Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ontwikkelingsfinanciering middels het Districtsfonds

Ontwikkelingsfinanciering middels het Districtsfonds

INGEZONDEN

Als we budgettair kijken naar de economische vitaliteit van de staat Suriname, dan zien we dat er nauwelijks ruimte is voor duurzame ontwikkelingsprojecten. De enkele openingen die er nog zijn worden gewend aan Paramaribo en de districten die er economisch beter voor staan.

Het binnenland als een gebied met een enorm achterstand aan ontwikkeling, dwarst over alle maatschappelijke gebieden heen, komt er helemaal niet aanbod. Ondanks het feit dat we een huidige politieke constellatie hebben met een prominente vertegenwoordiging van het binnenland in alle regeringsinstituten kan de versnelde ontwikkeling er maar niet opgang komen.

De staatsinstituten die moeten zorgen voor het innen van de belastingen moeten versterkt worden, opdat ze hun taken op een adequate en professionele manier kunnen doen in de districten

Wat we steeds horen is dat de intentie er is om verbetering te brengen in de situatie, maar dat de financiële middelen er niet zijn. Met een beetje oprechtheid, durft en eerlijkheid hoeft men deze uitspraak niet langer meer te doen.

Middels een ver doorgevoerde decentralisatie kan het financieringsvraagstuk binnen de kortste keren tot het verleden gaan behoren. Het allerbelangrijkste is een stukje wetgeving, want dat is een belangrijk instrument voor de ambtenaren om aan de slag te gaan.

Enige jaren terug heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met financiële steun van buitenlandse donoren het proces tot volledige decentralisatie ingeluid. Dit traject is heel goed ingezet en de districten zijn gecertificeerd, voor wat betreft de elementen in dit traject, die reeds zijn voltooid.

Zo is er bij elk district commissariaat een Burger Informatie Center (BIC). Een zeer belangrijk werkarm.  Want de functionarissen op deze afdeling moeten de data uit het veld verzamelen en op basis hiervan wordt het beleid geformuleerd. Voorts is de bestuursdienst in elk district voorzien van een Districtsadministrateur (DA).

Het spreekt voor zich dat deze functionaris verantwoordelijk is voor de financiële administratie en is belast met het bijhouden van het Districtsfonds. Zoals reeds eerder aangegeven kunnen de ontwikkelingen in de districten en het binnenland budgettair vanuit de staatsbegroting niet gedekt worden vanwege de precaire financiële situatie van de staat en de gehanteerde budget plafond.

Aanpak

Wanneer nu een wetgevingsproduct in het parlement wordt aangenomen om elke onderneming wettelijk te verplichten om zijn fiscale verplichtingen te voldoen in het district waar het de economische activiteit ontplooit, dan komt er genoeg middelen in het Districtsfonds om aller handen ontwikkelingsactiviteiten in de respectieve districten te financieren.

Om een paar voorbeelden van de ondernemingen te noemen: Newmont in Sipaliwini, Zijin Rosebel Gold Mines in Brokopondo, Grassalco in Para, Kuldipsingh in Wanica , Commewijne en Para. Via SBB en het ministerie van NH kunnen al de legale en illegale hout ondernemers en kleinschalige goudzoekers worden achterhaald voor de fiscus en vastleggen waar ze hun activiteiten ontplooien.

De staatsinstituten die moeten zorgen voor het innen van de belastingen moeten versterkt worden, opdat ze hun taken op een adequate en professionele manier kunnen doen in de districten. Door de jaren heen zien we dat opeenvolgende regeringen hebben verzuimd om dit te doen in het traject van ver doorgevoerde decentralisatie. 

Dit is heel simpel te verklaren, omdat het ministerie van Financiën en Planning als beleidsinstrumentarium centraal gelegen is en tot nu alle fiscale middelen int. Deze rol  wil dit ministerie uit politieke overwegingen niet los laten. In deze beschouwing wordt er absoluut niet voor gepleit dat financiën geheel op een zijspoor terecht komt.

Men zou een modus kunnen vinden waarbij 50 procent van de middelen achter blijft in het Districtsfonds en de rest door gesluisd wordt naar financiën voor het financieren van andere landelijke publieke uitgaven. Wat er nu moet gebeuren is dat men de politieke wil tot uitdrukking moet brengen in het parlement en daar de wettelijke voorziening treffen om de financiële decentralisatie daadwerkelijk in te voeren.

Met deze optie zou eveneens de daadwerkelijke decentralisatie van het sportgebeuren in de districten en het binnenland echt opgang gebracht kunnen worden. Want de dc zou dan sport kaders binnen kunnen halen en de faciliteiten opzetten om de talenten die daar rondlopen tot ontwikkeling te brengen.

Die zouden dan weer op hun beurt het internationale podium kunnen halen en Suriname zo positief naar buiten brengen. Dat is dan een stukje ontwikkeling. Ook andere ontwikkelingsgebieden zouden vanuit het Commissariaat aangepakt kunnen worden zonder dat er een beroep hoef te worden gedaan op de staatsbegroting.

Ettiré Patra  

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.