PARAMARIBO- Onder de medewerkers van het Telecommunicatie Bedrijf Suriname (Tas) zou er geruime tijd onvrede heersen over de werkomstandigheden en de ongezonde arbeidsrelaties binnen het bedrijf. Hiervan maakt C-47 melding.

Vanaf de oprichting van de Taswo in november 2012, die aangesloten is bij de vakcentrale C-47, zou het nieuw vakbondsbestuur herhaaldelijk gepoogd hebben om met de directeur middels mondeling overleg en schriftelijke correspondentie te geraken tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van de problemen die spelen. Zonder succes. De problemen binnen het bedrijf hebben nu een ongekende hoogte bereikt en de bond heeft dan ook besloten over te gaan tot het uitvoeren van het actiemodel.

Zo hebben de werkers vanaf 2009 geen loonaanpassing gehad en is er geen looncorrectie doorgevoerd op basis van inflatiecijfers van 2010 en ’11 en de algehele macro-economische situatie in het land. De secundaire voorzieningen, onder meer medische voorzieningen zijn niet goed geregeld. Er is ook sprake van een gebrekkige communicatie tussen directie en medewerkers. Het totaal ontbreken van transparantie in bestuur, beleid en financiën baart zorgen. De directeur zou niet openstaan voor ontwikkelingen en wordt als koppig, en halsstarrig ervaren door de medewerkers.

Ook zou zij zich iedere keer weer verschuilen achter allerlei redenen om zaken maar niet uit te voeren. Zo ontbreekt er een beleidsplan en HRM-beleid, waarin zaken als onder meer training en opleiding, functionerings- en beoordelingsstructuur en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld. C-47 constateert voorts een scheefgroei van lonen en het ontbreken van een rechtvaardig bezoldigingsstructuur. Er zou voorts totaal geen inzicht zijn in de financiële situatie van het bedrijf.

De directeur zou in mondeling overleg met de bond zelf hebben aangegeven dat de financiële positie van het bedrijf onduidelijk is omdat er vanaf 2009 geen jaarrekeningen zijn gepresenteerd. De loonsverhoging en inflatiecorrectie kunnen niet worden uitgevoerd omdat de begroting van TAS volgens de directeur nog moet worden goedgekeurd binnen de Raad van Ministers.

Anderzijds constateert de bond dat TAS recentelijk een aantal computers heeft geschonken aan een stichting in Brokopondo. De bond bij TAS heeft daar geen problemen mee en onderschrijft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om schenkingen te doen op sociaal vlak. Maar, tegelijkertijd vindt de bond dat de zaken van werkers in het bedrijf in orde moeten zijn.

De bond wil bij de regering en de raad van commissarissen bij de TAS op aandringen serieus kennis te nemen van de verwikkelingen bij de TAS, “omdat het regeringsbelang en nog minder het arbeidersbelang gediend is bij een directeur die incompetent is en niet in staat blijkt het bedrijf te leiden en beleidsdoelen van de regering te realiseren”, aldus schrijft C-47 in haar bulletin van vandaag.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.