Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Petitie Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname

Petitie Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname

Vandaag heeft het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname een petitie aangeboden aan DNA. Onderstaand de inhoud van de petitie in extenso.

Onderhavige petitie wordt uiteraard ingediend krachtens ons recht daartoe ingevolge art 22 lid van de Grondwet van Suriname. Met grote mate van bezorgdheid heeft het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname kennis genomen van de indiening en aanname van de Amnestiewet 2012.

Het behoeft geen betoog dat de aangenomen Amnestiewet 20i2 niet alleen in strijd is met de beginselen binnen het formeel en materieel strafrecht, zoals die gelden binnen de Surinaamse rechtsorde, maar tevens indruist tegen de grondbeginselen zoals die vastgelegd zijn in de Grondwet van de Republiek Suriname. Immers, als wij de preambule van de Grondwet van de Republiek Suriname raadplegen, dan zien wij dat de Staat Suriname de plicht heeft de principes van democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen.

In artikel 1 van de Grondwet wordt dit verder bekrachtigd door te stellen dat de Republiek Suriname  een democratische Staat is gebaseerd op de eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. Door de aanname van deze wet door uw college, ontkomt het Comité er niet aan te moeten constateren dat de democratische rechtsstaat Suriname, zoals bedoeld wordt in de Grondwet, onder zeer ernstige druk is komen te staan. Het Comité spreekt verder haar ernstige verontrusting uit over de naleving van de mensenrechten zoals die vervat zijn in de internationale en regionale mensenrechtenverdragen waar de democratische rechtsstaat Suriname zich aan gecommitteerd heeft deze na te zullen leven.

In dit kader gedenkt het Comité in het bijzonder de nabestaanden van het  het decemberstrafproces die al bijkans 30 jaar lang op zoek zijn naar gerechtigheid. De in deze wet opgenomen zinsnede die de L5 slachtoffers van 8 december 1982 criminaliseert, is in het bijzonder onacceptabel voor de nabestaanden.

Het Comité is derhalve van oordeel dat het niet alleen zeer onrechtvaardig zal zijn om deze groep van Surinaamse burgers voor de tweede keer tot slachtoffer te maken, maar dat deze daad ook indruist tegen al de internationale mensenrechtenverdragen waar uw college ook mede haar goedkeuring aan heeft gegeven, waardoor voor de burgers van de democratische rechtsstaat Suriname fundamentele rechten zijn ontstaan.

Het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat u mede gegeven wordt dat vanwege de huidige zorgwekkende ontwikkelingen het rechtsgevoel, zoals dat ervaren wordt binnen de samenleving, ernstig in het geding is al dan niet geschonden. Het Comité doet bijgevolg een ernstig en doch dringend beroep op u en uw college om alle u ten dienste staande mogelijkheden c.q. middelen aan te wenden om deze wet op zo kort mogelijke termijn in te doen trekken.

Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig op vreedzame wijze haar misnoegen ten aanzien van deze aanslag op de democratische rechtsstaat Suriname blijven uiten. De geloofwaardigheid van de toebedeling van gerechtigheid aan de gemeenschap als geheel en elke burger individueel is in deze aan de orde. Reeds de grote Romeinse rechtsgeleerde had al in zijn felle rede voor de Senaat van Rome het volgende gezegd toen hij de verdediging voerde voor de berechting van de Koning van Macedonle : “Fiat iustitia Ruat Caelum”,’Laat Gerechtigheid geschieden ook al komen de hemelen naar beneden’.

Het comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname bestaat uit :

Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede

Stichting 8 december 1982

Moiwana’86 Mensenrechtenorganisatie

Inter Religieuze Raad van Suriname [IRISJ

Comit6 Christelijke Kerken [CCK)

c-47

Staatsolie Werknemers Organisatie

RBC Werknemers Organisatie

SDSM Werknemers Organisatie

Bond Personeel RGD

Bond Personeel BVGS

Tjin A Kwie Werknemers Organisatie

Bond van Leraren [BVL]

Particulieren in Moengo

ORWASS Werknemers Organisatie

Varossieau Werknemers Organisatie

Hakrinbank Arbeiders Bond

To rarica Arbeiders Bond

Federatie van Agrarieirs en Landarbeiders [FAL)

COMITÉ BEHOUD DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT SURINAME

De West Werknemers 0rganisatie IDWWO]

Progressieve Werknemers Organisatie IPWO j

Algemeen Bureau voor de Statistiek Werknemers Organisatie IABSWOJ

Jongeren tegen Amnestie

RedSu Surinaamse studenten