Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Niets nieuws rond verplichte registratie vermogen en bezittingen

Niets nieuws rond verplichte registratie vermogen en bezittingen

INGEZONDEN

President Santokhi heeft recentelijk gesteld dat hij zich al heeft voorbereid op het invullen van formulieren waarin zijn vermogen wordt vastgelegd. Het Staatsbesluit waarin aangegeven wordt dat publieke functionarissen verplicht worden gesteld hun inkomen en vermogen vast te leggen moest op 5 september in werking treden.

Het besluit ‘Verklaring van inkomen en vermogen’ en ‘Register ontvangstbewijzen, is vorige week woensdag tijdens een regeringsvergadering goedgekeurd. Wat hier aan de orde is, lijkt nieuw, maar het is een zaak die al in 2017, toen de Anti-corruptiewet werd aangenomen, een feit had moeten zijn.

Noodzakelijke stap

De toenmalige regering die het concept had ingediend, bleef in gebreke om, na aanname in DNA, de Anti-corruptiecommissie te benoemen en de Staatsbesluiten in orde te maken, zodat de Anti-corruptiewet handen en voeten zou krijgen. Bij herhaling heb ik in De Nationale Assemblee vragen hierover gesteld. Waarschijnlijk ontbrak bij de toenmalige regering de moed tot uitvoering.

Wat hier aan de orde is, lijkt nieuw, maar het is een zaak die al in 2017, toen de Anti-Corruptiewet werd aangenomen, een feit had moeten zijn

Dat Santokhi dit oppakt is zondermeer positief. Tegelijk is het een noodzakelijke stap, mede vanwege de Nationale Risk Assessment. In de Nationale Risico Analyse 2019-2020 over Suriname wordt onder meer bij de aanbevolen acties geconstateerd en gesteld: ”De regering dient met de hoogste prioriteit de uitvoeringsbesluiten van de Anti-corruptiewet te implementeren” (pag. 123/124).

Voorts:  ”Er is een slecht imago van leidinggevenden binnen de overheid. Er dient een zodanig beleid geformuleerd te worden met zeer zware sancties tegen corruptie, begaan door sleutelfiguren en leidinggevenden” (pag. 149).  Dit is nodig mede vanwege de Caribbean Financial Action Task Force (die betrokken is bij het ‘screenen’ van ons land.  

Wie onder de wet vallen

In artikel 9 lid 1 van de Anti-corruptiewet wordt aangegeven welke publieke functionarissen een verklaring van hun inkomen moeten (laten) opmaken en in bewaring geven bij een notaris. A. leden van de regering, De Nationale Assemblée, Staatsraad, Sociaal Economische Raad, Rechterlijke Macht, Rekenkamer; B. directeuren, onderdirecteuren en diensthoofden van het kabinet van de president en het kabinet van de vicepresident; C. directeuren, onderdirecteuren belast met de leiding van (onder)directoraten, alsmede diensthoofden van de departementen van algemeen bestuur.  

D. directeuren, onderdirecteuren en diensthoofden van staatsinstellingen; E. Inspecteurs der Directe Belastingen en Inspecteurs der Invoerrechten en Accijnzen; F. leden van een door de overheid op financieel gebied ingestelde commissie of orgaan waaraan adviserende-, handelings- en/of beslissingsbevoegdheden zijn toegekend;

G. leden van de commissie als bedoeld in artikel 2, voor zover de overige bepalingen van dit artikel niet al op hen in een nevenfunctie van toepassing zijn; H. districtscommissarissen en districtssecretarissen; I. ambtenaren in diplomatieke dienst; J. bestuursleden van raden van toezicht en raden van commissarissen; K. leden van de gewapende machten dienende in een bij staatsbesluit nader te bepalen functie/rang; ambtenaren werkzaam bij de Dienst Grondinspectie en beëdigde staatslandmeters.

Politiek Prominent Persoon

Een persoon in vooraanstaande publieke functie wordt in dit kader als een Politiek Prominent Persoon (PPP) omschreven. Dit houdt weer verband met de wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Deze wet is bedoeld ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Banken maar ook andere instanties die een zakelijke relatie hebben met een PPP, beseffen dat dit een bijzonder groot risico is. Ik spreek uit ervaring over het invullen van formulieren door een plaatselijke bank aan mij aangeboden. Veel vragen die volledig ingevuld dienen te worden.

Dit wordt gedaan vanwege de invloedrijke positie van een PPP, waarbij wordt uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen waarmee bijvoorbeeld beslissingsprocessen kunnen worden beïnvloed.

President Santokhi wil door het vastleggen van zijn vermogen het goede voorbeeld geven. In vind dat zondermeer prijzenswaardig! Leiders moeten overigens, altijd het goede voorbeeld geven. Ik hoop dat snel de registratie van alle betrokkenen zal geschieden.

Politicus Steven Alfaisi was over het vastleggen van zijn inkomen en vermogen bij de notaris, de president voor. Op 20 mei 2020, enkele dagen vóór de algemene verkiezingen, deed hij dat op basis van artikel 9 van de Anti-corruptiewet.

Hij zei daarbij: “Ik zal, indien in de gelegenheid gesteld een publieke functie uit te oefenen, nooit misbruik maken van staatsmiddelen of doen aan zelfverrijking van mijn familie, partijgenoten of kennissen. Alle vermogen verkregen gedurende of na mijn eventuele periode als publieke functionaris zal transparant en te traceren zijn.”

Carl Breeveld 

oud lid van De Nationale Assemblee

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.