Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » 50 Procent koopkrachtversterking voor regeringsleden

50 Procent koopkrachtversterking voor regeringsleden

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Behalve ambtenaren en landsdienaren die voor de duur van zes maanden een koopkrachtversterking van SRD 2.500 per maand krijgen, zullen ook de leden van de regering een financiële injectie krijgen. Dat blijkt uit een ontwerp-staatsbesluit dat president Chandrikapersad Santokhi voor goedkeuring naar de Staatsraad heeft gestuurd.

In tegenstelling tot de ambtenaren zullen de regeringsleden de extra voorziening niet slechts voor de duur van een halfjaar krijgen. De koopkrachtversterking zullen ministers die met eervol ontslag hun ambtstermijn hebben afgesloten nog zes maanden daarna ontvangen. De vicepresident en de president gedurende een jaar na beëindiging van de ambtsvervulling. De extra financiële voorziening wordt toegekend met terugwerkende kracht tot 1 mei dit jaar.

“De sterke koopkrachtdaling sedert de vaststelling in 1994 heeft ook grote gevolgen voor het besteedbaar inkomen van een lid van de regering”

President Santokhi

Behalve voor de regering worden de financiële voorzieningen van de vicevoorzitter en leden van de Staatsraad aangepast en wordt de bezoldiging van directeuren en onderdirecteuren bij de overheid verhoogd. De Staatsraad kreeg de ontwerpstaatsbesluiten dinsdag en heeft ze woensdag goedgekeurd. De NDP heeft tegen alle voorstellen gestemd en de NPS was afwezig. Naast de Staatsraadsleden van coalitiepartijen VHP, Abop en PL hebben de vertegenwoordigers van BEP, de vakbeweging en het bedrijfsleven voorgestemd.

Hoogste staatsverantwoordelijkheid

Als reden voor de toekenning van de koopkrachtversterking aan regeringsleden geeft de president in de memorie van toelichting aan dat de regelingen ten aanzien van schadeloosstelling en toelagen voor leden van de regering sinds 1994 niet meer zijn aangepast. “De sterke koopkrachtdaling sedert de vaststelling in 1994 heeft ook grote gevolgen voor het besteedbaar inkomen van een lid van de regering”, voert Santokhi aan.

Hij stelt verder dat de afgelopen twee tot drie jaar het inkomen, de bezoldiging en toelagen van diverse beroepsgroepen, inclusief de rechterlijke macht, directeuren en onderdirecteuren middels koopkrachtvoorzieningen zijn aangepast, terwijl het mechanisme om de schadeloosstelling van regeringsleden te bepalen ongewijzigd bleef. Ook de verschillende toelagen zijn niet gewijzigd.

Bovendien wordt aangevoerd dat de regering de voorzieningen voor regeringsleden zo spoedig als mogelijk zal evalueren en integraal aanpassen. “Niet moet uit het oog worden verloren dat de leden van de regering de hoogste staatsverantwoordelijkheid dragen en dat er in de relatie tot de overige uit de trias politica voortvloeiende machten geen disproportionele verschillen mogen zijn voor wat betreft de beloningsmaatstaven”, luidt een passage uit de memorie van toelichting.

Directeuren en onderdirecteuren

De Staatsraad heeft ook een staatsbesluit om de toelagen voor directeuren en onderdirecteuren van overheidsdepartementen te verhogen goedgekeurd. De missive voor dit besluit werd sinds 2 februari geslagen door de regering, maar de uitvoering werd aangehouden. De verschillende toelagen voor directeuren bedragen in totaal 95 procent van de bezoldiging, wat betekent dat het loon van een directeur bijna wordt verdubbeld.

Een direct gevolg van de aanpassing van de bezoldiging van de departementsdirecteuren is dat de ministers ook hier zullen meeliften. De aanpassing voor de directeuren en onderdirecteuren is met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar. De regering geeft in de nota van toelichting aan dat bij de aanpassing van de beloningsreeks voor ambtenaren in maart 2022 de gangbare verhoudingen met de salariëring van de directeuren is weggevallen. Dit had een negatieve impact op het salaris van de directieleden, een situatie die nu wordt gecorrigeerd.

Secundaire voorzieningen Staatsraad

Ten aanzien van de leden van de Staatsraad wordt gezegd dat vanwege de economische ontwikkelingen het noodzakelijk is hun secundaire voorzieningen aan te passen om hun adequaat functioneren te garanderen. “Gelet op deze ontwikkeling is gekozen om de toelagen percentueel van de remuneratie af te leiden”, staat in het staatsbesluit. Hierdoor krijgt de vicevoorzitter voortaan in plaats van een vast bedrag van SRD 500 per maand als vervoerstoelage 30 procent van de schadeloosstelling.