Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Inheemsen eisen stopzetting mega-gronduitgifte aan Mennonieten

Inheemsen eisen stopzetting mega-gronduitgifte aan Mennonieten

INGEZONDEN

Open brief aan de president van de Republiek Suriname, Z.E. C. Santokhi

Excellentie,

Recentelijk zijn wij in Suriname geconfronteerd geworden met het nieuws via de media dat er delen van ons land zijn uitgegeven aan Mennonieten; een oud-Nederlandse religieuze sekte van blanken ten behoeve van een kolonisatiepoging van nog onbekende omvang. Uit informele informatie blijk het te gaan om de directe en/of indirecte uitgifte van 90.000 hectare grond in gebieden van inheemsen in West-Suriname. Dit is voor ons als inheemsen zeer grote reden tot bezorgdheid. 

De strijd om ons bestaansrecht dan wel collectieve grondenrechten is een strijd die sinds de komst van Columbus is gestart. Na het verdrijven van onze voorouders naar de binnenlanden door de kolonisatoren, hadden wij de hoop dat de nieuwe Surinaamse regering in 1975 onze grondenrechten wettelijk zou erkennen. Echter is onze hoop sinds 1975 omgeslagen in wanhoop, omdat de wettelijke erkenning van onze woon-en leefgebieden tot heden niet heeft plaatsgevonden. 

Excellentie, ons bekruipt het gevoel dat wij teruggeworpen zijn naar de koloniale periode, waarbij onze leefgebieden naar willekeur werden weggegeven aan kolonisten en bij tegenstand werden onze voorouders door leger en politie verdreven en desnoods doodgeschoten. De case Pikin Saron staat ons hierbij nog zeer duidelijk voor ogen, waarbij leger en politie worden ingezet ter bescherming van de kapitalistische belangen.

Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatiepoging niet accepteren en ons verzetten? Wij ervaren dit als een klap in ons gezicht en dat doet meer pijn dan toen de Hollanders ditzelfde deden. 

Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatiepoging niet accepteren en ons verzetten?

Wij allen ondergetekenden, inheemsen en Surinamers die hun hart op de juiste plaats hebben vragen u en uw regering dan ook om met de meeste spoed, vooruitlopend op de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van Inheemsen en marrons, alle voorbereidingen dan wel mega-gronduitgiftes ten behoeve van de kolonisatie van deze Mennonieten, per onmiddellijk te stoppen. Daartoe hoort ook het blokkeren van de directe of indirecte (via stromannen) gronduitgifte en/of notariële overdracht aan deze kolonisatoren.

Als volk van Suriname hebben wij het recht om geïnformeerd te worden of de diverse wettelijke procedures in deze kwestie in acht zijn genomen. Als onderdeel van transparantbeleid dat uw regering voorstaat, willen wij de mogelijkheid uitsluiten dat de onderliggende motivaties voor dit besluit gewoon hebzuchtigheid en corruptie zijn.

Excellentie wij vragen u daarom om alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemsen, antwoord te geven op de volgende vragen:

 1. Is de gepubliceerde missive over het wijzigen van Staatsbesluiten die de overdracht van domeingrond aan vreemde mogendheden regelen op welke manier dan ook verbonden met domeingrond of eigendomsgrond die gegeven of verkocht is aan Mennonieten die zich in Suriname gevestigd hebben of willen vestigen?
 2. Als de staat Suriname de bedoelde grond niet rechtstreeks aan de Mennonieten gegeven heeft, kan de regering zeggen wie de persoon, vreemde mogendheid of rechtspersoon is die deze grond doorverkocht heeft aan deze groep?
 3. Wanneer is deze grond aan de Mennonieten of (tussen) persoon(en) gegeven, graag onder vermelding van de dag, maand en jaar van uitgifte en de totale oppervlakte?
 4. Is het waar dat een bedrijf nu bezig is met de bouw v/d weg Southdrain-Apoera en indien ja:
  1. Wie heeft daartoe de opdracht gegeven: de overheid of een particulier?
  1. Als het de overheid is hoe wordt dit gefinancierd en wat zijn de totale kosten?
  1. Als het een particulier is, onder welke voorwaarden heeft de overheid toestemming verleend?
 5. Is het bevolkingsbeleid van Suriname zoals door uw regering gepubliceerd in de nota ‘National Population Policy 2021-2040’ in februari 2021, gewijzigd? 
  1. Indien niet, dan past deze kolonisatie poging niet in dit beleid en hoe wilt u dit verklaren? 
  1. Indien u dit bevolkingsbeleid wel gewijzigd heeft betekent dit dat uw regering nog andere kolonisatie pogingen in voorbereiding heeft? Om welke groepen en uit welke landen gaat het? Moet deze extreem verregaande nieuwe keuze in onze ontwikkelingsstrategie niet aan de DNA ter goedkeuring worden aangeboden?
 6. Welke normen en voorwaarden zal u hanteren voor massale kolonisatiepogingen zoals deze? Wat mogen wij van u verwachten? Neem het geval van deze Mennonieten. Heeft u, of uw regering wel voldoende onderzoek gedaan? Wat deze groep ongetwijfeld kenmerkt is dat ze zich afzonderen, hun gebied als kolonie beschouwen die ze verdedigen, ze vermengen zich niet, willen ook geen onderlinge culturele uitwisseling omdat ze leven volgens zeer strenge, conservatie principes. Kortom een groep met een ‘Apartheidscultuur’, een model dat wij niet willen omdat het haaks staat op onze historie en wat wij als multi-etnische samenleving aan filosofie en cultuur samen hebben opgebouwd.

Wij kijken uit naar spoedige afhandeling van deze vragen door u en uw regering, en verwachten van u heel snel kordaat optreden, zodat deze zaak die voor ons inheemsen, maar ook voor de rest van de Surinaamse samenleving van levensbelang is, niet verder escaleert. 

Hoogachtend,

Stichting Inheems Kollektief Suriname (IKSUR)

Juku Jumy Maro

Stichting Para Focus

Mr. H. H. Vreden/ Vreden & Partners

Federatie van Para Plantages

Agrobest NV

Vakcentrale – 47 (C-47)

Probios

Chas Mijnals Lawyer

A Marron Kompas

Stichting 8 december

Staatsolie Werknemers Organisatie Surinam (SWOS)

Organisatie voor gemeenschapswerk N.A.K.S

Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS)

Agro Coöperatieve Vereniging Wi! Uma Fu Sranan

Masuanary

Pierre Kondre Kubasi

Pikin Poika

Aantal bezorgde burgers 

Madelône J. Menke 

T. Hellings

Norman Peneux 

Armand Paal

Wim Loor 

Peggy Masè