De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bemerkt reeds geruime tijd een ontwikkeling op het front van loonvorming welke haar noodzaakt het volgende ter algemene kennis te brengen, zo staat in een vandaag uitgegeven communiqué . De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven refereert naar het begin van 2011 waarbij de Centrale Bank van Suriname ertoe overging de officiële koersverhouding van onze munt vis-a-vis de Amerikaanse dollar, neerwaarts bij te stellen.

Deze devaluatie heeft er toegeleid dat de onevenwichtigheid op de wisselkoers een halt werd toegeroepen en de vraag en het aanbod van vreemde valuta op basis van marktconforme koersen konden worden verricht. Daarnaast heeft de Regering enkele ingrijpende economische beleidsmaatregelen getroffen die vooral op het vlak van de prijsvorming van brandstoffen en transportkosten lagen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen werden prijzen in andere sectoren zoals de telecommunicatie, medische voorzieningen en voedsel ook verhoogd. Ook internationale ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de stijging van prijzen voor enkele goederen.

Vanwege genoemde omstandigheden steeg de maandinflatie in 2011 enorm en hebben vele werkgevers in het besef van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens hun medewerkers looncorrecties toegekend die het gemiddelde inflatiepercentage over 2010 (10,3%) overstegen. Daar waar de loononderhandelingen in 2011 eigenlijk alleen op het gemiddeld inflatiecijfer over het daaraan voorafgaand jaar, 2010 dus, betrekking moesten hebben, werd dus met de actualiteit anno 2011 rekening gehouden en het op dat moment geconstateerd koopkrachtverlies, deels gecompenseerd.

Deze houding van de werkgevers heeft ertoe geleid dat de meeste loononderhandelingen in 2011 vrijwel vlekkeloos en zonder interventie van derden zijn verlopen . Aangezien vele werkgevers van oordeel zijn dat de inflatie over 2011 deels reeds is opgevangen door de in 2010 toegekende looncorrecties voor het jaar 2011 pleiten zij voor een correctie die het gemiddeld inflatiecijfer over 2011 tot heden niet te boven gaat. Immers leiden de huidige dalende prijzen voor brandstof en dalende eurokoers tot lagere prijzen bij de pompstations en de winkels, hetgeen dus koopkracht versterkend werkt voor de werknemer ten opzichte van 2011.

Het is herhaaldelijk bewezen dat onevenwichtige loonsverhogingen een directe invloed hebben op de prijzen van goederen en diensten. Deze zogenaamde loon- en prijsspiraal is een groot gevaar voor elke economie en de VSB vindt het opportuun om de gemeenschap wederom op dit gevaar te wijzen.

De VSB acht het tot haar plicht om onder aandacht te brengen dat ongebreidelde loonsverhogingen de concurrentiekracht van onze, nog steeds fragiele economie, direct zal aantasten. Een dergelijke ontwikkeling kan de lange termijn doelstellingen van ons land in gevaar brengen. Met name de werkgelegenheid zal door een dergelijke neerwaartse economische ontwikkeling worden geschaad.

De VSB is voorstander van een loonvorming die op economische gronden moet zijn gestoeld. Loonvorming die de productiviteit te boven gaat of die zelfs in gevaar kan brengen moet koste wat kost worden vermeden. Dit principe geldt voor het particuliere bedrijfsleven, maar ook voor de overheid als werkgever. Suriname kan als kleine open economie geen invloed op de inflatoire impulsen uit het buitenland uitoefenen. Wat wel kan is het behouden van de huidige trend van economische groei en lage inflatie.

Uitgaande van de fiscale, budgettaire en monetaire beleidsuitgangspunten kan de Surinaamse economie profijt halen uit de huidige ontwikkelingen van haar voornaamste exportproducten.  Wij moeten het dus van meer ondernemersinitiatief hebben om onze internationale marktpositie te verstevigen. Het aantrekken van duurzame- en productieve investeringen moet alle prioriteit genieten en potentiële investeerders moeten kunnen rekenen op een investeringsklimaat dat voorspelbaarheid, maar evenzeer rust op het vlak van arbeidsverhoudingen uitstraalt.

Ondernemingen die winsten genereren moeten worden gekoesterd omdat wij daarmee de basis voor onze verdere economische groei verstevigen; immers door de winsten kan weer worden geïnvesteerd in vervanging, maar vooral in uitbreiding van ons productiepotentieel. Arbeidsonrust die als grondslag heeft het eisen van niet realistische loonsverhogingen die de arbeidsproductiviteit te boven gaan, zijn een slecht signaal voor investeerders en kan daardoor een serieuze bedreiging vormen voor de economische groei die de basis voor welvaart van ons land.

De VSB vertrouwt er daarom op dat de vakbeweging als essentieel onderdeel van ons maatschappelijk bestel er alles aan zal doen om een dergelijke dreiging voor onze economie een halt toe te roepen, staat tot slot in het persbericht.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.