Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Openbrief aan De Nationale Assemblée 

Openbrief aan De Nationale Assemblée 

INGEZONDEN

De regering heeft aangekondigd dat zij voornemens is om het in aanbouw zijnde pand bekend als ‘Het Hoofdbureau van Politie’ aan de Verlengde Gemenelandsweg te doen slopen om een nieuw bouwwerk op te zetten. De concrete reden van dit bedenkelijk besluit met de zwaarwegende financiële gevolgen is tot dusver niet kenbaar gemaakt.

Enerzijds wordt er geopperd dat besluit zou zijn genomen (1) op grond van onderzoeken waaruit zou blijken dat het gebouw constructief afgekeurd is. Anderzijds wordt er aangevoerd dat het gebouw (2) mogelijk niet aan de veiligheids-en duurzaamheidseisen zou voldoen nadat deze afgebouwd is. Vervolgens heeft de minister van Openbare Werken in een recentelijk interview medegedeeld dat het besluit genomen is op grond (3) van ethische en financieel-economische overwegingen.

(1) Constructief afgekeurd?
Aangezien er geen recent onderzoek naar de constructie en/of technische staat van het bouwwerk bekend is, wordt ter onderbouwing van het jammerlijk besluit tot sloop vermoedelijk een rapport gebruikt dat is vervaardigd in 2014 door het ministerie van Openbare Werken in combinatie met Tjong Ayong Architects, getiteld ‘Verslag onderzoek naar het Hoofdbureau van het Korps Politie Suriname’

Indien bovengenoemde rapporten de uitgangspunten zijn voor het besluit van de regering, slaan zij de plank royaal mis. De inhoud van het rapport is namelijk uitermate dubieus en onbetrouwbaar. Ter illustratie:

 1. ir. Dassasingh van het ministerie van Openbare Werken en ir. A. Rustwijk van het Consultancybureau Rustwijk en Rustwijk hebben op basis van uitgevoerde constructieberekeningen in het rapport geconcludeerd dat het gebouw gevaarlijk zou zijn. Echter, een eenvoudige toetsing door een deskundige zal aantonen dat de uitgangspunten voor de constructieberekeningen verkeerd zijn, die resulteert in ondermaatse waarden.

Kortom, wat er beweerd wordt is het equivalent van het afkeuren van een tractor omdat de banden niet stevig genoeg zijn, terwijl zij voor het keuren van het landbouwapparaat autobanden gebruikt hebben.

 • In het rapport concludeert een onderzoeker, bij name de heer Rustwijk, op basis van ‘ervaring’ dat de constructie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onveilig is, terwijl deugdelijke technische en feitelijke bewijsvoering daarvan ontbreekt. Voor het afbreken van een bouwwerk van dit formaat en deze investering, zou dat een minimale moeten vereiste zijn.
 • In de eindconclusie van het rapport wordt verder gesteld: “Pas na herstel van eventuele gebreken zal er doorgewerkt kunnen worden. Eventueel slopen van onderdelen is niet uitgesloten” en “Indien alle voorbereidende werkzaamheden voor de voortzetting van het werk gereed en goedgekeurd zijn door de opdrachtgever kan het werk weer aanvangen”. Hoewel het ontbreekt aan concrete specifieke acties, stellen de onderzoekers hier wel dat de bouwwerk-zaamheden voortgezet zouden kunnen worden.

Het rapport wemelt van hiaten, onvolledigheden, onjuiste technische uitgangspunten en onsamenhangende conclusies, die een deskundige met eenvoud zou kunnen herkennen. Het rapport is een kenmerkend resultaat van een opdracht om het bouwwerk af te keuren (en te slopen), in tegenstelling tot een objectief onderzoek naar de technische staat van het bouwwerk en de eventuele noodzakelijke maatregelen om de bouw hiervan voort te zetten.

