Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Palestijnse kwestie in perspectief

Palestijnse kwestie in perspectief

Ik wil eerst even de zogenaamde (Israëlisch-) Palestijnse kwestie heel kort in historisch perspectief plaatsen. Ruim 125 jaar geleden ontstond bij een Joodse journalist Theodor Herzl het idee om een Joodse staat in Palestina te stichten, waardoor het antisemitisme kon worden tegengegaan. Vanaf die tijd kwamen de Joden niet alleen Palestina binnen maar namen ook nog haar landgoederen in bezit. Na de eerste wereldoorlog toen de Britten het voor het zeggen kregen, breiden de Palestijnen hun opstand hiertegen uit, dus nu tegen zowel de Britse leiding als de Joodse kolonisatie. Uiteindelijk gaven de Britten het gezag over Palestina over aan de Verenigde Naties (VN), omdat de onvrede bleef voortsudderen.

In 1947 werd voorgesteld het grondgebied te verdelen door plaatsen waar voornamelijk Joden woonden tot Joods grondgebied te verklaren en de gebieden waar Palestijnen in de meerderheid waren tot Palestijns grondgebied te maken. Terwijl er op dat moment in Palestina meer Palestijnen dan Joden woonden, kregen de Joden toch een groter grondgebied toebedeeld dan de Palestijnen. Vandaar dat deze VN-missie mislukte.

Joodse staat Israël
Om enkele miljoenen Joden vanwege de Duitse achtervolging permanent op te kunnen vangen werd een jaar later in 1948 de onafhankelijke staat Israël opgericht, die daarenboven weer een jaar later het VN-lidmaatschap verkreeg. Dit zette uiteraard kwaad bloed en de situatie werd hierdoor van kwaad tot erger. Vanaf die toestand moesten er miljoenen Palestijnen op de vlucht slaan en zijn daardoor ook hun middelen van bestaan kwijtgeraakt.

Nog steeds zitten er stateloos miljoenen Palestijnen in vluchtelingenkampen in Libanon. Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon probeerden allen deze situatie met militair geweld te voorkomen. Uiteindelijk vestigden de Palestijnen zich in de Gazastrook en Westbank. Naast het gebied dat door de VN voor de Joodse staat was voorgesteld, bezette Israël tevens ongeveer zestig procent van het gebied dat volgens het verdelingsplan van de VN Arabisch zou moeten zijn.

Vanaf die periode worden er oorlogen gevoerd tegen Israël vanuit verschillende landen tot in 1964 de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) werd opgericht als een overkoepelende organisatie voor verschillende Palestijnse groepen met als doel door onderhandelingen te komen tot uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht, bevrijding van Palestina en herwinning van haar grondgebied.

Illegale bezetting
In dat proces vond in 1967 de bezetting van Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem plaats door de Israëlische regering en is dus al 56 jaar aan de gang. De bezetting van Palestijns grondgebied en de illegale blokkade van Gaza hebben veroorzaakt dat meer dan 60 procent van de bevolking daar afhankelijk is van humanitaire hulp om te kunnen overleven, waarbij 50 procent van de jongeren werkloos is, wat wereldwijd het hoogste percentage is.

De periode vanaf 1948 van meer dan 75 jaar apartheid, onderdrukking en gruwelijke mensenrechtenschendingen zijn op 7 oktober jongstleden uitgemond in een gewelddadige opstand van de Hamas, de Palestijnse vrijheidsbeweging, tegen de onderdrukker Israël. Hierbij werd er een gecoördineerde verrassingsaanval vanuit de Gazastrook op Israël gepleegd.

Ontwerpresolutie Europees Parlement
In de Ontwerpresolutie van het Europees Parlement – B9-0447/2023 van 16 oktober jongstleden lezen wij onder meer de volgende betekenisvolle overwegingen:
– overwegende dat op 7 oktober 2023 Palestijnse militante groeperingen, waaronder Hamas en Islamitische Jihad, een ongekende aanslag hebben gepleegd waarbij meer dan 1300 mensen in Israël, waarvan de meesten burgers waren, zijn gedood en ongeveer 200 personen zijn ontvoerd; overwegende dat Hamas het Palestijnse volk niet vertegenwoordigt en het Palestijnse volk niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de daden van Hamas;

– overwegende dat de Israëlische autoriteiten op 8 oktober formeel de oorlog hebben verklaard aan Hamas en sindsdien vanuit zee lucht- en artillerieaanvallen hebben uitgevoerd op dichtbevolkte gebieden van de Gazastrook, waarbij meer dan 2800 doden zijn gevallen; overwegende dat verschillende niet-gouvernementele organisaties Israël ervan hebben beschuldigd dat het bij zijn aanvallen witte fosfor gebruikt, hetgeen verboden is krachtens het Verdrag inzake chemische wapens;

– overwegende dat de secretaris-generaal van de VN heeft verklaard dat de toename van het geweld niet in een vacuüm geschiedt, maar voortkomt uit een jarenlang conflict, met een decennialange militaire bezetting en in het geheel geen politiek einde in zicht; overwegende dat 2023 wordt gekenmerkt door toenemende spanningen en geweld in de context van de aanhoudende militaire bezetting van Palestina; overwegende dat dit voor de huidige aanval al het dodelijkste jaar was voor de Palestijnen sinds de VN is begonnen met het verzamelen van gegevens; overwegende dat er 5200 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen verblijven, onder wie 170 kinderen; overwegende dat sinds 7 oktober ten minste 55 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever zijn gedood door het Israëlische leger en illegale kolonisten;

– overwegende dat de Israëlische autoriteiten hebben geweigerd hun verplichtingen als bezettingsmacht overeenkomstig de Verdragen van Genève na te komen en de Palestijnse bevolking basisbehoeften zoals medische uitrusting of onderdak blijven ontzeggen; overwegende dat de Staat Israël een systeem met, naargelang van hun nationale of etnische afkomst, verschillende rechten en plichten heeft opgelegd aan mensen die samen één enkel grondgebied bewonen; overwegende dat dit systeem door Palestijnse, Israëlische en internationale organisaties herhaaldelijk als apartheid is omschreven.

Lees hier voor meer informatie.

Menselijke waardigheid
Geen enkel mens is hierbij gebaat, noch bij het kiezen van partij. Maar de waarheid moet niet bedolven worden onder emotionele voorkeuren en economische of andere strategische belangen. De meer dan 2 miljoen Palestijnen moeten noodgedwongen basisbehoeften zoals water en voedsel ontberen. Immoreel, schaamteloos en mensonterend! Elk oordeel moet redelijk, eerlijk en rechtvaardig zijn, alsook de menselijke waardigheid verheffen.

Zeer recentelijk heeft de secretaris-generaal van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC), waarvan Suriname lid is, het ziekenhuisbloedbad (Nationaal Arabisch Ziekenhuis) in Gaza gekwalificeerd als staatsterrorisme en oorlogsmisdaad, dus een misdaad tegen de menselijkheid. Hoe kan je adhesie betuigen aan Israël met slechts deze minimale globale kennis van zaken, als je die hebt? Is dat geen onvergeeflijke, monsterlijke flater?! Moeten de BIBIS-minister en de president van de Republiek Suriname die het buitenlandse beleid bepaalt, alsook de hele regering en De Nationale Assemblee, hun huidige collectieve opstelling in deze niet drastisch corrigeren uit egards voor onze vredelievende en liefderijke multiculturele samenleving?

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest (vanaf 2014)