Minister Parmessar

Minister van Openbare Werken, Rabindre Parmessar, hield vandaag een toespraak in het kader van de ceremoniële oplevering van de wegstrekking tussen Tamansarie en Tamenredjo in het district Commwijne.

De toespraak van de bewindsman in extenso is als volgt:

• Collega ministers;

• Leden van de Nationale Assemblee, Districtsraden en Ressortsraden;

• Districtscommissaris van Commewijne;

• Vertegenwoordigers van de Europese Unie, de “Agence Francaise de Development” en de Inter-American Development Bank;

• Functionarissen van de ministeries van Openbare Werken en Financien;

• Vertegenwoordigers van de aannemer, de directievoerder en de Project Executing Unit;

• Dames en heren genodigden;

Goedemiddag,

Het doet mij ontzettend goed om hier vanmiddag als Minister van Openbare Werken te mogen staan bij de oplevering van weer een andere weg, te weten de wegstrekking van Tamansari naar Tamanredjo in het district Commewijne.

Ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt wanneer ik zeg: “weer een andere weg”. Ook deze weg is namelijk belangrijk, en ook deze weg is speciaal.

Maar het is wel zo dat het ministerie van Openbare Werken in de afgelopen tijd iedere maand wel een aantal keer betrokken is geweest bij het startsein of de oplevering van een weg, of van een brug of van een school.

Ik ben eerlijk gezegd de tel even kwijt van al de projecten die ons ministerie de afgelopen maanden allemaal heeft opgeleverd of is aangevangen, en dat is in mijn conceptie alleen maar positief! U zult mijn woordkeuze dus vast wel begrijpen.

Voor u, bewoners van Tamansari en Tamanredjo, is dit uiteraard niet weer een andere weg. Voor u is dit de weg. Het is een weg waar u lang op heeft moeten wachten, maar nu is het er.

Zoals wellicht bekend zal zijn, staat de rehabilitatie van deze wegstrekking niet op zichtzelf, maar maakt het deel uit van het “Meerzorg-Albina Corridor Rehabilitation Project” dat in 2010 is aangevangen.

Dit project houdt in de rehabilitatie van de totale wegstrekking tussen Meerzorg en Albina en de verschillende bruggen die binnen dit traject liggen. Deze wegstrekking – die in zijn totaal bijkans 140 kilometer lang is – is meer dan 50 jaar geleden voor het eerst geasfalteerd.

U zult zich kunnen voorstellen dat de tand des tijds in de achter ons liggende decennia, zijn sporen echt wel heeft achtergelaten. We kunnen ons allemaal de deplorabele staat herinneren waarin deze weg een aantal jaren geleden verkeerde, de enorme verzakkingen, gaten en scheuren in het wegdek staan nog helder voor de geest.

En dat zou niet mogen. Als onderdeel van de Oost-West verbinding fungeert dit weggedeelte immers als verbindingsweg binnen het Zuid-Amerikaans plateau en linkt het ons continent met Europa, in deze Frans-Guyana.

Vanwege deze functie is het uiteraard van eminent belang dat de weg tussen Meerzorg en Albina in optimale staat verkeert. Door het verval van de weg was de bereikbaarheid van het oostelijk gedeelte van Suriname echter beperkt, en dreigde dit gebied geïsoleerd te raken van verdere ontwikkeling.

Dames en heren,

Het gaat bij het “Meerzorg-Albina Corridor Rehabilitation Project” om een hele lange weg, ik zei het al: bijkans 140 kilometer.

Dat is meteen de reden dat de werkzaamheden die verricht worden binnen dit project, zijn verdeeld over 5 wegstrekkingen:

• Ten eerste is daar de wegstrekking tussen Meerzorg en Tamansari met een lengte van 10.5 km. Dit gedeelte van de weg wordt in het projectdossier aangeduid als “Lot 1 A.”

• Daarna komt de wegstrekking tussen Tamansari en Tamanredjo met een lengte van 10 kilopmeter, aangeduid als “Lot 1 B.”

• Als derde hebben wij de wegstrekking tussen Tamanredjo en Wanhati met een lengte van lengte 43.6 km, aangeduid als “Lot 2 A.”

• Als vierde de wegstrekking tussen Wanhati en Moengo met een lengte van 31.5 km, aangeduid als “Lot 2 B.”

• En tot slot: de wegstrekking tussen Moengo en Albina met een lengte van 42.3 kilometer, aangeduid als “Lot 3.”

De werkzaamheden binnen Lot 1 B, Lot 2 A, Lot 2 B en Lot 3 zijn in 2010 simultaan aangevangen.

Lot 1 B wordt vandaag officieel opgeleverd.

