Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » INGEZONDEN — Nieuwe kiesregeling of kiespijn ?

INGEZONDEN — Nieuwe kiesregeling of kiespijn ?

Het Constitutioneel Hof (CH) heeft op 5 augustus 2022 vastgesteld dat de kiesregeling in Suriname niet voldoet aan de meest fundamentele voorwaarde van democratie: gelijkheid. Door een bekende Staatsrechtdeskundige wordt deze regeling zelfs aangeduid als een “potentiële ondergraving van de democratie”. Politieke gelijkheid is een fundamenteel aspect van democratie, waarbij alle burgers een gelijk recht hebben om deel te nemen aan het politieke proces en om hun stem te laten horen.

Helaas zijn de kiesregelingen in Suriname altijd het product geweest van de gevestigde politieke ordes, waarbij het oude districtenstelsel als verborgen oogmerk vooral etnische bevoordeling had en zich ook goed leende voor corruptie en manipulatie. De door de regering ingestelde ‘Stuurgroep Lim a Po’ heeft thans twee opties voorgesteld, beide gebaseerd op een verkapte vorm van het door het CH afgewezen stelsel met districtenindeling. Beide opties lenen zich echter nog steeds voor manipulatie en corruptie en passen nog steeds precies in het straatje van de zittende politieke ordes in DNA hetgeen ongetwijfeld ook de bedoeling blijkt. 

Opvallend genoeg heeft de stuurgroep een derde optie, een stelsel waarbij het ‘one man-one vote’-systeem wordt toegepast die wel voor honderd procent beantwoordt aan de bedoelingen van het CH, buiten beschouwing gelaten. In een democratie moet het kiesstelsel de kiezer de mogelijkheid bieden om deugdelijke bestuurders te kiezen, zonder dat de keuze op enige wijze beperkt wordt. Het betreffen immers nationale verkiezingen voor een nationaal Parlement en geen districtverkiezingen voor een districtenparlement. In haar hele rapport waarin ze haar “bedenkelijke” voorstellen aanbeveelt wordt door de Stuurgroep Lim A Po eveneens, meer dan opvallend, aan dit zeer belangrijke en bepalende aspect voorbijgegaan.

De al lang achterhaalde drogreden om zogenaamd achtergestelde districten te helpen hun achterstelling te reduceren, heeft overduidelijk zichzelf bewezen als ineffectief. 

Helaas heeft de gevestigde politieke orde in Suriname zich nog nooit bekommerd om het scheppen van gezonde voorwaarden, structuren en condities met het oog op de toekomstige generaties, maar zich steeds beperkt tot het instandhouden en creëren van condities die hun eigen momentele belangen en machtsposities moeten bestendigen. De al lang achterhaalde drogreden om zogenaamd achtergestelde districten te helpen hun achterstelling te reduceren, heeft overduidelijk zichzelf bewezen als ineffectief. 

Sociaaleconomisch en regionaal ontwikkelingsbeleid zijn immers de meest aangewezen manieren om achterstelling te verminderen, dit wordt niet simpelweg bereikt via een kiesregeling. Nu er allerlei zaken worden bijgehaald om in plaats van het totale volk te betrekken bij de besluitvorming middels een referendum, de gevestigde belanghebbende politieke entiteiten in DNA te laten beslissen, is alle hoop gevestigd op het CH als bewaker van de democratie.

Het is daarom ten zeerste aanbevolen dat de voorstellen van de ‘Stuurgroep Lim A Po’, alvorens deze in de DNA ter discussie worden gelegd, eerst aan het CH worden aangeboden om te toetsen of deze wel in overeenstemming zijn met onze Grondwet. In ieder geval heeft het volk recht op een deugdelijke kiesregeling, waarbij het principe van politieke gelijkheid wordt gewaarborgd en alle burgers een gelijk recht hebben om deel te nemen aan het politieke proces en om hun stem te laten horen.

Persdienst ‘De Nieuwe Leeuw’

Ir. D. K.Mungra

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.