Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Actiegroep Leefbaar Dijkveld trekt aan de bel bij DNA-voorzitter en ministers ROM en EZ

Actiegroep Leefbaar Dijkveld trekt aan de bel bij DNA-voorzitter en ministers ROM en EZ

INGEZONDEN

Geachte,

sinds er in 2020 olie is gevonden voor de kust van Suriname maakt ons land zich klaar om ten volle te kunnen profiteren van de exploitatie van deze vondsten. Met de SEOGS heeft Suriname zich alvast op de kaart gezet van olieproducerende landen. Net als vele Surinamers juichen wij de vooruitgang van Suriname toe.

Bedrijven als Kuldipsingh, Vabi, Kersten en anderen staan in de startblokken om hun deel op te eisen van de bedrijvigheid die uit deze ontwikkeling voortvloeit. Allen zijn voornemens om het afval afkomstig van de offshore olie-industrie te gaan verwerken en daartoe willen zij vuilverbrandingsinstallaties gaan plaatsen op hun bedrijfsterreinen aan de Surinamerivier, ter hoogte van Dijkveld. De eerste stappen zijn al gezet.

Echter, Dijkveld en omgeving is een gebied waar ongeveer vijftienduizend mensen wonen. Zij ervaren de komst van deze tak van industrie als een ernstige aantasting van het recht op een leefbare omgeving. Nu al heeft men in dit gebied in toenemende mate te kampen met lucht- en bodemverontreiniging, ernstige geluids- en stofoverlast, veroorzaakt door bedrijven die zich in de loop van de jaren hebben gevestigd. Ook de intensiteit van het ‘zwaar’ verkeer op de Sir Winston Churchillweg vormt een ernstige bedreiging.

Op 9 mei 2023 heeft Ilaco tijdens de presentatie van de plannen van Vabi gemeld dat het gaat om verbranding van gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen. De bewoners van dit gebied zouden graag zien dat er een andere locatie voor deze  activiteiten wordt gekozen!!

Dit mede omdat:

•             In de Milieuraamwet van 2020 wordt bepaald in artikel 3 lid 1e at er moet worden toegezien op het naleven van relevante verdragen die door Suriname zijn geratificeerd. De plannen van de genoemde bedrijven is met name in strijd met het Verdrag van Stockholm 2001

•             De Hinderwet in artikel 6 spreekt van: Weigering van een vergunning geschiedt bij met redenen omkleed besluit. Tot de weigering kunnen alleen leiden:

o             I. de voorschriften van een besluit, als bedoeld in artikel 3;

o             II. de bezwaren, ontleend aan vrees voor:

o             a. gevaar;

o             b. schade aan eigendommen, bedrijven of de gezondheid;

o             c. hinder van ernstige aard, waartoe behoort:

o             Het ter bewoning ongeschikt of minder geschikt maken van woonhuizen of gedeelten van woonhuizen, het belemmeren van het gebruik van scholen of van lokalen en gebouwen, bestemd tot ziekenverpleging of tot uitoefening van de openbare erediensten, binnen een kring van twee honderd meter van het gebouw of lokaal van de inrichting gelegen, ieder overeenkomstig de bestemming, welke het gebouw of lokaal.

Leefbaar Dijkveld is een werkgroep van betrokken bewoners die zich inzet om genoemde situatie ten goede te keren. Graag zouden wij van u een uitnodiging ontvangen voor een gesprek om onze zorgen met u te bespreken. Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Leefbaar Dijkveld,

Oemar Alibaks, Iwan El Wanni en Marian Schuitema

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.