Lot 2 A is in maart 2013 opgeleverd, Lot 2 B wordt thans gereed gemaakt voor oplevering.

Het weggedeelte vallende onder Lot 3 is reeds verhard; de belijning moet nog aangebracht worden, waarna ook deze wegstrekking kan worden opgeleverd.

Met de uitvoering van Lot 1 A is in januari van dit jaar een aanvang gemaakt, en de oplevering daarvan is gepland voor maart 2015.

Het totaal project – en dan heb ik het over de rehabilitatie van al de 5 wegstrekkingen – is begroot op 180 miljoen Amerikaanse dollars.

Dat is enorm veel geld, dames en heren.

Naast middelen uit de overheidsbegroting, wordt dit project mede gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB), de Agence Francaise de Development (AFD), de Europese Unie (EU) en de OPEC Fund for International Development (OFID).

De inbreng van IDB, AFD en OFID zijn gedaan in de vorm van leningen, terwijl de inbreng van de EU een schenking betreft.

Vanwege de omvang van het werk zijn middels een openbare aanbesteding, drie verschillende aannemers gecontracteerd. Lot 1 A en 1 B worden uitgevoerd door Baitali N.V., Lot 2 A en 2 B door MNO Vervat, terwijl voor de uitvoering van Lot 3, Dalian is gecontracteerd.

Vandaag staan wij speciaal hier voor de oplevering van de wegstrekking tussen Tamansari en Tamanredjo, oftewel “Lot 1 B.”

Dit weggedeelte is gefinancierd door de Surinaamse overheid, de EU en de OFID, waarbij de Surinaamse overheid is ingekomen met 5.5 miljoen Amerikaanse Dollars, de Europese Unie met 23.5 miljoen en de OFID met 1.3 miljoen.

Dames en heren, het gaat bij dit project wederom om grote investeringen, maar dat is het ook waard.

Nadat dit project in 2015 in zijn geheel is uitgevoerd, zal de oostelijke oost-westverbinding – die ons land met het buurland Frans-Guyana verbindt – voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een primaire wegverbinding, en zal zij als zodanig haar rol binnen de regionale integratie ten volle kunnen vervullen.

Met het op nivo brengen van de weg tussen Meerzorg en Albina wordt immers het vervoer van personen en goederen versneld, waardoor het toerisme en de handel een enorme stimulans krijgen, maar evenzo de lokale mobiliteit van de bevolking.

Bij de rehabilitatie van de weg is als uitgangspunt gehanteerd dat deze moet voldoen aan de internationaal gangbare standaard van een toegestane aslast van 13 ton, met een levensduur van 20 jaren.

De aslast was voorheen 8 ton, waardoor de weg niet berekend was op het zwaar verkeer dat daar dag in dag uit over reed, met als gevolg diepe verzakkingen, gaten en scheuringen in het wegdek.

Dames en heren, de investeringen zijn groot, maar ze zijn noodzakelijk. Investeringen in de infrastructuur zijn immers onontbeerlijk voor de ontwikkeling en het welzijn van een samenleving.

En nergens anders is dat duidelijker aangetoond dan hier, in dit district!

Het district Commewijne heeft bij de aanvang van dit millennium een enorme vooruitgang geboekt, die zich tot de dag van vandaag onverkort voortzet. En die vooruitgang is niet zomaar gekomen. Nee, die vooruitgang is gebracht.

En het is gebracht met wat toentertijd ook werd gezien als een heel gewaagd project: de bouw van de brug over de Surinamerivier.

Het is deze brug die Commewijne en de achterliggende gebieden in één klap uit hun isolement heeft gehaald en hen de 21ste eeuw binnen heeft geloodst.

Het is deze brug die een ongekende economische ontwikkeling en sociale welvaart teweeg heeft gebracht voor Commewijne.

Ik hoef u niet te herinneren aan de urenlange wachttijden die golden om een plaatsje te kunnen bemachtigen op het veer dat maar tot een bepaald tijdstip van de avond voer. Als je het laatste veer niet haalde, bleef je waar je was en mocht je het de volgende dag weer proberen.

Hoe anders is het nu:

Ongeacht het tijdstip van de dag of nacht, kunnen we binnen enkele minuten van Paramaribo in Commewijne zijn, en vice versa. Geen wonder dat ook de woningbouwprojecten en de vestiging van handelsondernemingen en landbouwbedrijven in dit district in het afgelopen anderhalve decennium een enorme vlucht hebben genomen.

Deze positieve ontwikkelingen houden uiteraard ook in dat er geanticipeerd zal moeten worden op additionele infrastructurele aanpassingen. Ik denk in dit kader aan de klimatologische veranderingen en de stijgende zeespiegel die ons nopen tot het treffen van zeewerende en rivieroever beschermende maatregelen.

