De omstandigheden waaronder werknemers van het Planbureau thans moeten arbeiden, gaan zienderogen achteruit. Gebrek aan de meest elementaire kantoorbenodigdheden en apparatuur, zoals printerinkt, papier, werkende kopieerapparaten bemoeilijken het functioneren. Echter zouden deze gebreken half niet zo erg zijn als de leiding van het bureau door haar handelen niet een schepje bovenop deed. Zij treft maatregelen op de werkvloer zonder dat deze, middels effectieve communicatie worden doorgespeeld naar het personeel.

Het betreft ondermeer het eenzijdig afsluiten van de enige functionerende in- en uitgang van het Dr. Ir. Frank Essed gebouwde na 15.00u, waardoor personeelsleden geen toegang hebben tot de werkruimten na 15.00u (ook de wachters in middag- of avonddienst niet), restitutie van ziektekosten (soms hele kleine bedragen) die niet, zoals gebruikelijk via de kas maar via de bank over gemaakt worden. Dit geldt zelfs ook voor onze gepensioneerden die dan voor die kleine bedragen in de rij moeten gaan staan in de bank. Het niet tijdig afgeven van werkgeversverklaringen, onnodig problemen veroorzaken bij opname van spoedverlof en verlof, kleineren van ondergeschikten door de Onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD).

Er is een situatie ontstaan waarbij functies en bevoegdheden gecompliceerd worden doordat deze door de leiding naar zich toe worden getrokken. De leiding stuurt het er op aan dat er patronage verhoudingen/relaties ontstaan tussen hen en personen die bang zijn om voor hun mening uit te komen of bezwijken voor intimidatie.

De wijze waarop er thans leiding wordt gegeven aan het Planbureau verdient resolute afkeuring. Het getuigt van onvolwassenheid en kleingeestigheid. Een bekwame leiding is cruciaal voor het Planbureau, aangezien de taakuitoefening door staf en overig personeel hiervan afhankelijk zijn. De leiding dient er voor zorg te dragen dat zowel intern als extern de meest gunstige arbeidsomstandigheden worden gecreëerd zodat de taken van het Planbureau naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Een manager moet vakbekwaam en ook deskundig zijn om leiding te geven.

Heeft de huidige leiding zich wel gebogen over de taken van het Planbureau?

De leiding is na tien maanden niet instaat gebleken om een samenhangend programma te presenteren, waarin producten/plannen/projecten zijn opgenomen ten einde oplossingen te brengen in sociaal economische, ruimtelijk-fysieke en maatschappelijke vraagstukken van deze samenleving.

Een korte analyse geeft aan dat er sprake is van incompetent management bij de huidige leiding van het Planbureau.

1. Er zijn geen pogingen ondernomen om te geraken tot een duidelijke vaststelling van het planproces/planprocedures. De huidige leiding is niet instaat gebleken operationalisering van de Planwet te bewerkstelligen evenzo het proces op gang te brengen;

2. Er is formeel geen gewijzigde organisatiestructuur bekend gemaakt naar medewerkers toe;

3. De leiding van het Planbureau doet voorkomen alsof het Planbureau een organisatie is zonder historie en enige traditie. Dit terwijl het Planbureau een 60 jarige traditie kent. Deze ervaring wordt echter miskend door de huidige leiding getuige de chaotische werkwijze bij de zogenaamde transformatie.

De onduidelijke situatie wordt bewust in stand gehouden. Een competent management voert o.a. een professioneel personeelsbeleid dat één der voornaamste hoekstenen vormt bij het leidinggeven. De huidige leiding schiet hierin ernstig tekort. In plaats dat het personeelsbestand gericht wordt op de uitvoering van vastgelegde functie en taken van het Planbureau, wordt het personeel geconfronteerd met beleid waarbij willekeur en patronage hand in hand gaan met het gevolg dat er op het vlak van gezonde werkrelaties het faliekant verkeerd gaat.

Er wordt bewust niet gewerkt aan bevordering van professionalisme en vakbekwaamheid bij medewerkers in tegenstelling tot wat opgenomen is in de beleidsplan stichting Planbureau Suriname 2012-2016 (welke nu in de lade van de vp/leiding verdwenen is).

Het personeel loopt thans letterlijk op haar tenen. Elke goedbedoelde reactie op een denigrerende bejegening van een Onderdirecteur of haar secretaresse kan leiden tot een regen van deurwaardersexploten en een gang naar de rechter om ontslag op ondeugdelijke gronden te niet te doen. Wij lijken wel teruggeworpen in een ongeciviliseerde maatschappij, waarbij de leidinggevenden hun ondergeschikten vrees van verlies van hun baan inboezemen om ze ertoe te bewegen in het gareel te lopen. Die tijd zijn wij toch lang voorbij?

Het schrikbewind van deze leiding gaat zo ver dat zij het oordeel van een officiële overheidsinstantie negeert. In de kwestie van de twee ontslagen wetenschappelijke medewerkers heeft de leiding een cc van het ontslagschrijven gestuurd naar de Dienst Arbeidsinspectie. Per beschikking is door de Dienst Arbeidsinspectie een oordeel in het voordeel van de gedupeerden geveld. Bij aanmelding op het werk kregen ze echter te horen dat ze thuis mogen blijven. Op aandringen van de gedupeerden werd dit uiteindelijk schriftelijk aan hen doorgegeven. Zij zitten vanaf heden, 10 september 2013 thuis en het Planbureau is verplicht ze door te betalen. De mensen zijn werkwillig maar de leiding weigert ze in te zetten. Is dit het handelen van een leiding die zich houdt aan wet en recht en verantwoord financieel beheer. Integendeel deze mensen houden zich aan god nog gebod.

Hoe lang kan dit zo voort gaan?

Dit is een dringende oproep aan de gemeenschap tot behoud van het Planbureau, dat in de afgelopen periode erg onder druk is komen te staan door negatieve krachten van buiten. De huidige onrust op het Planbureau leidt tot onplezierige dieptepunten en negatieve intermenselijke relaties. De negatieve krachten hebben geen band met het bureau. Vanwege miskenning van de rol van het Planbureau zijn wij overgeleverd aan willekeur.

Actie groep stichting Planburaeu Suriname

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.