Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regering dient drie wetsvoorstellen wijziging Kiesregeling in bij DNA

Regering dient drie wetsvoorstellen wijziging Kiesregeling in bij DNA

De regering heeft drie wetsontwerpen aangeboden aan de Nationale Assemblee houdende de wijziging van de Kiesregeling. De aangeboden wetsontwerpen omvatten 3 varianten op het voorstel  “1 vaste voet zetel met 41 landelijke evenredige zetels” van de “Studiegroep Lim A Po”. 

Bij dit voorstel wordt aan de 10 bestaande districten elk 1 vaste zetel toegewezen, en de 41 resterende DNA-zetels worden op basis van landelijke evenredigheid toegewezen. 

De verschillen in drie wetsontwerpen van de regering zitten in de manier waarop de ene vaste zetel voor de 10 districten wordt toegewezen.  

Variant 1 gaat uit van de toewijzing van 1 vaste voet zetel op districtsniveau krachtens de meerderheid van stemmen in het district. 

Variant 2 omvat het model van toewijzing van de vaste voet zetel op dirtictsniveau voor zover de landelijke kiesdeler en meerderheid van stemmen in het district is behaald. 

De 3e variant stelt voor de toewijzing van de vaste voet zetel te laten plaatsvinden op basis van meerderheid van stemmen in het district behaald, voor zover de politieke organisatie op landelijk niveau tenminste 1 zetel heeft behaald.

In de aanbiedingsbrief aan de voorzitter van het parlement, schrijft president Santokhi, dat de regering kennis heeft genomen van de initiatiefvoorstellen van de politieke partijen (NDP, VHP en ABOP/PL) vertegenwoordigd in de Nationale Assemblee. 

Regering wil breed gedragen wetsontwerp

De regering is de mening toegedaan, dat gelet op het belang van de materie, het besluit hierover een breed sociaal, maatschappelijk en politiek draagvlak nodig heeft. Ze zegt dan ook als onderdeel van de Wetgevende Macht nauw overleg te willen hebben met het parlement, de politieke partijen en overige relevante stakeholders, om uiteindelijk te komen tot een wetsontwerp, welk het besluit van het Constitutioneel Hof het dichtst nadert.

De regering zegt voorstander te zijn van goedkeuring van de Wet met brede betrokkenheid en breed draagvlak in de Nationale Assemblee. Het wenst derhalve graag een wetsvoorstel te zien dat aansluit op de principes van democratie, rechtvaardigheid gevoelens van de samenleving in haar geheel, met nadruk op die van de tribale  gemeenschappen en inheemse gemeenschappen. Een wetsvoorstel dat  voldoet aan de aspiraties van het kiezersvolk en dat de stem van elke burger dient mee te tellen bij de uitslag van de verkiezingen op basis van het principe van “one person on vote”, aldus staat in de  aanbiedingsbrief van president Santokhi aan de Assembleevoorzitter.

SS