Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Repliek op onnozelheid van Hikmat Mahawat Khan

Repliek op onnozelheid van Hikmat Mahawat Khan

Wij weten dat een enkele leugenaar meer lawaai maakt dan honderden personen die de waarheid spreken. Een leugenaar is op de hoogte van de juiste informatie, maar verzwijgt of verdraait het met het opzettelijke doel om te misleiden. Wat mij betreft, mag hij gerekend worden tot zelfs een pathologische leugenaar, gelet op de kenmerken daarvan die tekenend zijn voor Hikmat Mahawat Khan.

Een leugenaar als Hikmat Mahawat Khan begint ermee zijn leugen de schijn van waarheid te geven en eindigt ermee de waarheid zelf de schijn van leugen te geven. Echter, Mahawat Khan heeft tenminste één verdienste, de geboorte van leugens. Met zijn leugens beperkt hij zich niet alleen tot één onderwerp. Hij laat geen mogelijkheid onbenut om zijn leugens over allerlei onderwerpen te verspreiden. Hij mag geridderd worden tot “Leugenaar des Vaderlandsch”. Een andere dimensie die nog onbeschreven is, is de onnodige opruiende en polariserende taal die hij bezigt (een kwestie van ontwikkeling).

De leugens van Hikmat, klik hier.
Mijn column over zijn leugens, klik hier.
De reactie van Hikmat op mijn column, klik hier.

Hikmat spartelt als een vis op het droge
Ik was niet happig om Hikmat Mahawat Khan van repliek te dienen op de vele leugens die hij telkens weer verkondigt, maar ik dacht hem het voordeel van de twijfel te geven en hem uit te nodigen voor een inhoudelijk debat. Dan kon hij tenminste bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Het ongelooflijke bleek toch waar te zijn; Mahawat Khan bleef maar steken in verwijten in zijn ingezonden stuk als reactie op mijn column. Voor een inhoudelijke discussie loopt hij steeds weg. Zijn stijl is om veel lawaai te maken met vooral leugens en de inhoud te ontwijken.

De vraag is hoeveel waarde aan lawaai gehecht moet worden. Zodra Hikmat de waarheid ziet (naderen) begint hij te spartelen als een vis op het droge. Zijn reactie op mijn column was niks anders dan sparteling van een vis op het droge.

Iemand met dusdanig weinig achting voor de objectieve waarheid zal voor de meeste burgers weinig goeds betekenen. Een goed geheugen ontbreekt ook, naast enige leesvaardigheid. Ik heb wel eens eerder in een column geschreven dat het in Nederland thans zo is, dat ook al heb je het cijfer tien voor de bètavakken, je gaat niet over naar de volgende klas indien je niet begrijpend kunt lezen. Vroeger, in de tijd dat Hikmat op school zat, was dat waarschijnlijk anders.

Bij het zien van de waarheid, kiest Mahawat Khan voor de weg van de minste weerstand
Hikmat heeft de feiten met cijfermatige onderbouwing die aangegeven zijn door mij, niet kunnen weerleggen. Sterker nog, hij heeft niet eens een poging daartoe genomen. Erg jammer. Het is evident dat hij bewijzen schuwt, reden waarom hij helemaal niet ingegaan is op de inhoud van mijn column. Hij heeft meer dan duizend woorden gebruikt, maar op geen enkel moment is hij ingegaan op de feiten die gepubliceerd zijn in mijn column.

Hij stelt dat ik quasi bewijzen hanteer, maar levert zelf geen enkel tegenbewijs daarvoor (noot: met quasi bewijzen wordt bedoeld “zogenaamde bewijzen”). Hij past in het rijtje der figuren die telkenmale feiten als fake afdoen en dan zijn ze er makkelijk klaar mee; de weg van de minste weerstand.

Ik heb de stellingen van Mahawat Khan als leugen bestempeld, maar ik heb ook cijfermatig onderbouwd waarom het leugens zijn. Immers, wie stelt, die bewijst.

