Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Reactie op BESCHOUWING — ‘Tweede helft’ vooralsnog veel van hetzelfde

Reactie op BESCHOUWING — ‘Tweede helft’ vooralsnog veel van hetzelfde

INGEZONDEN

Graag wens ik te reageren op het artikel in de weekendeditie van uw krant: ‘Tweede helft’ vooralsnog veel van hetzelfde, sub kop: Patamacca-deal.

In dit artikel heeft de journalist Armand Snijders heel veel zaken aan de orde gesteld die niet op juiste/ware feiten zijn gebaseerd, waardoor ook de conclusies onjuist zijn. Hij is daarbij uitgegaan van vooroordelen en subjectiviteit, terwijl een journalist onpartijdig en objectief behoort te zijn.

Enkele zaken:

1.           Ingevolge de wet moet een stuurgroep worden benoemd en belast met het houden van toezicht op de correcte naleving en de monitoring van de overeenkomst en het treffen van alle daartoe strekkende maatregelen en voorzieningen. Dit houdt in dat zolang de overeenkomst bestaat de stuurgroep er moet zijn. Net als bij een naamlozen vennootschap (nv) er een raad van commissarissen (rvc) moet zijn en bij een stichting een bestuur.

Het gaat in deze om de wet van 9 januari 2004, houdende toestemming tot het aangaan van de overeenkomst inzake het opzetten van een geïntegreerd oliepalmbedrijf en de exploitatie daarvan in het district Marowijne met China Zhong Heng Tai Investment Co Ltd (SB 2004 no 17).

2. De journalist heeft het over “zoete praatjes van de Chinezen terwijl ondertussen het bomen kappen doorgaat en het hout naar China wordt verscheept”. Deze feiten zijn ons niet bekend, kan de journalist ons voorzien van concrete feiten, die wij zouden kunnen doorgeleiden naar de procureur-generaal (pg), want er loopt een onderzoek over illegale houtkap.

3. De Stuurgroep is op 22 augustus 2023 formeel geïnstalleerd doch was enkele weken daarvoor al ingesteld door de regering. Wij zijn na de missive direct aan de slag gegaan. In de afgelopen weken is heel veel werk verzet: inventarisatie van de notulen, ingekomen en uitgaande brieven, rapporten et cetera.

-Bij schrijven dd 30 juni 2023 heeft de stuurgroep CZHT uitgenodigd voor een bespreking op 10 augustus 2023, waaraan ook personen uit het buitenland hebben deelgenomen.

-CZHT heeft op 15 augustus haar visie schriftelijk aan ons doen toekomen.

-Bij schrijven van de stuurgroep dd 18 augustus is duidelijkheid gevraagd over de voortgang van een overeenkomst. De stuurgroep bestaat uit deskundigen die heel hard werken en is geen vriendenclub. De conclusie van de journalist “de meest overbodige en zinloze (praat)club die Santokhi heeft ingesteld, is de stuurgroep”, is dan ook geheel onjuist.

4. CZHT had een overeenkomst gesloten met de Binnenlandse Houtproducenten (BHP) over het kappen van de bomen. Het is belangrijk dat ook Surinaamse ondernemers zijn betrokken. Zover ons bekend wordt er jaren niet aan legale houtkap gedaan. Er is ter zake hiervan aangifte gedaan voor een strafrechtelijk onderzoek.

5. Ik ben geen voorzitter van de Nationale Zaad Raad, maar als jurist lid van de technische raad. De bedoeling is dat uiterlijk augustus 2024 de nieuwe Zaadwet wordt aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Hieraan wordt thans heel hard gewerkt.

6. Ik ben inderdaad voorzitter van SML. Wij hebben heel hard gewerkt en hebben inmiddels twee heel belangrijke (dikke) rapporten geproduceerd en aangeboden aan de reegering en DNA. Het eerste rapport is uitgebracht op 27 mei 2021 en heet het “Tussentijds rapport” en het tweede is uitgebracht op 14 februari 2023 getiteld “Rapport SML over 2021-2022”.

Beide rapporten zijn beschikbaar in de bibliotheek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 7. Noch de Nationale Zaad Raad, bestuur SML en stuurgroep zijn vriendenclubjes doch hardwerkende besturen, die conform de wet of statuten zijn ingesteld.

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.