Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Leiderschap?

Leiderschap?

INGEZONDEN

In deze tijd van financieel-economische malaise en sociaal-maatschappelijke decadentie is inspirerend en visionair leiderschap troef om de gedemotiveerde samenleving wederom op spoor te krijgen. Dit is niet makkelijk voor elkaar te krijgen.

Twee aspecten die daarbij een hoeksteen vormen zijn onbaatzuchtigheid en een duidelijke en uitgesproken ontwikkelingsvisie. De samenleving moet kunnen zien dat die leider in staat is om een positieve beweging tot stand te brengen en mensen op te trekken.

Aangegeven dient te worden dat het van eminent belang is voor die  leider om genoeg middelen te hebben om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is goed om als leider te beseffen dat het om de samenleving gaat en niet dat het individu moet worden verheerlijkt.

Wat we vooralsnog missen is het gebrek aan zuivere intenties van degenen die zich profileren als leiders. Er wordt een theorie met de mond beleden om de sympathie van het volk te krijgen, maar in werkelijkheid houdt men er een andere agenda op na.

Leiders moeten continu acties ondernemen om de eenheid te bewaren binnen de groep die wordt geleid. Door een hechte eenheid zal worden bewerkstelligd dat het moraal hoog wordt. Allemaal ingrediënten die van eminent belang zijn om de groepsdoelen te realiseren.

Scholing

Vaak genoeg heeft leiderschap niet zo zeer te maken met hoge mate van westerse ontwikkelingsgraad van het individu. Iemand met een aangeboren boven modale wijsheid en het juiste persoonlijke karakter kan zich op een uitzonderlijke wijze in kwalitatief leiderschap  onderscheiden van de mensen met heel veel academische titels.

Daarmee heb ik niet gezegd dat leiders zich niet goed moeten laten vormen in de moderne ontwikkeling. Als er op een vruchtbare grond wordt gepland en het gewas krijgt de juiste verzorging en bemesting dan zal het ongetwijfeld goed bloeien en vruchten dragen.

Wijlen Matodja Gazon, gaaman der Aucaners, was niet geschoold, maar met zijn zuivere levensintenties en onkreukbare reputatie oogstte hij groot respect, zowel bij zijn onderdanen als bij de gemeenschappen buiten zijn jurisdictie. De jongeren in het gehele land die nu in de schoolbanken zitten en aan de vooravond staan om het roer over te nemen van de huidige leiders kunnen een goed voorbeeld van deze bijzondere marronleider nemen.

Onverzadigbare drang

Als je naar de samenleving kijkt zie je dat veel mensen met enige maatschappelijke invloed een onverzadigbare drang etaleren naar materiële rijkdommen. Dit verschijnsel blijft niet onopgemerkt bij de jongeren. Op gegeven ogenblik wordt dit gedrag verheven tot norm en de jongeren spiegelen zich hieraan.

Als je morgen of in nabije toekomst in een vooruitgeschoven positie terechtkomt, moet je een duurzame benadering aan de dag leggen. Dit ten gunste van de totale samenleving. Het zou helemaal op zijn plaats zijn als degenen die zich vandaag de dag opwerpen als leiders bij zichzelf te rade gaan of ze zichzelf ten dienste stellen van de maatschappij of dat het gaat om individuele belangen.

Wat iedere burger in dit mooie en vruchtbare land moet beseffen, is dat goed leiderschap niet in de boeken van de universiteit en al de geweldige opleidingen zit, maar simpel in het karakter en de intentie van het individu. De kennis en vorming die men bij de universiteit krijgt, zijn slechts additionele impulsen om zaken beter aan te pakken om mee te kunnen varen met de moderne ontwikkeling in de wereld.

Ettiré Patra

Voorzitter Stichting Opo Taangpu Sranang (SOTS)

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.