Hoewel het ministerie van Openbare Werken ook daarbij het voortouw neemt, zal ik daar vandaag niet over uitweiden, we zijn hier immers voor de oplevering van de wegstrekking Tamansari-Tamanredjo, en niet om ons hele beleidsplan uit de doeken te doen.

Dames en heren, wij gaan dus over tot de orde van de dag:

Ik mag u aangeven dat het gedeelte van de weg tussen Meerzorg en Tamanredjo zich op een aantal punten onderscheidt van de rest van de weg. Vanwege de dichte bebouwing in dit gebied, zijn er verschillende maatregelen getroffen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Zo zult u merken dat tussen kilometer 10 en kilometer 20 er rood gemarkeerde fietspaden en gescheiden voetpaden zijn aangelegd. Die zullen ook in Lot 1 A, het traject Meerzorg – Tamansari worden aangebracht.

Daarnaast zijn er parkeerplaatsen aangelegd, met name in de omgeving van scholen en bij de concentratie van de warungs. De ouders die hun kinderen op school afzetten en afhalen en ook degenen die vooral in de weekends niet willen koken, hoeven nu niet meer langs de weg te parkeren, maar kunnen dat veilig op de parkeerplaatsen doen.

Verder zijn er op een aantal locaties rumblestrips en verkeersdrempels geplaatst, en om niets aan het toeval over te laten, is de wegbreedte gebracht naar 7.2 meter.

Tijdens de constructiewerkzaamheden is gebleken dat een aantal mensen schuttingen of eetgelegenheden buiten de rooilijn hadden gebouwd. De schuttingen zijn nu op de correcte lijn geplaatst, en de eigenaren van de warungs hebben bouwmateriaal gehad van de overheid om zelf de warungs te herbouwen. Ziedaar een stukje ordening!

Dames en heren, vandaag wordt de wegstrekking Tamansari-Tamanredjo dus officieel opgeleverd.

En het is een prachtweg geworden. Complimenten aan de aannemer Baitali N.V., die verantwoordelijk is voor dit weggedeelte.

Uiteraard ook de complimenten aan de directievoerders EGIS International en Firm Engineering, die erop hebben toegezien dat de werkzaamheden deugdelijk en op een correcte wijze zijn geschied.

Wij betrekken in de loftuitingen uiteraard ook de Project Executing Unit – onder voorzitterschap van het Ministerie van Openbare Werken – die dit project begeleid heeft, zowel voor wat betreft het civieltechnisch gedeelte als voor wat betreft de institutionele versterking. Naast het Ministerie van Openbare Werken, waren in de Project Executing Unit tevens vertegenwoordigd het ministerie van Financien en Nimos.

Aan al deze actoren zeggen wij dank “for a job well done”!

Tot slot feliciteer ik de totale gemeenschap, en in het bijzonder die van Tamansari en Tamanredjo met de oplevering van dit weggedeelte.

U heeft tijdens de constructie de nodige ontberingen moeten doorstaan, ik denk daarbij aan het stofoverlast en de beperkte berijdbaarheid van de weg. Daarnaast heeft de verplaatsing van de leidingen van de nutsvoorzieningen helaas lang op zich laten wachten, wat ook het nodige ongerief met zich meebracht.

De aanhouder wint: u heeft nu een pracht van een weg die als voorbeeld kan dienen voor de aanleg van andere wegen in Suriname.

Maar …….. en nu komt er een hele grote “maar”:

Een mooie nieuwe egale weg is een tweesnijdend zwaard, dat is helaas maar al te vaak gebleken. De mogelijkheid om snel en vlot over een weg te kunnen rijden, vooral als het lange afstanden betreft, is een medaille die een hele donkere keerzijde heeft.

En die keerzijde gaat gepaard met onmetelijk menselijk leed. Ik hoef niet uit te wijden. U weet waar ik naar verwijs. Ik wil daarom een beroep doen op alle weggebruikers, van fietsers tot bromfietsers tot automobilisten tot bus- en vrachtwagenchauffeurs, en niet te vergeten de voetgangers, om zich vooral verantwoordelijk te gedragen op deze weg.

Wij hebben de weg zo veilig mogelijk geconstrueerd en ingericht, maar uiteindelijk ligt het aan u en aan uw verkeersgedrag hoe veilig het zal blijken te zijn.

Denkt u alstublieft aan uzelf en aan uw medemens, niet alleen vandaag, niet alleen op deze weg, maar op alle dagen en op alle wegen in dit, ons o zo mooie land.

Ik dank u.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.