Tot deze conclusie was het toenmalig DNA lid en de huidige President van de Republiek Suriname, ook gekomen. In een interview op 1 mei 2014 heeft hij erkend dat er niets aan de hand zou zijn met de constructie van het bouwwerk en dat sloop totaal overbodig zou zijn.
(Bron: Apintie Televisie, In de Branding: “Er schuilt veel meer achter het verhaal van de sloop gebouw hoofdbureau van politie”)

(2) Veiligheid en duurzaamheid?
De voorzitter van de werkgroep die belast is met de nieuwbouw van het Hoofdbureau van Politie heeft aangegeven dat de President besloten heeft het huidige bouwsel te slopen en een volledig nieuw pand te ontwerpen en bouwen omdat er, volgens de adviezen van verschillende ingenieursbureaus, geen zicht is of het huidig gebouw – wanneer het zou worden gecompleteerd – zou kunnen voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid (van de gebruikers).

Voorts zou een nieuw gebouw het voordeel kunnen hebben duurzamer te zijn. (Bron: www.sr.gov – nieuwsartikel d.d. 26.07.2023: “Nieuw hoofdbureau KPS in pijplijn; bouwsel wordt gesloopt”)

Het is uitermate zorgwekkend dat er verschillende ingenieursbureaus adviezen uitbrengen voor het afbreken van een dergelijk kostbaar object, zonder dat daar enige vorm van onderzoek aan vooraf gaat. Nóg alarmerend is dat dit besluit zou worden genomen op basis van een stelling waar onzekerheid over bestaat.

Zou het niet correct zijn om eerst vast te stellen of het huidig gebouw na afronding zou kunnen voldoen aan de vooraf gedefinieerde veiligheids- en duurzaamheidseisen, alvorens over te gaan tot het verspillen van miljoenen euro’s?

(3) Ethisch en financieel-economisch onverantwoord?
Op 16 augustus 2023 heeft de minister van Openbare Werken in een interview medegedeeld dat het besluit voor de sloop van het onderhavig bouwwerk gebaseerd is op:

 1. technische overwegingen,
 2. financiële overwegingen,
 3. ethische overwegingen.

(Bron: STVS Journaal d.d. 20.08.2023)

De minister informeert ons dat er een technisch onderzoek is uitgevoerd waaruit is gebleken dat er twee werkbare  opties zijn:

 1. herstellen en afbouwen van het huidige bouwwerk enerzijds,
 2. en het slopen in combinatie met nieuwbouw anderzijds.

Voorts is er een onderzoek ingesteld voor de financiële implicaties van beide opties. Volgens de minister is dit onderzoek echter nog niet afgerond.

Intussen is het besluit voor sloop voor het eerst op 26 juli 2023 reeds bekendgemaakt (met toen als reden: veiligheids- en duurzaamheidsaspecten) en is de openbare bekendmaking voor aanbesteding van de sloopwerkzaamheden op 07 augustus gedaan.

Het is frappant dat, hoewel de financiële implicaties van de twee opties nog niet duidelijk zijn en er derhalve ook niet kan worden vastgesteld welke de meest financieel verantwoordelijke optie is, de voorbereidingen voor sloopwerkzaamheden in volle gang zijn. Dit werpt tenminste vraagstukken op met betrekking tot incompetentie en (non) compliance.

Voorts deelt de minister dat er ethische gronden zijn voor dit besluit omdat een andere architect niet zou kunnen werken op het ontwerp van een collega. Dit staat in schril contrast met het feit dat ACE Consultancy middels een missive van 5 mei 2023 de opdracht is gegeven voor het aanbesteding gereedmaken en de directievoering van het project “Het afbouwen van het Hoofdbureau van het Korps Politie Suriname op de hoek van de J.A. Pengelstraat en de Gemenelandsweg” (Bron: Missive RvM No.081/RvS/23 d.d. 5 mei 2023).

