Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » 29 ara’s en 7 gouden leeuwaapjes in de doofpot

29 ara’s en 7 gouden leeuwaapjes in de doofpot

Het is alweer zo’n drie maanden geleden dat 29 in juli in beslag genomen Braziliaanse Lears ara’s (Anodorhynchus leari) en 7 gouden leeuwaapjes (Leontopithecus rosalia) in beslag werden genomen door de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) op een adres aan het Garnizoenspad. Vervolgens werd een deel van de ara’s gestolen uit een garage te Zanderij, waar ze onder beheer van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer zaten. Vijf vogels hadden aan de diefstal weten te ontkomen en een is weggevlogen. De weggevlogen ara is, zo heeft Dagblad Suriname vernomen, onder andere waargenomen bij Frederiksdorp en Bigi Poika. De vogel is vastgelegd op foto en video. Inmiddels zijn de vijf ara’s en de aapjes terug in Brazilië. Het gaat om bedreigde, beschermde diersoorten die endemisch zijn in Brazilië en dus alleen daar leven. 

OM zwijgt

Inmiddels is het oktober en het is stil geworden rond deze geruchtmakende zaak. Ondanks vele verzoeken om informatie aan het Openbaar Ministerie (OM) zijn antwoorden uitgebleven. De Chinese dierenexporteur werd aangehouden en in verzekering gesteld, maar ook daarover heeft het OM gezwegen. Het gerucht ging rond dat deze dierenexporteur goed bevriend zou zijn met een of meer personen in ‘hoge kringen’ in Paramaribo.

De inbeslagname

We voeren u even terug naar dat moment, de inbeslagname.

Rond de inbeslagname door de Dienst ‘s Lands Bosbeheer was het optreden van LBB curieus te noemen. LBB had over de inbeslagname van de vogels en aapjes een persbericht uitgebracht  en onder andere geschreven, dat werd opgetreden vanwege klachten van buurtbewoners van het Garnizoenspad met betrekking tot geluidsoverlast. Op het bezochte terrein werden de dieren in beslag genomen. Bij onderzoek bleek, zo berichtte LBB, dat een dierenexporteur uit de directe omgeving betrokken is bij deze zaak. LBB vermeldde niet wie de dieren in eigendom had, wat die ermee van plan was en of er aanhoudingen zijn verricht. 

Teruggefloten? 

Maar, kort na het uitbrengen van het persbericht door de Dienst ’s Lands Bosbeheer deed deze dienst een klemmend beroep op de media om uit  de berichtgeving te verwijderen, dat het ging om een locatie aan het Garnizoenspad en dat er sprake is van betrokkenheid van een dierenexporteur. LBB liet de redactie van Dagblad Suriname in een app-wisseling weten, dat er een nieuw persbericht via de voorlichtingsdienst van de regering zou komen. Dat bericht is nooit  verschenen. Het eigen LBB-persbericht bleek overigens snel van de Facebook-pagina van de dienst te zijn verwijderd, zonder nadere toelichting. Het had er alle schijn van, dat LBB door hogerhand was teruggefloten en iedereen mag gissen waarom….

Diefstal

Een tweede dieptepunt in deze zaak diende zich aan toen op het politiebureau Zanderij dinsdagmorgen 22 augustus, een jachtopziener aangifte deed van diefstal van de vogels. Uit het voorlopige onderzoek van de politie bleek, dat de verdachten 23 van de ara’s, die volgens de politie goed beveiligd in een garage waren ondergebracht, tussen 01.00 uur en 03.00 uur in de ochtend hadden weggenomen. De verdachten hadden ook de sloten waarmee de garage was beveiligd meegenomen.

In de zaak werden twee verdachten aangehouden, zo liet het Openbaar Ministerie de redactie van Dagblad Suriname weten, zonder verder in detail te treden over wie deze verdachten zijn. Dagblad Suriname vernam, dat het zou gaan om twee arbeiders die op het moment van de inbeslagname van de vogels en aapjes aanwezig waren op de locatie.

Wat is ‘goed beveiligd’?

Hoe is het mogelijk, dat iemand (of meerdere personen) in staat is geweest om 23, ongetwijfeld veel lawaai makende en bijtende ara’s, kennelijk onopgemerkt heeft kunnen stelen. Werden de vogels met een of ander middel bedwelmd? Waren er geen beveiligers aanwezig? LBB lijkt de vogels ‘aan hun lot’ te hebben overgelaten. 

