In navolging op de zorgwekkende ontwikkelingen in de slachtvee sector dreigt thans ook de bestaanszekerheid van honderden melkvee boeren in gedrang te komen. In de afgelopen periode hebben steeds meer boeren hun beklag gedaan bij de VHP dat grote hoeveelheden rauwe melk door de Melk Centrale Paramaribo (M.C.P.) op onduidelijke gronden wordt afgekeurd, als gevolg waarvan zij grote verliezen lijden.

Onderzoek van de VHP heeft uitgewezen, dat onlangs de melkcentrale haar keuringseisen voor aangeboden rauwe melk heeft verhoogd.Gewerkt is met alcoholtest van zelfs 85%, en zal volgens berichten gestabiliseerd worden rond 78%. De vigerende melkwet geeft aan dat de alcoholtest moet plaats vinden met 70%. De gangbare waarde internationaal is 72%. Boeren zijn de afgelopen periode door deze werkwijze van de melkcentrale flink gedupeerd.

De eisen voor aangeboden rauwe melk is vastgelegd in wettelijke bepalingen, maar we hebben vaak meegemaakt dat men hiervan probeert af te wijken en de normen steeds onredelijk probeert te verhogen. In een spoed ALV van de Vereniging van Surinaamse Melk Boeren (VSMB) op dinsdag 21 augustus hebben leden duidelijk gemaakt dat er geen transparantie is bij de keuring , en dat er hoge mate van onduidelijkheid bestaat.

Dit wordt gestaafd met het gegeven dat melk, welke eerder afgekeurd was, en na enkele uren of zelfs een dag, wel geaccepteerd , dus goedgekeurd ,wordt. De boeren houden vast aan de wettelijk vastgestelde norm van 70% alcoholtest. Modernere keuringsmachines en grotere mate van automatisering bij de aanlevering en keuring zijn zeker een optie. Het aantrekken van een voedseltechnoloog door melkcentrale wordt ook gezien als een must.

Het is dan ook onredelijk om problemen bij de melkcentrale met betrekking tot de keuring af te wentelen op de boeren en deze steeds weer te benadelen. De VHP doet derhalve een beroep op de regering om de al jaren aangekondigde melk collectorstations uiteindelijk te realiseren , waardoor de melk gekoeld bewaard en getransporteerd kan worden. Hierdoor is de kans op verzuring van de melk minder.

Wat een negatieve rol speelt op de ontwikkeling van de melkvee sector,is het feit dat twee andere melkverwerkers slechts met geïmporteerde melkpoeder werken, welke heffingsvrij wordt ingevoerd en ver beneden de kostprijs van rauwe melk ligt. Hierdoor wordt de concurrentie positie van de melkcentrale flink aangetast. Invoering van invoerheffingen op melkpoeder is daarom noodzakelijk. Verder zouden alle verbruiksbenodigdheden ( zoals veevoer, prikkeldraad..enz.) voor de sector heffingsvrij geïmporteerd moeten worden om zodoende de concurrentie en bestaanspositie van de boeren te verbeteren.

De VHP vraagt de regering voorts het daarheen te leiden om middels overleg en regelgeving, bij de overige verwerkers te bevorderen, zodat ook zij op de meest korte termijn een evenredig deel van de rauwe melk kunnen opkopen en deze manier een einde kan worden gebracht aan een jarenlange oneerlijke concurrentie met de melk van de melkcentrale. Als gevolg hiervan kan de opkoopprijs van rauwe melk, die al lang achterhaald is, verhoogd worden, hetgeen een stimulans zou kunnen betekenen voor de boeren om meer melk te produceren. Het huidige beleid van de regering heeft erin geresulteerd dat de dag productie van rauwe melk significant achteruit is gegaan van circa 18000 liter naar 11000 liter per dag.

De VHP heeft geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van de melkvee sector en roept partijen op om dit probleem gezamelijk aan te pakken en in elk geval naartoe te werken dat geschonden vertrouwen in elkaar wordt hersteld c.q. versterkt en stelt haar deskundigheid op dit gebied ter beschikking.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.