Opmerkelijk is dat de minister hier insinueert dat hij volgens ethische normen handelt, terwijl hij de oorspronkelijke architect geen blik waardig gunt, en zonder hem te kennen of zelfs te informeren, een derde de opdracht geeft om aan zijn ontwerp te werken.

Het handelen van de minister is niet alleen onethisch, maar is in strijd met de overeenkomst tussen het ministerie en het oorspronkelijk architectenbureau, dat gebaseerd is op de Algemene regelingen voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect (AR 1971).

De opdracht voor afbouw van het bouwwerk die verstrekt is aan het consultancybureau, getuigt overigens eveneens dat het ministerie van Openbare Werken volstrekt geen redenen heeft voor het slopen van huidig bouwsel.

Verspilling miljoenen euro’s

De huidige regering is thans voornemens om het onvoltooide bouwwerk, ter waarde van circa Euro 3,5 miljoen, te slopen en er vervolgens een nieuw bouwwerk neer te zetten, voor een geraamd bedrag van Euro 9 miljoen, (exclusief bijkomende sloopwerken, externe ontwerp-, projectmanagement en overige consultancykosten). Het nieuw gebouw zou in een periode van circa 14 maanden voltooid zijn.

Slopen van het bestaand bouwwerk betekent het vergooien van circa Euro 3,5 miljoen, die gedeeltelijk verkregen zijn uit ontwikkelingshulp. Dit zijn geldmiddelen die het volk van Suriname direct toekomt.

De inconsistente motiveringen voor sloop en de zeer dubieuze handelingen van de betrokken partijen roepen diverse vragen af. Om te voorkomen dat vele kostbare euro’s van het volk onnodig vernietigd worden, verzoek ik u dringend om eerst te doen vaststellen of dit werkelijk noodzakelijk is.

Sloop van de rechtstaat

Concreet is mijn verzoek aan uw hooggeacht college om de regering op te dragen de activiteiten omtrent de sloop van het huidig bouwwerk onmiddellijk stop te zetten, en:

 1. de regering verantwoording en onderbouwing te vragen inzake de redenen voor de sloop van het bouwwerk.
 2. indien deze moverende redenen (deels) van technische aard zijn, verzoek ik u de regering op te dragen de technische bewijsvoering voor rechtvaardiging van sloop openbaar te maken.
 3. indien er geen deugdelijke technische bewijsvoering bestaat, verzoek ik u om een onafhankelijk deskundig onderzoek in te stellen naar de technische staat van het bouwwerk en de noodzakelijke maatregelen om deze te conserveren zodat ze verder ontwikkeld kan worden met in achtneming van de gestelde veiligheids- en duurzaamheidseisen.

  Dit onderzoek zal slechts enkele weken in beslag nemen en zal, voor wat betreft kosten, slechts een druppel zijn van het kapitaal dat de regering thans voornemens is te vernietigen (en minder dan een halve druppel van het kapitaal dat de regering wilt uitgeven aan een volledig nieuw gebouw).

In mijn rol van architect van het huidig bouwwerk sta ik volledig achter het ontwerp en de constructie daarvan, evenals de door de gebruiker vastgestelde veiligheids- en duurzaamheidsaspecten. Het gebouw is immers naar functie ontworpen en berekend, waarbij zeer hoge veiligheden vereist zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat het behoud van het huidige pand, al dan niet met enkele aanpassingen, in vele opzichten, verstandiger is dan het slopen ervan. De regering zou er goed aan doen eerst de haalbaarheid voor conservering te onderzoeken alvorens radicale sloop zelfs te overwegen.

Middels dit schrijven uit ik mijn zorgen voor het onnodig verkwisten van miljoenen Euro’s ten laste van het volk van Suriname. Ik doe derhalve een beroep op u om te voorkomen dat [zoals ook door het toenmalig DNA-Lid, thans President van de Republiek van Suriname reeds in 2014 is aangegeven] “men de rechtstaat gaat slopen”.

ir. S.M. Mungra

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.