Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Commissie Rattenplaag Nickerie al een jaar bezig

Commissie Rattenplaag Nickerie al een jaar bezig

In juni 2022 werd Suriname opgeschrikt door een rattenplaag in Nickerie die mens en dier bedreigde, ziekte en de dood met zich meebracht. De noodtoestand deed zich in heel het district voor, maar de oostelijke polders waren het zwaarst getroffen.

Paniek

De volksgezondheid was in gevaar. Er heerste paniek. Er werd aanzienlijke schade aan de rijstbouw toegebracht.  Volgens niet officiële cijfers tastte de plaag in 2022, 15% van de rijstaanplant aan. Ook veeboeren betaalden de tol.

Oorzaak, ernst en gevolgen

Er werd op instigatie van president Santokhi een commissie ingesteld onder het gezag van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de oorzaak, de ernst, de gevolgen van de explosieve toename van de hinder te onderzoeken, de veroorzaakte schade te beramen en aanbevelingen te doen hoe een halt toe te roepen aan de dreiging en die in de toekomst te voorkomen.

Onderzoekresultaat  

Districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie verklaarde desgevraagd, dat de storm is gaan liggen, niet dat de ratten uitgeroeid zijn. Zij is benieuwd naar het resultaat en de aanbevelingen van de Commissie Rattenplaag Nickerie. Wij leven een jaar verder. Het is wachten op de personen die de opdracht hebben gekregen om het onderzoek te doen. De districtscommissaris achtte het niet opportuun om vooruitlopend op het onderzoek en de aanbevelingen uitspraken te doen.

Over de schade die de rijst- en andere boeren hebben geleden, bestaat ook geen informatie en cijfers. Mevrouw Gobardhan gaf te kennen, dat tot de dag van vandaag personen zich aanmelden bij de commissie om de opgelopen schade door te geven. Het is publiek geheim dat de rijstboeren schadeloosstelling eisen. Het districtsbestuur heeft geen bevoegdheid in deze. De regering zal bepalen of er schadeloosstelling volgt.

HD