Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ingezonden: Biodiversiteit in de branding

Ingezonden: Biodiversiteit in de branding

Vele landen in de wereld zijn druk bezig de economische crisis het hoofd te bieden door maatregelen te treffen, en hun eigen economie te redden van de ondergang. Toch staat de wereld niet altijd stil bij het belang van de biodiversiteit voor het voortbestaan van het menselijk ras.

Oorsprong

De term “biodiversiteit” is een neologisme, daterend van het einde van de jaren 80. Het is een gevolg van de samensmelting tussen de termen “biologie” en “diversiteit”, of de diversiteit van de biologie of nog de diversiteit van het levende. Biologie is de wetenschap die gericht is op het onderzoek naar de algemene wetten van het leven. De benaming werd ingevoerd door Gottfried Treviranus (1776-1837), maar de biologische problemen waren sedert eeuwen onderwerp van discussie geweest. De eerste verklaringen van het levensproces gaan in werkelijkheid terug tot de oudste filosofische opvattingen, die zich zeer intensief met dit vraagstuk bezighielden.

Voor Thales van Milete (7e eeuw v.C) was het water het fundamentele levensprincipe. Merkwaardig is in dit verband de uitspraak van Aristoteles, die dit denkbeeld van deze vroegere filosoof afleidde uit de waarneming van de landbouwers: waar water is, is ook leven; waar het ontbreekt, heerst de dood (Standaardencyclopedie Prof.J.Alberts en anderen).

Biodiversiteit in relatie tot de mens

De biodiversiteit is van eminent belang voor het voortbestaan van de mens omdat het voorziet in producten en diensten die het leven op aarde mogelijk maken. Om er enkele van te noemen: het zuiveren van de lucht, het vruchtbaar maken van de bodem, de zorg voor een stabiel klimaat en de voorziening van de eerste levensbehoeften, voeding, kleding en huisvesting. Ook de medische wetenschap is voor een groot deel afhankelijk van de planten en dieren die bijdragen tot het ontwikkelen van medicijnen. Twee effectieve substanties tegen sommige vormen van kanker zoals Hodgins komen van de Rose Periwinkle ( Surinaamse naam: Kotomisi).

Bedreigingen voor de biodiversiteit

Het thema voor de internationale biodiversiteitsdag dit jaar is Marine biodiversiteit. Marine ecosystemen omvatten alle levensvormen die in het water voorkomen en alle diensten die het water levert aan het leven op aarde en in het water. In Suriname zijn sommige vissoorten door onder andere overbevissing met uitsterven bedreigd. Om een voorbeeld te noemen, de Jarabaka vis is zeer moeilijk te verkrijgen omdat die een gewilde vis is en heel veel werd gevangen ten behoeve van consumptie.

Kwam deze vis in het verleden nog in grote afmetingen voor, thans zijn de Jarabaka’s die gevangen worden veel kleiner doordat ze niet de gelegenheid krijgen om te groeien tot volwassen vissen, voordat ze worden gevangen. Lokale vissers vrezen zelfs dat als de trend zich zo voortzet er over een bepaalde periode de Jarabaka vis niet meer gevangen kan worden omdat ze is uitgestorven.

Een andere bedreiging voor de biodiversiteit is de introductie van vreemde soorten. Om enkele voorbeelden te noemen: de introductie van vreemde soorten in onder andere de Lake Victoria in Oost Africa. Daar werd de Nile Perch, een exotische roofvis geïntroduceerd om te voorzien in de voedselbehoefte van goede kwaliteit voor de groeiende bevolking aldaar. Helaas is weinig rekening gehouden met het feit dat deze roofvis voor zijn eigen voedselvoorziening bijna alle kleinere vissen heeft uitgeroeid, en daarmee ook zijn eigen voortbestaan in gevaar heeft gebracht. Met de uitroeiing van kleinere vissen, was de eens zo rijke vispopulatie in Lake Victoria helemaal verloren gegaan.

Het lijkt op een ver van mijn bed show, dit voorbeeld uit Afrika, maar wij raakten ook hiermee geconfronteerd met de introductie van Mangoesten, die geïmporteerd waren om de makkaslangen in Commewijne te bedwingen. Mangoesten zijn roofdieren die niet alleen slangen kunnen doden, maar ook andere dieren. Behalve dat deze beestjes, snel en oersterk zijn, vermenigvuldigen zij zich in rap tempo. Het zou best kunnen dat, nadat de makkaslang bedwongen is, wij dan te kampen hebben met een mangoesten plaag. Om de ernst van de situatie te onderstrepen zijn mangoesten ook overbrengers van ziekten die ook levensgevaarlijk zijn, zoals ziekte van Weil.

Om de een of andere reden is er een verstoring in het natuurlijk evenwicht te bespeuren, vandaar dat de makkaslang zich heeft kunnen vermenigvuldigen en een plaag vormt voor de lokale gemeenschap. De natuurlijke vijand van de makkaslang is uitgeroeid en het is dus noodzakelijk dat er onderzoek wordt gepleegd naar de oorzaak van het afsterven van die natuurlijke vijand.

Een crisis tegengaan?

De natuur heeft een heel groot regeneratie vermogen wat wil zeggen dat als het vernietigd wordt het zichzelf kan herstellen. Maar vaak genoeg krijgt de natuur van de mens niet de ruimte om zich zodanig te herstellen. Wereldwijd heeft de biodiversiteit de prijs betaalt voor ontwikkeling. Deze prijs is een onbetaalbare, omdat de voordelen van de biodiversiteit voor de mensheid op langere termijn steeds minder worden. Staat de mens de achteruitgang van soorten en de degradatie van woongebieden van planten en dieren toe, dan loopt ook de mensheid risico voor zijn eigen voortbestaan. Voor de economische crisis kan er naar oplossingen worden gekeken, omdat geld nog steeds een ruilmiddel is maar als dier en plantsoorten zijn uitgestorven komen die nooit meer terug…

In Suriname is de biodiversiteit grotendeels nog in tact. Maar dat zegt geenszins dat wij daar kwistig mee om moeten springen. Het natuurlijk potentieel van de biodiversiteit is behalve ons visitekaartje, ook onze rijkdom. Deze rijkdom staat ons ten dienste en is onze portefeuille om ontwikkeling tot stand te brengen. De afweging om én ontwikkeling tot stand te brengen én de biodiversiteit te behouden is een heet hangijzer boven het hoofd van vele overheden in vooral ontwikkelingslanden. Waar staat u met betrekking tot deze kwestie??

Natali Waal

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.