Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Een diepte-analyse

Een diepte-analyse

INGEZONDEN

Beste lezers, volk van Suriname,
Woord vooraf
Twee opmerkingen:

1  – De politieke partij NDP is een beweging waarin bepaalde wereldbeschouwelijke principes en waarden als oriëntatiepunten gelden; en waarin heel veel maatschappelijke, economische en politieke ideeën en doelen worden nagestreefd.
2 – Meneer Chandrikapersad Santokhi, maatschappelijke onzekerheid is een rijpe voedingsbodem voor irrationele acties, u weet het of niet, in de schaduw van een samenleving die irrationele acties niet kan integreren leven de mogelijkheden van ernstige maatschappelijke uitbarstingen. (17- februari als ook 2- mei -2023). Burgerlijke ongehoorzaamheid.

Met deze bijdrage wil ik het inzicht, de wereldbeschouwelijke ‘wortels’ van onze hedendaagse sociale bewegingen (politieke partijen) die dieper liggen in ons innerlijke, het psychische, dat voor u aan de oppervlakte brengen. Voor het blootleggen van wat ik noem ‘historische wortels’  zal ik niet veel dieper de geschiedenis induiken dan nodig is voor het begrijpen van wat er heden ten dage gebeurt. 

Het kenmerkende van mijn bijdrage is dat ik niet slechts een beschrijving wil bieden van lotgevallen van onze politieke organisaties of van eigentijdse benaderingen van actuele politieke, economische en maatschappelijke problemen. Het wil juist het inzicht verdiepen in de wijze van denken binnen onder andere de politieke partij bekend onder de naam NDP. 

Uit onderzoek van Surinaamse politiek gerelateerde archieven, haalt ondergetekende het volgende: onze politieke organisaties kregen hun organisatorische gestalte in de veertiger (40) jaren van de 20 ste eeuw. 

De politieke partijen
De Creool – NPS. De Hindoestaan – VHP. De Javaan – KTPI. De Katholieken – PSV. De bovengenoemde politieke organisaties kunnen wij karakteriseren als te zijn zuilpartijen. De ex-gouverneur van Tilburg was zich terdege bewust van het streven der Hindoestanen. Hun parool was immers Suriname voor de Hindoestanen. 

Ondergetekende wil aan deze gedachtegang enkele notities toevoegen: 
1- 23 jaren in de 21ste eeuw herkent ondergetekende nog steeds de innerlijke psychische drang bij de huidige leiding van de VHP  om de absolute politieke macht in handen te hebben.
2- De uit het graf gehaalde verbroederingspolitiek door de huidige VHP-leiding, moeten wij in de fictieve horde plaatsen van de jager en de krijger. In deze fictieve horde ziet de VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi, onze huidige president, samen met zijn politieke analisten, filosofen, schrijvers regisseurs en partijelite, zich geplaatst op het zo gewenste voetstuk met veel zeggenschap. Vanwege hun ‘verbaal geweld’ en ‘veelheid aan intellect’ denken zij dat hun kansen aanzienlijk vergroot zijn om hun eigen wil door te drukken en wel soms ook wel tegen de wil van anderen in.
3- In 1978 was de politieke toestand zeer gespannen in ons land Suriname. De strijdvragen tussen de NPS en de zeer verzuilde VHP waren danig verscherpt en toegespitst en de twee partijen stonden zeer vijandig tegenover elkaar.
4- De militairen reageerden op de toen heersende acute situatie door een greep te doen naar de staatsmacht: dat geschiede op 25 februari 1980.
5- Het zaad voor de harmoniepolitiek is in het jaar 1980 in de grond gelegd.
6- De verwerkelijking van de harmoniepolitiek heeft een ontwikkelingsproces doorlopen van 36 jaren.
7- De harmoniepolitiek is het proces waarbij de problemen die in onderliggende betrekkingen tussen de zuilen grote spanningen opleveren, toch nog op vreedzame manier kunnen worden opgelost.

Solidariteit binnen het handelen van de NDP is niet specifiek voor een bepaalde groep; neen, het is voor de totale Surinaamse samenleving; het is voor alle mensen. 

Beste lezer, het is schikken van onderlinge twisten die op het eerste gezicht, vanwege hun levensbeschouwelijke aard onoplosbaar lijken. Het is het proces van vrede stichten en het scheppen van een zekere mate van consensus tussen de zuilen waar er oorspronkelijk bekeken weinig consensus tussen de zuilen was. Voor de goede orde is het goed om vast te stellen dat de huidige oppositionele partij de NDP een sociale harmoniserende beweging is : duurzaam regulerend en dynamisch.

Kijken wij naar de NDP, dan merken wij een zekere mate van ontwikkelingsgericht denken. De NDP manifesteert zich naar buiten toe als een hedendaags sociale beweging en/of politieke partij in de ruimste betekenis van het woord. Voor de goede orde is het goed om vast te stellen dat de NDP een sociale beweging en/of politieke partij is; zij is duurzaam, regulerend en ook dynamisch. 

Dit alles komt bij de handelingen van individuen alsook tijdens georganiseerde acties van groepen mensen tot uitdrukking. De NDP heeft bewezen dat zij ondanks de wisselende maatschappelijke, financiële en economische uitdagingen in de jaren 2015 – 2019 tot op zekere hoogte consistent is gebleven in haar denken, en handelen. 

Denkend in termen van de NDP is solidariteit meer dan een verbondenheid: Het ademt de geest van objectiviteit uit. Solidariteit binnen het handelen van de NDP is niet specifiek voor een bepaalde groep; neen, het is voor de totale Surinaamse samenleving; het is voor alle mensen. Sociale zekerheid en/of maatschappelijke zekerheid zijn belangrijke verworvenheden van de 36-jarige NDP, tijdens haar regeerperioden. Helaas heden ten dage 2023 heerst er een ernstige mate van maatschappelijke onzekerheid in ons land.

De NDP vindt het een verplichting om mensen die beneden een bepaalde levensniveau dreigen te komen, te ondersteunen, daarnaast levert een NDP-regering een aantal diensten aan eenieder die zulks nodig heeft enkel en alleen om de mensen weerbaar te maken om het leven met een positief gemoed tegemoet te treden. 

Als zodanig is de NDP heel duidelijk, herkenbaar vanuit hun continuïteit in denken en handelen. De NDP gaat hiermee door, gesterkt door haar geloof in de rede het verstand, dat de mens een verantwoordelijk wezen is en op grond daarvan een menswaardige en rechtvaardige samenleving kan handhaven en zulks ook verder kan uitbouwen.

Edire Castelen

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.