Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » DNA kamerbreed achter Wet Fiscale Jurisdictie

DNA kamerbreed achter Wet Fiscale Jurisdictie

Met buitengewoon constructieve en kamerbrede ondersteuning heeft de Nationale Assemblee gistermiddag, maandag 30 januari, de Wet Fiscale Jurisdictie met algemene (41) stemmen goedgekeurd. Deze zeer belangrijke wet bevestigt de bevoegdheid van de Surinaamse overheid om alle van toepassing zijnde belastingvormen te heffen over ook het geografisch gebied op zee behorende bij de Exclusieve Economische Zone (EEZ/ 200 mijlszone) en het daarop aansluitend continentaal plateau. Dit betekent, dat alle economische activiteiten in dit deel van het zeegebied waar Suriname soevereine rechten bezit voortaan vallen onder de werkingssfeer van deze wet. Multinationals in de olie- en gasindustrie en ook in de zeevisserij industrie zullen belastingplichtig zijn. 

Met het oog op de grote investeringen die op komst zijn in de olie- en gasindustrie zal deze wet het mogelijk maken, dat de Surinaamse overheid het maximale aan belastinginkomsten binnenhaalt. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei, dat in het kader van de belastinghervormingen ook andere belastingwetten nader onder de loep zullen worden genomen. “Maar, met deze wet beginnen we alvast binnen te halen wat we nu al kunnen binnenhalen”, aldus de Financiën-minister die zich erg ingenomen toonde over de uitermate constructieve manier waarop beide zijden van het parlement hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de wet. 

Met de kamerbrede goedkeuring van de wet heeft het volk eenheid gekregen van het volk, meent hij.

Voor de NDP-fractie was het belangrijk zich volledig achter de wet te scharen, omdat het een wet is die geen lastenverzwaring voor het volk met zich meebrengt. Het zal zorgen voor meer inkomsten voor de overheid waardoor het meer kan doen voor de bevolking. De BEP-fractie roept de regering op de hervorming van andere belastingvormen ook spoedig ter hand te nemen, waardoor er meer inkomsten voor de overheid binnengehaald kunnen worden.

Waar gaan de inkomsten?

Tijdens de debatten gistermiddag zei minister Raghoebarsing op vragen vanuit het parlement, dat de meer belastinginkomsten die de overheid verwacht binnen te halen met deze en andere wetswijzigingen, op de staatsbegroting aan drie grote uitgaven componenten zullen worden besteed. Hij noemt uitgaven om het ambtenarenapparaat draaiende te houden, de aflossing van schulden en rente en subsidie uitgaven die ervoor moet zorgen dat het leefbaar blijft voor de samenleving. 

Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling zei hij dat de subsidie uitgaven dit begrotingsjaar van SRD 1 miljard naar SRD 4 miljard zullen gaan . Het zijn grote uitgaven die gepaard gaan met de overstap van object- naar subject subsidies. Voor wat betreft de aflossing van schulden en rente, waar een 1/3 van de begroting naar toe zal gaan zei Raghoebarsing het jammer te vinden, omdat deze gelden besteed had kunnen worden voor ontwikkelingsprogramma’s. 

De Financiën-minister had het ook over de versterking van het belastingapparaat die voor de effectieve inning van belastingen moet zorg dragen. De Belastingdienst wordt omgezet in de Semi Autonomous Revenu Authority (SARA) en er is een extern bureau aangetrokken om de leiding van de Belastingdienst bij dat proces bij te staan. 

Bij de overgang naar de autonome belastingautoriteit is het volgens de minister van belang dat er goede regels en wetten komen. Arbeidsverhoudingen en de beloningen van medewerkers zullen goed geregeld moeten worden. Er zal voor worden gezorgd dat de goede mensen die goed werk verrichten niet uitvallen.

SS