Ik heb nimmer zo lang gedacht om wel of niet een repliek te geven op de reactie van Hikmat. Indien die reactie zo inhoudsloos is, kun je er weinig mee. Je kunt er nooit iets uit halen, wat er niet inzit. Wat een door Hikmat gebezigd begrip “spaghetti logica” is, slaat als een tang op een varken. Dat begrip bestaat niet. Het Groene Boekje raakte zelfs verlegen bij het ‘horen’ van dit zogenaamde begrip.

Uitsluitend drie leugens van Mahawat Khan besproken
In mijn column haalde ik de volgende stellingen van Mahawat Khan aan:
Hikmat Mahawat Khan in zijn ingezonden artikel d.d. 6 mei 2023:
“Waar waren de Oppenheimer-leningen vooral voor bedoeld:
– Staatsolie: bestaan veiliggesteld, cruciale sector boost gegeven en het bedrijf genereert winst;
– Aandeel Newmont: positie ingenomen in een van de pijlers van de economie, investering levert geld op;
– Afobakadam: goedkope energie veiliggesteld, jaarlijkse besparing gerealiseerd en dus de investering levert geld op”.

Noot: De leningen zijn niet bij Oppenheimer genomen, maar bij de bondholders die door Oppenheimer als het ware vertegenwoordigd werden via de obligatieleningen. Gemakshalve duid ik het ook als “Oppenheimer-leningen”.

Op deze drie stellingen ben ik voornamelijk ingegaan, want het is onbegonnen werk om op alle rommel van hem in te gaan. De hele column draaide om deze drie stellingen van hem. Om Mahawat Khan beter te informeren, heb ik hem ook verteld waar de rest van de leningen aan besteed is. Anders kan zijn stelling opgevat worden alsof het grootste deel van de Oppenheimer-leningen aan ‘investeringen’ besteed zijn, wat pertinent onjuist is. Hij probeert te misleiden door het woord ‘vooral’ te gebruiken, waardoor het lijkt alsof het grootste deel van de leningen voor investeringen gebruikt is. Hij stelt iets, maar vertelt opzettelijk niet hoeveel aan die “zogenaamde investeringen” besteed zijn.

Helaas moet ik in herhaling treden. Dat de leningen bedoeld waren om het bestaan van Staatsolie veilig te stellen, is een verzinsel. Dit, gelet op het feit dat de toenmalige directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) publiekelijk onomwonden kenbaar heeft gemaakt dat Staatsolie niet in liquiditeitsproblemen zit. Het bewijs daarvan is opgenomen in die column.

Een deel van het bedrag is wel geïnvesteerd door Staatsolie, maar binnen twee jaar heeft Staatsolie het weer terugbetaald aan de staat Suriname. In plaats van het terugontvangen bedrag te storten of te reserveren voor Oppenheimer en daarmee de helft van de lening af te lossen, hebben de matties van Mahawat Khan het geld consumptief uitgegeven.

Het is eveneens onwaar dat US$ 125 miljoen via Oppenheimer geleend was voor een investering in de Afobakkadam. Dat geld is gebruikt om de achterstallige stroomrekeningen bij Suralco te betalen en dus niet voor de dam. Ook hiervan is het bewijs geleverd in de column.

Wat met de rest van het geld gebeurd is, heb ik ook beschreven zodat Hikmat geen Anansie tories daarover gaat vertellen. Kortom, ik heb volledigheid betracht inzake de bestedingen van de Oppenheimer-leningen, zodat er geen twijfels kunnen bestaan. De bewijzen liggen daar en ik wens Hikmat Mahawat Khan veel succes ermee. Pathologische leugenaars ontwijken vaak de bewijzen of de vragen (één van de kenmerken van pathologische leugenaar).

Hoeveel waarde kun je nog hechten aan iemand die de waarde van cijfers en feiten ontkent. Cijfers hebben nimmer gelogen, maar vergist u zich niet. Iemand als Mahawat Khan is in staat om te stellen dat het cijfer 6 een cijfer 9 is, want hij staat omgekeerd in het leven.

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook