Binnen een tijdsbestek van twee maanden zijn 11 personeelsleden bij de Stichting Planbureau Suriname(SPS) ontslagen. Eerst zijn negen (9) personeelsleden, die reeds 1,5 jaar in dienst waren, zonder opgave van enige reden, nota bene na een goede beoordeling, ontslagen. Volgens de leiding van het Planbureau zou het gaan om personen die zogenaamd boven de formatie van het Planbureau zitten. Deze formatie kan echter niet worden overlegd. Echter zijn wel twee (2) andere medewerkers, die na de voormelde negen medewerkers in dienst kwamen, in vaste dienst genomen, althans één van hen, terwijl reeds is aangegeven dat de andere eveneens van een vaste aanstelling zal worden voorzien.

Op woensdag 21 augustus 2013 zijn nog eens twee personeelsleden, nota bene wetenschappelijke stafmedewerkers met jarenlange ervaring, op staande voet ontslagen, waarbij de rede voor het ontslag zeer discutabel genoemd kan worden. In deze gaat het om leden van het bestuur van de BPSPS. Het “gezond maken van het Bureau” door de “leiding” strookt niet met het op staande voet ontslaan van twee ervaren deskundigen (senior stafleden), zonder hen de gelegenheid te bieden zich te verweren. De overige werknemers zijn hierover aangeslagen.

Wie volgt?

Met het vertrek van de Interim Manager in oktober 2012, werden drie (3) Onderdirecteuren (OD’s) benoemd, waarvan twee uit eigen gelederen, en één van buitenaf. Vanaf deze nieuwe OD’s zijn aangetreden, is er sprake van een zeer gespannen werksfeer op de werkvloer. Dit manifesteert zich als volgt:

· Personeelsleden worden onheus tot zeer onheus behandeld en zelfs bedreigd;

· Medewerkers worden tegen elkaar uitgespeeld en opzettelijk bij overige medewerkers in een kwaad daglicht gesteld. De leiding bedient zich regelmatig van halve waarheden en hele leugens. Dit heeft tot gevolg dat er een sfeer van groot wantrouwen is tussen personeelsleden onderling;

· De hele werksfeer is zodanig verziekt, dat medewerkers gedemotiveerd raken;

· Medewerkers worden voorgetrokken, en dan met name die medewerkers die nauwelijks één (1) jaar in dienst zijn en hand- en spandiensten verrichten voor de OD’s;

· Taken worden van afdelingen weggehaald en door de OD’s eigendunkelijk uitgevoerd. Afdelingen belast met specifieke taken worden overgeslagen. In deze tijd van modernisering en professionalisering van organisaties worden de presentielijsten op SPS, sinds enkele maanden, bijgehouden door de “drie O.D.’s” i.p.v. zich te concentreren op werkinhoudelijke zaken hun onderdirectoraat regarderend. Het bijhouden van de presentie van het personeel is een hoofdtaakstelling van de Afdeling P.Z.;

· Medewerkers zijn aangeschreven voor onder andere het feit dat ze zelfs maar één (1) dag ziek hebben gemeld in de periode van oktober 2012 tot en met april 2013;

· Steeds worden foto’s van medewerkers geschoten, zonder daar toestemming voor te vragen. Bij protest wordt aangegeven dat de medewerkers in dienst van hen (de leiding) zijn en dit moeten gedogen terwijl het omgekeerde niet wordt getolereerd;

· Sloten van deuren worden verwisseld en deuren (nooduitgangen) worden na 15.00u afgesloten zonder rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften van de brandweer. Het is gebruik dat het wetenschappelijk personeel ook na 15.00u werkzaamheden in het gebouw verricht. Met deze nieuwe maatregel is dat echter niet mogelijk.

Nadat de dreiging van ontslag ontstond, is met de Bond van Personeel in dienst van de Stichting Planbureau Suriname (BPSPS), ten overstaan van de Vice President overeengekomen, dat voormelde negen medewerkers wederom geëvalueerd zouden worden door hun afdelingshoofd en dat hun vaste aanstelling daarvan zou afhangen. Daarvoor werd één ( 1) week uitgetrokken. Gevolg geven aan de uitvoering van dit besluit bleek voor de leiding een te moeilijke opgave. Integendeel werden de mensen per 17 juli 2013 ontslagen met het gevolg dat het personeel per direct in actie ging.

Enkele medewerkers, zijn vanwege het bijwonen van bondsvergaderingen nota bene bedreigd door de OD’s. De OD’s zijn zeer waarschijnlijk niet op de hoogte van het grondwettelijk recht tot vakvereniging van arbeiders.

Dit recht is vastgelegd in artikelen 30 en 31 van de grondwet van de Republiek Suriname en luidt als volgt:

Artikel 30, de leden 1 en 2

- Werknemers zijn vrij om vakverenigingen op te richten voor de behartiging van hun rechten en belangen;

- Bij de uitoefening van vakverenigingsrechten worden zonder onderscheid de volgende vrijheden gewaarborgd;

= vrijheid om al dan niet lid te zijn van een vakvereniging;

= het recht om deel te nemen aan vakverenigingsactiviteiten.

Artikel 31, lid 1

- De vakverenigingen zijn bevoegd om de rechten en belangen van de werknemers die zij vertegenwoordigen te verdedigen en voor hen op te komen.

Tot overmaat van ramp is de voorzitter van de Bond personeel Stichting Planbureau Suriname op woensdag 22 augustus 2013 per deurwaarder exploot de toegang tot het Frank Essed Gebouw (de werklocatie van de Stichting Planbureau Suriname) ontzegd, evenals de twee seniorstafleden wiens kamers ontoegankelijk zijn gemaakt voor beiden.

De vraag nu is:

· Waar zijn wij als Planbureaumedewerkers terecht met onze problemen?

· Wat moet er met de 11 vaders en moeders en hun gezin gebeuren die door de OD’s brodeloos zijn gemaakt?

· Wat is de bedoeling van deze vicepresident en de leiding met het Planbureau?

· Wordt het Planbureau ontmanteld?

Er zijn deskundigen genoeg in Suriname die goed op de hoogte zijn van de rol en de taak van het Planbureau. De mensen die op de hoogte zijn van het plangebeuren kunnen beamen dat:

· Het Planbureau de verantwoordelijkheid heeft een nationaal sociaal- economisch ontwikkelingsprogramma te presenteren, op basis van de ontwikkelingsvisie van de regering;

· Het Planbureau een geheel eigen verantwoordelijkheid dient te bezitten als planningsinstituut;

· Het opstellen van plannen en programma’s een zelfstandige activiteit van het instituut dient te zijn.

Het Planbureau heeft een technocratische taakstelling. Omdat ontwikkelingsplannen/programmeringen niet waardevrij zijn, zal een planraad nodig zijn om politiek-economische dimensie op een praktisch zinvolle manier te integreren in het meer technisch –economische planningsgebeuren.

Wordt deze rol en taak van het Planbureau niet onderstreept door de vicepresident? Zijn wij plotseling overbodig /teveel?

Dit schrijven moet worden gezien als een noodkreet van de medewerkers van het Planbureau!

De situatie op het Planbureau is zorgwekkend en mensonterend!

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.