Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ondermaatse bedragen voor uitvoering regeerbeleid moeten stoppen

Ondermaatse bedragen voor uitvoering regeerbeleid moeten stoppen

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Er dient een kentering te komen in de houding van regeringen waarbij op papier en mondeling lofwaardige voornemens worden verkondigd maar op de begrotingen onvoldoende geld wordt opgebracht om ze uit te voeren. Het heeft geen enkele zin, meent NPS-assembleelid Patricia Etnel, om mooie plannen te verkondigen, zonder voor de uitvoering geen geld vrij te maken.

Ook Abop-fractieleider Obed Kanapé vindt dat voor de beleidsuitvoering voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Hij stelt dat wanneer door het autorisatiebeleid ministeries worden gesaboteerd de regeringsleider zichzelf in de vingers snijdt. “Wanneer je hoort dat één of ander ministerie geen geld of autorisatie heeft gehad en je denkt ze zo te saboteren keel je jezelf. Want, alles dat het team of een lid ervan uitvoert, komt jou ten goede. Want jij bent de president, jij leidt het land”, stelt Kanapé. “Te a team score, na yu score”, zegt hij tegen de Ware Tijd.

“Deze regering is misschien niet de beste, maar wel beter dan de vorige”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi

Productie stimuleren

Etnel voert aan dat wanneer wordt gekeken naar wat op de begroting wordt gereserveerd voor specifieke programmapunten het om “ondermaatse bedragen” gaat. “En dat maakt dat je het beleid landelijk niet goed kan uitvoeren”, voegt ze eraan toe.

Van de president had ze vrijdag tijdens het uitspreken van de jaarrede liever concrete projecten gehoord die moeten resulteren in hogere inkomsten voor het land en de staat. “We moeten investeren in productie, zodat we meer kunnen verdienen. Dit is één van de zaken die moet worden bevorderd en zal bijdragen dat het begrotingstekort van de overheid omlaag gaat. Ik had verwacht dat de president daar de nadruk op zou leggen.” Op de ingediende begroting mist ze maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen en te stimuleren.

Etnel constateert dat het bijzonder onderwijs constant een stiefmoederlijke behandeling krijgt in de begroting. Ook nu weer is er volgens haar “nul” hiervoor opgebracht en moet het parlement steeds ‘boksen’ opdat de regering hiervoor geld beschikbaar stelt. Ook mist zij initiatieven om het totale onderwijs vanaf de basis tot hoger onderwijs “chronisch” te verbeteren.

Medicijnen

Het valt de politica op dat, terwijl de minister zegt het nieuwe schooljaar te willen beginnen met grotere klassen, de president niets daarover zei en ook niet of het zijn goedkeuring heeft. Ook over het hoger onderwijs miste zij een duidelijke visie bij het staatshoofd.

Er vindt volgens Etnel een leegloop van docenten bij de Anton de Kom Universiteit plaats, maar toch kiest hij er niet voor om extra geld te reserveren zodat het kader in het hoger onderwijs wordt behouden. “Weet je dat de bedragen die ze investeren voor vervoerskosten van beide kabinetten, lonen en salarissen van beide kabinetten, armoedebestrijding voor beide kabinetten, tienmaal meer is dan wat ze in het hoger onderwijs stoppen?”

Ook voor verbetering van gezondheidszorg ziet de NPS’er geen concrete actiepunten. De regeringsleider zei niet wat zal worden gedaan om het wegtrekken van verpleegkundigen te stuiten of zij die al weg zijn te vervangen en betaalbare medicijnen te garanderen. De politica gelooft niet dat met de bedragen die in de begroting 2024 zijn opgenomen het beleid van de regering goed uit de verf zal komen. “De middelenbegroting is weer zwak”,  concludeert ze.

Optimisme

Echter, VHP-fractielid Mahinder Jogi is optimistisch over het beleid dat de regering het komende jaar wil uitvoeren. Volgens hem is de president in zijn presentatie over de huidige stand van zaken eerlijk geweest. Op macro-economisch niveau is de situatie in het land gestabiliseerd, de verdiencapaciteit van de overheid vergroot, het begrotingstekort is afgenomen, maar op micro-economisch niveau is de situatie nog niet op het gewenste niveau. “Deze regering is misschien niet de beste, maar wel beter dan de vorige”, zegt Jogi.

Hij pleit ervoor de regering de ruimte geven om het land verder uit de crisis te halen. “Zelf heb ik er geloof in dat we ergens in 2025 er veel beter aan toe zullen zijn dan waar we vandaag zijn.” Jogi voegt eraan toe dat de regering nu hard moet gaan werken aan verbetering van de micro-economische variabelen en omstandigheden van de samenleving. “Het volk moet goedkoop eten kunnen kopen, zijn dagelijkse dingen kunnen doen: een schoen, schrift, tas, ballpoint kopen.” Wanneer de regering daarin slaagt, zal ze volgens Jogi bij de eerstkomende verkiezingen weer mandaat van het volk krijgen om het land te leiden.