Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Paragsingh: “Het OM is en mag geen verlengstuk zijn van welke politieke partij dan ook”

Paragsingh: “Het OM is en mag geen verlengstuk zijn van welke politieke partij dan ook”

Het Openbaar Ministerie (OM) is in haar werkzaamheden onafhankelijk, onpartijdig en objectief. Het OM is en mag geen verlengstuk zijn van welke politieke partij dan ook, benadrukte Garcia Paragsingh tijdens haar toespraak nadat ze door het Hof van Justitie (HvJ) geïnstalleerd was als procureur-generaal (pg).

“Ik kan iedereen recht in de ogen kijken, wat ik als zeer prettig ervaar, omdat ‘mijn’ OM en ik het werk optimaal kunnen doen. Wij dienen de rechtsstaat en de rechtsstaat, dat bent u allen,” zegt Paragsingh.

De pg verwijst naar artikel 131 van de Grondwet, waarin staat dat elke inmenging inzake opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, verboden is. Ze wil hiermee aangeven dat de wetgever destijds al heeft willen voorkomen dat derden die geen belang hebben in een strafzaak, zich inmengen in opsporing en vervolging.

Als pg zal zij zich blijven inzetten zodat deze grondwettelijke bepaling te allen tijde wordt nageleefd en dat de institutionele waarde van het OM in de democratische rechtsstaat gewaarborgd blijft. Inmiddels is ook aan de hulpofficieren van justitie kenbaar gemaakt dat zij slechts een rapportageplicht hebben aan het Openbaar Ministerie.

Paragsingh heeft tijdens haar toespraak het belang van het benoemen van een procureur-generaal benadrukt. Die onzekerheid kan een instituut als het OM zich niet permitteren. Immers, het OM is het enige instituut in geheel Suriname dat met uitsluiting van elk ander orgaan belast is met de vervolging, verantwoordelijk is voor de opsporing en belast is met de executie van alle rechterlijke uitspraken.

Blijkens artikel 146 van de Grondwet wordt het Openbaar Ministerie uitgeoefend door of namens de procureur-generaal, en vertegenwoordigt hij de Republiek Suriname in rechte. Voorts is de procureur-generaal belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt.

Daarnaast is de procureur-generaal de centrale autoriteit als het gaat om rechtshulp. Het is de procureur-generaal die ook belast is met de vervolging van politieke ambtsdragers wegens misdrijven in die betrekking gepleegd. De procureur-generaal is in diverse wettelijke regelingen ook belast met civielrechtelijke verantwoordelijkheden, die door de extrajudiciële afdelingen ten parkette worden uitgevoerd.

Alle reden dus om aan de benoeming van de procureur-generaal de hoogste prioriteit te geven en aldus zorg te dragen dat er rust en stabiliteit is in de organisatie, zegt Paragsingh. Zo kan de organisatie zich verder ontwikkelen, vooral in deze tijd die gekenmerkt wordt door verval van waarden en normen, corruptie, georganiseerde misdaad, ondermijning, onverdraagzaamheid, korte lontjes en gebrek aan respect voor elkaar.

Naast de installatie van Paragsingh als procureur-generaal bij het Hof van Justitie, werd Cynthia Klein-Jules geïnstalleerd als lid-plaatsvervanger van het HvJ en Eric Rudge als lid van het HvJ.