LBB weet heel goed, dat het gaat om een zeer bedreigde en beschermde  ara-soort, die alleen zijn biotoop in een specifiek gebied in Brazilië heeft. Met die wetenschap had LBB zorg moeten dragen voor een extreem strenge beveiliging voor de vogels. Immers, de illegale handel in wild is een heel lucratieve handel en handelaren, exporteurs, schuwen geen enkel middel om hun illegale handel te kunnen drijven…..

‘Hoge kringen’

Het kan haast niet andes, dan dat er informatie gelekt was over de verblijfplaats van de vogels. Het kan haast ook niet andes dan dat de diefstal is gepleegd door een persoon of personen die betrokken is/zijn bij de illegale handel van wild. Wie andes heeft er immers belang bij om deze opvallende en bedreigde vogels te stelen?

Dierenexporteur 4 augustus gearresteerd

De Chinese dierenexporteur Z.J., die op 4 augustus is aangehouden, verscheen maandag 28 augustus bij de rechter-commissaris nadat zijn advocaten Chandra Algoe en Virendra Bhattoe, een verzoek voor zijn invrijheidstelling hadden gedaan, aldus berichtte Dagblad Suriname.

De advocaten betoogden, dat er tot nog toe geen enkel bewijs was dat Z.J. iets te maken had met de 29 ara’s  en 7 aapjes die enkele straten verder van zijn bedrijf werden aangetroffen. Een werknemer van Z.J. die op dat adres woont, werd op 19 juli als eerste in verzekering gesteld en zei, dat hij een vriend van hem een genoegen wilde doen door de dieren enkele dagen aldaar op te vangen.

Z.J. werd dus op 4 augustus aangehouden, op weg naar Guyana. Hij zou vaak naar Guyana gaan voor zaken. De advocaten betoogden dan ook dat er geen enkele grond was om te beweren dat Z.J. doende was het land uit te vluchten. Ook had Z.J. de politie gemeld dat hij zou afreizen naar Guyana en mocht hij van de politie vrijelijk reizen.

De rechter-commissaris wees het verzoek van de advocaten af. De advocaten stelden terstond hoger beroep in te zullen stellen  tegen deze beschikking van de rechter-commissaris die zij niet deugdelijk gemotiveerd vonden. Maar, ook in hoger beroep kon het Openbaar Ministerie geen bewijsmiddelen aandragen waaruit moet blijken, dat  Z.J. zich schuldig heeft gemaakt aan smokkel van deze dieren. Het Openbaar Ministerie kwam met vage gronden en beweerde dat Z.J. geen inspanning heeft gepleegd om te voorkomen dat strafbare handelingen werden gepleegd binnen zijn onderneming. 

Ook blijkt uit een proces-verbaal van de politie dat door LBB is aangekaart, dat een zekere heer Yu, Ting de hoofdverantwoordelijke moet zijn in deze strafzaak. Voor de advocaten was het dan ook duister waarop Z.J. is aangehouden. 

Ook het feit dat 23 van de vogels onder het wakend oog van het Openbaar Ministerie zijn gestolen, was een heikel punt voor de advocaten. “Als het bewijs is weggevlogen, waarvoor blijft de verdachte dan aangehouden?” vroegen de advocaten zich af.

Nog steeds vast

De redactie van Dagblad Suriname heeft het OM maandag 2 oktober weer benaderd met vragen over de stand van zaken in het onderzoek en of de dierenexporteur nog steeds vast zit. Maar, ook nu is – vooralsnog – een reactie uitgebleven. Inmiddels heeft Dagblad Suriname via andere betrouwbare kanalen vernomen, dat hij nog steeds vast zit, met twee andere verdachten.

Mist

Er hangt een dichte mist boven deze hele zaak. Van de zijde van het OM en LBB is nauwelijks openheid, transparantie, waar te nemen. Het beeld van een doofpot hangt zeker in de lucht. Het zwijgen van betrokken instanties spreekt boekdelen. Immers, geen reactie is ook een reactie. Immers, geen antwoord is ook een antwoord.

We kunnen aannemen dat de 23 gestolen ara’s inmiddels hun weg hebben gevonden in de illegale handel in wild, een zeer lucratieve handel waar ‘hogere machten’ bij betrokken lijken te zijn.

(Foto: de tijdens de diefstal weggevlogen ara vliegt nog steeds vrij rond)

PK