Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Slachten drachtige koeien voortaan verboden

Slachten drachtige koeien voortaan verboden

Jogi sceptisch

Hoewel het parlement met algemene, 41 stemmen, de wet die het slachten van drachtige koeien verbiedt heeft aangenomen, heeft VHP-assembleelid Mahinder Jogi er geen enkel vertrouwen in dat de deze enig effect zal hebben. Jogi, zelf landbouwer, meent dat zolang de randvoorwaarden om de agrarische sector een boost te geven ontbreken er geen verbetering zal optreden.

Tekst Ivan Cairo

Beeld still

Evenals bij andere besprekingen over de landbouwsector leverde de VHP’er stevige kritiek op het agrarische beleid van de regering. Hij betoogde dat de wet niet eens naar het parlement had moeten worden gestuurd. Deze is volgens hem het resultaat van jarenlange verwaarlozing van de agrarische sector en de subsector veeteelt.

Schrikbarende afname

Bij het verdedigen van de wet zei Landbouwminister Parmanand Sewdien dat er momenteel sprake is van een “schrikbarende afname” van de productiepotentie bij rundvee. In plaats van groei is de rundveestapel de afgelopen twintig jaar met 30 procent afgenomen, terwijl de behoefte aan rundvlees toeneemt. “Vorig jaar alleen waren er meer dan elfhonderd geslachte dieren drachtig, los van de dieren die zijn teruggestuurd vanwege drachtigheid. Dit zijn verliezen”, zei de minister.

Bij interruptie stelde VHP-assembleelid Mohammad Mohab-Ali dat Suriname in 2013 ongeveer 46.000 runderen had. In 2017 bleek dat aantal te zijn afgenomen naar ongeveer 35.000. Momenteel schommelt het nog steeds rond de 35.000, zei Mohab-Ali, met als gevolg dat de prijs van vlees, niet alleen rundvlees, in Suriname omhoog is gegaan.

Sewdien legde uit dat de regering het tekort aan rundvlees tijdelijk wil opvangen met de import van slachtdieren. Daarnaast zal worden gewerkt aan verbetering van de veestapel door import van fokdieren en het realiseren van andere randvoorwaarden, zoals verbetering van grasland en het trainen van boeren.

Jogi merkte op dat boeren hebben geïnvesteerd in het opbouwen van hun veestapel en door de nieuwe wet beperkt zullen worden “terwijl niet wordt gewerkt aan verbetering van de randvoorwaarden”. Volgens hem zijn momenteel alle weilanden in Nickerie, Saramacca, Wanica en Commewijne onder water of drassig vanwege slecht beheer van infrastructuur door de overheid. “Dan willen we karkassen produceren die zevenhonderd tot achthonderd kilo vlees moeten geven aan ons”, stelde hij.

‘Niks gebeurd, niks veranderd’

Volgens Jogi presenteerde de minister “mooie zaken” die in de toekomst zullen worden gedaan. “Drie jaar lang zit deze regering. Wat hebben wij van het agrarische beleid in dit land gemaakt de afgelopen drie jaar? Laten wij ook daarnaar kijken. Er is noemenswaardig niks gebeurd en niks veranderd”, gispte de VHP-parlementariër. Hij vroeg zich af wat de resterende twee jaar van de zittingstermijn nog zal veranderen.

Het assembleelid voerde aan dat op het stuk van kunstmatige inseminatie “alles kapot is gemaakt”. Ook zijn er geen veeartsen. Om dat gebrek op te vangen had de regering – bij eerdere gelegenheden – aangegeven dat in alle districten animal health assistants zouden worden opgeleid om te ondersteunen. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Jogi zei verder dat bij de invoering van de BTW-wet hij had gepleit om geen heffing te plegen op gebruiksgoederen voor de landbouwsector. Aan die oproep is geen gehoor gegeven door de regering. Nu zijn zaken zoals prikkeldraad en draadpalen, die nota bene in Suriname worden geproduceerd, vrijwel onbetaalbaar voor boeren. “We kunnen die wet maken. Het gaat niet werken”, aldus Jogi.

Infrastructuur

Ook andere volksvertegenwoordigers, onder wie Radjendrekoemar Debie (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, wezen erop dat de randvoorwaarden belangrijk zijn. Als die niet aanwezig zijn, wordt gevreesd dat de wet een papieren tijger wordt.

NPS-fractieleider Gregory Rusland vroeg aandacht voor de infrastructuur in de agrarische gebieden. De politicus, die ook veeboer is, zei de afgelopen periode door wateroverlast een schade van ruim SRD 1,5 miljoen te hebben geleden. Door gebrekkige infrastructuur en achterstallig onderhoud kon het water in het gebied waar hij runderen houdt “nergens naartoe”.

Rabin Parmessar (NDP) vindt de wet een goede stap, maar hij is “huiverig” ten aanzien van de uitvoering. Hij wees op het ernstig tekort aan veeartsen in de districten. Grachella Sluisdom van de VHP vroeg of het niet mogelijk is dat bij noodslachtingen in met name de districten en andere plaatsen waar er geen veeartsen zijn gewone huisartsen hun diensten kunnen verlenen. Reagerend daarop stelde de minister dat de wettelijke regelingen op dit stuk zulks verbieden. Om dat toe te staan zou de wetgeving eerst moeten worden aangepast.

Sluisdoms fractiegenoot Harriët Ramdien deed een beroep op de regering om de wet duidelijk te communiceren met de veeteeltsector omdat er onduidelijkheid en verwarring heerst. “Men denkt dat men geen vrouwelijke runderen mag verkopen. Het mag wel, maar niet voor slachting”, zei Ramdien, die opriep tot goede voorlichting vanuit de overheid op dit stuk.