Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Onderwijsvernieuwingen bezorgen ouders koppijn

Onderwijsvernieuwingen bezorgen ouders koppijn

Ouders blijven klagen over de vernieuwingen binnen het onderwijs en de gebrekkige communicatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op dit stuk. Op sociale media hebben meerdere personen hun misnoegen geuit over de gang van zaken. Leerlingen van leerjaar 10, die hun examen niet hebben gehaald, worden overgeplaatst naar het technisch onderwijs, wat niet bij eenieder in goede aarde valt. Ook de wijze van schooladvies zou niet correct zijn geweest.

Onderwijsminister Henri Ori zegt dat er een beoordeling is geweest van leerjaar 10. Leerlingen van de 6e klas of leerjaar 8 maken geen examen meer in de 6e klas, maar doen dit in leerjaar 10 oftewel de 2e mulo. Aan de hand van de gestelde normen stromen de kinderen door naar het algemeen vormend onderwijs (avo). De examenresultaten, het schoolverleden en het profiel van de student zijn factoren die meebepalen bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Bepaalde ouders zijn echter niet eens met het advies vanuit de school.

“Dat mag”, zegt minister Ori. Er mag volgens hem een bezwaarbrief gericht worden naar het ministerie. “Er zijn al ruim 100 verzoeken binnen”, aldus de bewindsman. Het was tot 18 augustus mogelijk een verweerbrief te richten aan het ministerie. Een commissie zal alle bezwaren beoordelen en terugkoppelen met de ouders en studenten.

Volgens de onderwijsminister moet het beroepsonderwijs gestimuleerd worden, vooral de technische richtingen. Hij zegt dat de samenleving technische beroepen niet als onwaardig moet beschouwen. “Suriname heeft vanwege de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie ook veel technische personen nodig die de jobs zullen moeten gaan invullen”, stelt de bewindsman. Beroepsonderwijs moet volgens hem een betere waardering krijgen in de maatschappij.

Minister Ori zegt dat er verder gecommuniceerd zal worden naar de burgerij over de wijzigingen in het onderwijssysteem. De kwestie rond het verplaatsen van leerlingen naar een andere school staat ook op de agenda van het ministerie. Het mag volgens de bewindsman geen probleem meer zijn dat ouders dicht in buurt van hun woonomgeving geen geschikte school vinden voor hun kinderen.