Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Algemene kanttekeningen bij wetswijziging Dividendbelasting

Algemene kanttekeningen bij wetswijziging Dividendbelasting

De fractieleider van de VHP in de Nationale Assemblee, Asiskumar Gajadien, heeft twee wetsontwerpen ingediend om te bewerkstelligen dat het investerings- en vestigingsklimaat wordt verbeterd in Suriname en ook om de ongelijkheid tussen de natuurlijke personen en bepaalde groepen bij het toekennen van dividendvrijstelling, weg te nemen.

Gajadien stelt, dat de ongelijkheid tussen natuurlijke personen en lichamen in de inkomstenbelasting bij winstuitkeringen door deze wetten wordt weggenomen en dat ook de economische dubbele belasting wordt geëlimineerd. Daarnaast vindt er een gelijkschakeling in behandeling plaats met de belastingplichtigen die op grond van de Petroleumwet 1990 en de Delfstoffen overeenkomsten vrijgesteld zijn van dividendbelasting.

Gajadien vindt, dat bij deze wetsvoorstellen het gaat om de belastingen over dividenden in Suriname, die door een vennootschap aan natuurlijke personen worden uitgekeerd. Dus, om de heffing van inkomstenbelasting en de heffing van dividendbelasting.

Volgens Gajadien zullen deze initiatiefwetten de dividenduitkeringen door hier gevestigde vennootschappen aan hier wonende natuurlijke personen vrij te stellen, om de dubbele belasting over dividend in de nationale sfeer weg te nemen.

Het voorstel houdt in wijzigingen aan te brengen in de Wet Inkomstenbelasting 1922 en de Wet Dividendbelasting 1973. Deze vormt een onderdeel van enkele stimuleringsmaatregelen om het behoud en de versteviging van een aantrekkelijk onderneming vestigingsklimaat in Suriname.Onderdeel van deze maatregel is om in de binnenlandse verhouding de economische dubbele belasting bij dividenduitkering weg te nemen.

Het voorstel houdt concreet in, dat:

A. Dividendopbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten bij de in Suriname wonende natuurlijke personen voor de inkomstenbelasting niet meer tot het inkomen behoren, en 

B. Dividenduitkeringen aan de aandeelhouder natuurlijke persoon door vennootschappen uit de bedrijfsactiviteiten vrijgesteld worden van inhouding van dividendbelasting.

Gajadien voorspelt dat meer bedrijfsactiviteiten zullen ontstaan, Surinamers zullen meer investeren, waardoor de staat ook veel meer inkomsten zal binnenhalen.