Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Maya Manohar: “Partijpolitiek moet ver weg blijven van Jeugdorgaan”

Maya Manohar: “Partijpolitiek moet ver weg blijven van Jeugdorgaan”

Maya Manohar, voormalig voorzitter van de Stuurgroep Jeugdbeleid, ziet graag dat zaken binnen de Jeugdraad als jongeren vertegenwoordigend orgaan verlopen zoals het voorheen gebeurde. Manohar, thans gepromoveerd in Kinderrechten, juicht het toe dat er opnieuw gesproken wordt over de Jeugdraad, zoals dat het geval was in 1999. In gesprek met Suriname Herald zegt ze dat het oorspronkelijke doel opnieuw benaderd moet worden.

Partijpolitiek moet volgens Manohar buiten het orgaan gehouden worden. Ze is van mening dat politieke partijen, zoals ze opereren in de politieke arena, polariserend werken. “Dat hebben we niet nodig in een nationaal jeugd vertegenwoordigend orgaan,” stelt de kinderrechtenspecialist. “Het gaat om het recht op jeugdparticipatie, dat tot uiting dient te komen.”

“De essentie van jeugdparticipatie is kinderen en jongeren laten meedoen, meedenken en meebeslissen over zaken die betrekking hebben op henzelf. Op deze manier wordt vormgegeven aan democratisch burgerschap van de jeugd,” voegt Manohar eraan toe. Ze benadrukt dat het jeugdbeleid vernieuwd kan worden met inzet en inzichten van de jongeren.

Jeugdparticipatie geeft volgens de deskundige aan dat de staat de jeugd een waardevolle plek geeft in de maatschappij. Manohar legt ook uit dat Artikel 12 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind duidelijk is wat betreft de mening van het kind. Suriname heeft dit verdrag in 1993 geratificeerd.

Manohar noemt de transformatie naar Jeugdraad Suriname een goede ontwikkeling. Ze herinnert eraan dat de eerste jeugdvertegenwoordigende organen in Suriname de Jeugdraad en de Jongerenraad werden genoemd. Deze raden werden in 1999 via verkiezingen in alle districten gekozen en geïnstalleerd door toenmalig president Jules Wijdenbosch.

De Stuurgroep Jeugdbeleid had in die periode de taak om het recht op participatie van de jeugd vorm en inhoud te geven. De doelgroep waren jongeren tussen de 12 en 18 jaar met de Surinaamse nationaliteit. Voor participatie in de Jeugdraad konden jongeren tussen de 12 en 16 jaar deelnemen aan de verkiezingen. Dit was onder meer het prille begin van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI).