Minister Parmessar

Gisteren hield de minister van Openbare Werken, Rabindre Parmessar, een toespraak in het kader van het “Suriname Natiol Structure Project”. Onderstaand de toespraak van de bewindsman in extenso.

Ik ben enorm blij dat zo aanstonds het startsein zal worden gegeven voor het “Suriname National Infrastructure Project”, oftewel het Dalian IV asfalteringsproject. En als u hoort Dalian IV, dan is het logisch dat daar Dalian I, II en III aan vooraf zijn gegaan. Inderdaad zijn in respectievelijk het jaar 1999, 2003 en 2007 door de toenmalige regeringen van ons land, contracten gesloten met de “China Dalian International Group”, afgekort “CDIG”, maar bij ons allen bekend als simpelweg “Dalian”.

Onder de 3 vorige contracten is in totaal een traject van 795 kilometer aan wegen in Groot Paramaribo en omgeving aangepakt, en 250 kilometer daarbuiten. De huidige regering heeft het Dalian IV contract getekend op 20 juni jl. Dit contract is opgedeeld in twee onderdelen, te weten Lot A en Lot B.

Lot A voorziet in de aanleg van een deel van de Highway tussen Paramaribo en Zanderij en de bouw van 2 bruggen.

Lot B van het contract – en dat is waar wij vandaag een aanvang mee zullen maken – omvat een wegconstructieprogramma waarbij verschillende wegen in Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Marowijne en Sarammacca zullen worden ontworpen en verhard. Verder zal gewerkt worden aan de verbetering van de weg geometrie. Dat betekent dat o.a. gaat worden gekeken naar de afmetingen van de wegen, de radius van de bochten, hoe scherp of hoe flauw de bochten zijn, de breedte van de rijbanen, etc. etc.

Daarnaast zullen verbeteringen worden aangebracht in het afvoersysteem en zullen verkeersveiligheidsvoorzieningen, zoals drempels en voetpaden worden aangelegd. Maar ook het bouwrijp maken van het terrein van het nieuwe ziekenhuis te Vredenburg in Wanica valt onder Lot B van het Dalian IV project.

Wij staan vandaag op Hanna’s Lust – en dan wil ik mij ook speciaal tot de buurtbewoners richten. Voor u betekent dit project onder andere dat de wegen op “Oud Hanna’s Lust” zullen worden gerehabiliteerd, dus gerepareerd. Daarnaast zullen de zandwegen op de busroute uitbreiding Hanna’s Lust Project, te weten de Mirdangweg, Tamoeraweg en Djihaalweg, worden voorzien van een asfaltbetonlaag.

Wij gaan op Hanna’s Lust voetpaden aanleggen op de wegstrekkingen waar deze nu nog ontbreken, ik denk daarbij onder andere aan de Samboerastraat. Ook gaan wij veiligheidsdrempels plaatsen in de nabijheid van de speelplaatsen en zullen verschillende kruispunten worden aangepast.

Er zijn in totaal maar liefst 15 wegen op Hanna’s Lust die zullen worden geasfalteerd, en die zijn:

1. Sarangistraat

2. Gamelanstraat

3. Apintiestraat

4. Nagarastraat

5. Samboerastraat

6. Dhoolstraat

7. Khadjeristraat

8. Marakastraat

9. Agidastraat

10. Tablastraat

11. Mirdangweg

12. Tamoeraweg

13. Djihaalweg

14. Kartaalweg

15 Mungarweg

En ik zei het net al, ook het terrein ter grootte van 100 hectare op Vredenburg waar het ziekenhuis van Wanica komt, zal bouwrijp worden gemaakt. Daarnaast zullen ook de toegangswegen naar Vredenburg worden gereconstrueerd. Het gaat in deze om in totaal 12 kilometer aan wegen.

Maar ook buiten Wanica zal hard gewerkt worden:

De Oost-West verbindingsweg naar Wanhati-Tamarin die nu nog een laterietweg is, zal worden geasfalteerd. Het gaat hier om een totaal van 42.5 kilometer wegstrekking dat geasfalteerd zal worden. Verder zullen er twee bruggen worden gebouwd over het Saramaccakanaal, en wel één over de van ’t Hogerhuysstraat en één over het Saramaccakanaal bij Beekhuizen in het verlengde van de Industrieweg-Zuid. Velen van ons ondervinden iedere dag weer de enorme files van Noord naar Zuid en vice versa over het Saramaccakanaal.

De brug in aanbouw in het verlengde van de Indira Gandhiweg, het verbreden van de bestaande brug over het van ’t Hogerhuysstraat en de aanleg van de brug te Beekhuizen, zullen zorgen voor een flinke verlichting in deze fileproblematiek. De zaken die ik daarnet heb genoemd vallen dus allemaal onder Lot B van het Project. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid gaat, is 110 miljoen US Dollar.

Het gaat bij Lot B van het project in totaal om een wegtracé van 228 kilometer, inclusief een 2-tal bruggen. En zoals ik reeds eerder zei, er is ook een Lot A binnen het Dalian IV project, en dat behelst de highway tussen Paramaribo en Zanderij. Hierbij wordt een weggedeelte aangelegd tussen mast 33 van de Afobakaweg en de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij; in totaal 10.3 kilometer aan wegstrekking.

Maar dat is nog niet alles, in dit tracé zijn er twee locaties over de Pararivier en zijtakken geïdentificeerd waar bruggen en/of duikerelementen aangelegd gaan worden. Het ligt in de planning om binnen twee maanden met de werkzaamheden van Lot A aan te vangen.

Het lijkt misschien wel raar dat wij eerst met Lot B van het project gaan beginnen en dan pas met Lot A, maar er zijn nog wat grondrechtelijke zaken die wij helemaal goed moeten regelen voordat met het werk van Lot A gestart kan worden. Daarnaast is er nog wat tijd nodig voor het ontwerp van de bruggen en de wegen en moet ook degelijk grondonderzoek plaatsvinden.

Dit deel van het contract, Lot A, komt in totaal op 125 miljoen US dollars.

In totaal zal Dalian IV dus kosten 235 miljoen Amerikaanse Dollars. En dat is veel geld. Dat is heel veel geld, dames en heren. De regering pleegt deze investering, omdat zij weet wat het belang hiervan is. De regering weet dat een goede infrastructuur een randvoorwaarde is voor ontwikkeling. En ontwikkeling is wat deze regering brengt.

En dan gaat het om landelijke ontwikkeling, en niet alleen ontwikkeling van een bepaal deel of delen van ons grondgebied. Het is niet toevallig dat er juist in Wanica een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden. Wanica is een prioriteit, Wanica heeft de toekomst. Let u op mijn woorden, het is een stad in wording die met Paramaribo zal kunnen wedijveren.

Ik heb net op Wanica gefocust, want wij staan vandaag immers in het hart van Wanica, maar wat hier geldt, geldt ook voor de rest van ons land. Goede wegen en bruggen betekent dat plaatsen en buurten uit hun isolement worden gehaald. We zijn geen vreemden in Jeruzalem, we hebben allemaal kunnen zien wat voor “boom” Commewijne heeft doorgemaakt na de bouw van de brug over de Surinamerivier.

En die boom moet ook op andere plekken komen! Want wie wil nu op een plek wonen waarbij je om de bus te pakken eerst een aantal kilometers naar de hoofdweg moet lopen, omdat de straat waar je woont niet begaanbaar is? Wie gaat op zo een plek een bedrijf vestigen? Wie wil nu op een plek wonen waarbij je enorme afstanden om moet rijden om het te bereiken of met een boot of een veer moet gaan, omdat er geen brug is?

Dames en heren, afgezien van de ontwikkelingsdoelen die bereikt zullen worden met het verbeteren van de infrastructuur, moeten we niet vergeten dat deze projectwerkzaamheden ook een enorme spin-off voor ons lokaal bedrijfsleven zullen opleveren. Wij zijn gewend dat bij de werkzaamheden van Dalian voornamelijk onze Chinese broeders bezig zijn geweest met het asfalteringswerk, maar ik kan u verzekeren dat ook Surinaamse bedrijven betrokken zullen zijn bij het Dalian IV project.

Ik begin met de Surinaamse directievoerders, en ook de verschillende aannemers, onderaannemers en leveranciers zullen Surinaamse bedrijven zijn. Dames en heren, datgene waar wij vandaag mee gaan beginnen zal niet alleen ten bate zijn van de huidige generatie Surinamers, het zal ook de basis zijn voor het welzijn van toekomstige generaties, onze kinderen en kinds kinderen. En we zullen datgene wat wij aanleggen voor onze toekomst, moeten koesteren. Iets bouwen, iets tot stand brengen, dat is één ding, maar datgene wat je tot stand hebt gebracht onderhouden, dat is heel iets anders.

We hebben een goede aanvang gemaakt door in het Dalian IV contract op te nemen dat het bedrijf de wegen en de bruggen maar liefst 5 jaar na afronding moet onderhouden. Dat is een enorme vooruitgang, omdat bij Dalian I, II en III, de contractuele onderhoudsperiode slechts 1 jaar bedroeg. Maar ook na die 5 jaar zullen de zaken onderhouden moeten worden, en dan zullen wij het zelf moeten doen. Laat mij alvast zeggen dat wij vastberaden zijn deze investeringen te beschermen.

Ik richt mij vanuit deze plek dan ook tot de eigenaars en bestuurders van de trucks met een te zware aslast die onze wegen kapot rijden. Wij gaan niet langer toestaan dat de eigendommen van het volk worden vernietigd! Er wordt te hard aan gewerkt, het kost teveel geld en het belang is te groot om ontijdige en onnodige vernietiging van kapitaal nog langer te tolereren.

Dames en heren,

Dit project staat trouwens niet los van andere reeds in uitvoering zijnde en nog geplande projecten.

Ik noem u in dit kader het masterplan voor ontwatering voor Groot-Paramaribo welke wij nu in voorbereiding hebben. Hierbij zal het ontwateringsysteem helemaal worden aangepakt, zodat die overstromingen waar we al decennia mee te kampen hebben in de regentijd, tot het verleden zullen gaan behoren. De duur aangelegde asfaltwegen zullen dus ook droog blijven.

In de planning van projecten voor 2014 staat ook de rehabilitatie van verschillende wegen, waaronder de strekking tussen de Henry Fernandesweg en Monkshoop in het distrikt Saramacca, de Leysweg, de Charlesburgweg en de upgrading van de Mgr. Wulfingstraat en de Rooseveltkade.

Dames en heren,

Ik wil mijn spreekbeurt afsluiten met de gehele Surinaamse bevolking te feliciteren met deze dag. Het is onvermijdelijk dat in de komende maanden ongerief ervaren gaat worden; wegen zullen korte tijd niet gemakkelijk begaanbaar zijn wanneer de constructiewerkzaamheden plaatsvinden en er zullen verkeersstagnaties optreden vanwege de noodzakelijke wegomleggingen.

Maar u zult het met mij eens zijn dat dit niet opweegt tegen wat wij daarvoor in de plaats krijgen. Wij wensen de aannemer, de directievoerder, de arbeiders en alle anderen die aan de werkzaamheden uitvoering zullen geven, voorspoed en veiligheid toe. Wij smeken de zegen van de Almachtige af over dit nationaal project dat bestemd is voor ons land en voor ons volk.

Ik dank u.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.