding: Starnieuws – 02 Dec, 08:45
Bericht: COP28: Santokhi dringt aan op werkende klimaatfinancieringssystemen
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 02 Dec, 08:45

In een recent artikel voor Starnieuws werd onthuld dat president Chan Santokhi van Suriname een cruciaal gesprek voerde met de Guyanese vicepresident Bharat Jagdeo tijdens de COP28, gehouden in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. De boodschap die president Santokhi benadrukte, draaide om de essentie van het behoud van bestaande bossen boven elke andere prioriteit, waarbij hij stelde dat herbebossing of bosbouw niet hoger gewaardeerd zouden moeten worden dan het behoud van de huidige bossen.

Zijn woorden gingen dieper in op het belang van financiering, niet alleen voor zijn eigen land, maar voor de wereldgemeenschap als geheel. Het idee dat betalingen voor het behouden van bestaand bos een hogere waarde zouden moeten krijgen dan voor nieuw aangeplante bossen of herbebossing werd krachtig benadrukt. President Santokhi benadrukte opnieuw de noodzaak om nieuwe financiële overeenkomsten te smeden en bestaande financiële verplichtingen na te komen, waarbij hij de roep om daadwerkelijk functionerende klimaatfinancieringssystemen versterkte.

Het staatshoofd bracht naar voren dat het verkrijgen van toegang tot mondiale klimaatfondsen cruciaal is voor het uitvoeren van projecten die de levensomstandigheden verbeteren. Hij benadrukte echter dat deze fondsen niet mogen verdwijnen in ontoegankelijke administratieve procedures of adviesbureaus, maar daadwerkelijk moeten worden ingezet voor concrete verbeteringen.

Een interessant punt dat president Santokhi aanstipte, was de bewustwording in Suriname omtrent de offshore olie-industrie en de daarmee samenhangende ecologische impact. Ondanks deze nieuwe ontwikkelingen, benadrukte hij vol vertrouwen dat Suriname CO2-negatief zal blijven. Dit betekent dat het land meer koolstof opneemt dan het uitstoot. Echter, hij wees er ook op dat Suriname, ondanks deze positieve inspanningen, nog steeds geconfronteerd wordt met de negatieve gevolgen van klimaatverandering, veroorzaakt door landen die bijdragen aan klimaatvervuiling zonder daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

De president benadrukte de harde realiteit dat Suriname, net als andere landen, te maken heeft met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Hij wees met name op de impact op boeren en inheemse bevolkingsgroepen, die het meest kwetsbaar zijn voor deze veranderingen. Deze extremen maken het een enorme uitdaging om essentiële goederen zoals voedsel en water naar afgelegen gemeenschappen te transporteren.

Tegelijkertijd onderstreepte het staatshoofd de verantwoordelijkheid van de regering om op een gebalanceerde manier gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. Suriname zet zich in voor het ontwikkelen van een strategie voor een koolstofarme en veerkrachtige economie, met een voorzorgsbenadering bij de afbouw van fossiele brandstoffen. Dit is van cruciaal belang gezien het streven naar het vervullen van SDG 7.1: Toegang tot Energie, zonder achterblijvers.

President Santokhi drong aan op internationale ondersteuning voor technologische overdracht en financiële steun voor een rechtvaardige overgang naar duurzame energie en transport, vooral voor plattelandsgemeenschappen. Hij benadrukte de vooruitgang van Suriname in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, met bijna vijf procent van de energieopwekking afkomstig van duurzame bronnen. Er wordt gestreefd naar verdere hervormingen om fossiele energiebronnen uit te faseren en meer in te zetten op hernieuwbare energie.


Posted

in

by

Tags: