Na goedkeuring van het hoofdbestuur installeerde VHP- voorzitter Chandrikapersad Santokhi op 3 april j.l. de nieuwe coördinatie structuren op district en ressortniveau voor het district Paramaribo. Het District Coördinatie Team (DCT) van Paramaribo bestaat uit 37 leden. Behalve een DCT zijn ook de Jongerencommissie, de Gendercommissie, de Adviescommissie en de Ondernemings- en fondsvormingcommissie geïnstalleerd.

Begin maart 2013 werden al de nieuwe structuren voor Wanica gepresenteerd en geïnstalleerd.

De VHP is al geruime tijd bezig om zich als politieke organisatie procesmatig te versterken waarbij het accent thans gelegd wordt op aanpassing en uitbouw van de interne structuren van de partij. Met het oog op de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2015 wordt het van belang geacht de belangen van de partij zo optimaal mogelijk te behartigen waarbij dan ook de noodzakelijke voorzieningen moeten worden getroffen. Alle partijactiviteiten worden uitgevoerd op basis van vastgestelde beleidsuitgangspunten die vervat zijn in diverse documenten z.a. het beleidsplan 2012 en de actieplan 2013-2015.

Bij besluit van het congres van 19 juli 2009 is goedkeuring gegeven aan het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezing van kernbesturen. Om hieraan uitvoering te geven zijn er diverse commissies ingesteld w.o. de commissie herziening partij regels onder leiding van  de heer Mr. J. Ajodhia, met als taak: een evaluatie van de partijregels en voorstellen doen voor aanpassing, de landelijke kerverkiezingscommissie onder leiding van Mr. K. Bhoendie en de Landelijke Adviescommissie onder leiding van Mr. G. Gangaram Panday. Als leiddraad is het kernverkiezingsreglement goedgekeurd. De verkiezing van de kernbesturen vindt landelijk plaats en dient uiterlijk op 19 juli 2014 te zijn voltooid, staat in een persbericht van de partij.

Op een ander traject zijn deskundigen van de partij bezig  van het samenstellen van een concept partijprogramma en concept verkiezingsprogramma. Deze beleidsdocumenten worden samengesteld op basis van specifieke vraagstukken per district en per ressort.

Teneinde alle in uitvoering zijnde activiteiten en processen effectief te kunnen coördineren en te beheersen is overgegaan tot de verdere versterking van de partijstructuren. Hierbij wordt  de structuren op elk niveau versterkt. Op districtsniveau is de focus op de instelling van zgn. District Coördinatie Teams (DCT) en op ressortniveau de zgn. Ressort Coördinatie Teams (RCT). Deze structuren worden aangevuld met specifieke commissies. De nadruk bij de versterking  van de structuren wordt gelegd op: gelijkgericht denken, eensgezindheid, onderlinge vertrouwen en coöperatie en het nastreven van gemeenschappelijke doelen.

De District Coördinatie Teams (DCT) en Ressort Coördinatie Teams (RCT) zijn schakels om uiteindelijk te geraken tot de instelling van afdelingsbesturen en een ressortenbestuur voor elke district.

De procesuitvoering is met het oog op volledige betrokkenheid volgens voorzitter Santokhi, 2 delig t.w. een bottom- top en top-bottom benadering. De kernvraag is om na te gaan op welke wijze het district het beste kan worden gecoördineerd. Nagegaan moet worden welke structuren  hierbij noodzakelijk zijn. Invulling van de structuren moet geschieden op basis van draagvlakfunctie, cultuur, gender, religie en multi-etnische oriëntatie. Alle structuren moeten met elkaar in verbinding staan. Dit zijn de zgn. “linking pins” volgens de voorzitter. De structuren moeten de taken en verantwoordelijkheden identificeren en ook een taakverdeling toepassen. De output moet volledig gericht zijn  op het behalen van een maximale uitkomst bij partijactiviteiten.

De instelling van de District Coördinatie Teams (DCT) en  Ressort Coördinatie Teams (RCT) geschiedt volgens een stappenplan waarbij er eerst overeenstemming wordt bereikt omtrent de samenstelling. Vervolgens wordt de samenstelling goedgekeurd door het hoofdbestuur en uiteindelijk geïnstalleerd door de voorzitter.

Een District Coördinatie Team (DCT) worden samengesteld op voordracht van de structuren en bestaan uit een of meer vertegenwoordigers vanuit de Ressort Coördinatie Teams en voorts uit partijprominenten van het district. Ook het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid om personen voor te dragen. Het aantal leden van het DCT wordt ook vastgesteld door het hoofdbestuur.

De taken van de Districts-Coördinatieteams zijn:

1. Het bevorderen van de oprichting en in stand houden van de Kernen binnen het district;

2. Het verlenen van bijstand bij het organiseren en het houden van Kernbestuursverkiezingen in het district;

3. Het bevorderen en coördineren van propaganda, ledenwerving en vormings- en scholingsactiviteiten binnen het district;

4. Het organiseren van openbare bijeenkomsten in het district, al dan niet op verzoek van het Hoofdbestuur;

5. Het uitvoeren van al hetgeen door het Hoofdbestuur en door de Ressort- Coördinatieteams van het district is gevraagd.

6. Het uitvoeren en naleven van alles wat voortvloeit uit de Statuten en de Reglementen van de Partij

Een Districts- Coördinatieteam wordt bestuurd door een bestuur, welke door het Hoofdbestuur in overleg met de leden van het Districts- Coördinatieteam wordt samengesteld.

Het Bestuur van het Districts- Coördinatieteam bestaat uit tenminste 7 (zeven) en ten hoogste 13 (dertien) leden, en is volgt samengesteld, te weten:

 Een Voorzitter;

 Een1e Onder- Voorzitter;

 Een 2e Onder- Voorzitter;

 Een1eSecretaris;

 Een2e Secretaris;

 Een1e penningmeester;

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.