Minister Moestadja

Landgenoten, en vanwege het karakter van deze nationale vrije dag, een speciale groet aan alle moslim broeders en zusters.

Assalaamoe alaikoem warohmatoellohi wabarokaatoeh:

Moge de vrede, de genade en de zegeningen van de Almachtige met u allen zijn.

Het is wederom een voorrecht om u als minister van Binnenlandse Zaken aan de vooravond van de nationale vrije dag in verband met het Iedoel-Fitr- feest te mogen toespreken.

De opdracht van de Almachtige is volbracht om een maand lang te vasten, geduld te betrachten, liefdadigheid te bevorderen en in aanbidding te volharden, zowel bij dag als bij nacht. Hiermee is dankbaarheid getoond aan de Almachtige voor het kunnen vervullen van de verplichting van het vasten. Het vasten, dat als doel heeft de aanbidding van en gehoorzaamheid aan Allah, met lichamelijke als geestelijke reiniging en zelfbeheersing.

Het Iedoel-Fitr-feest markeert het einde van een zuiverings- en bezinningsmaand. Moslims komen in een zodanige staat terecht, dat zij in harmonie en vrede leven met hun Schepper, hun medemens en alles om hen heen. Door de eigen woorden, gedachten en handelingen te beheersen, hebben moslims het belangrijkste doel van het vasten bereikt en komen zij daardoor steeds dichterbij de staat van vrede en harmonie.

Landgenoten,

Het Iedoel-Fitr-feest, ook wel het Suiker Feest, is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Op de ochtend van de eerste dag van de tiende maand, Sjawwaal, staat men vroeg op, baadt en kleedt zich in schone, eventueel nieuwe kleren. Zo getuigt men er feestelijk van dat er een maand gevast is geworden. Na zonsopgang wordt iets gegeten, ten teken dat het vasten echt voorbij is. Meestal krijgen minderbedeelde mensen voedsel en soms kleding van de rijkeren, voor wie het een plicht is om voor de armen te zorgen – de Zakat-ul- fitr. Daarna gaan de gelovigen naar de gebedsplaats, volgens de traditie een open vlakte, om het Ied-gebed te verrichten en naar de preek van de imam te luisteren. Naast de mannen zijn ook de vrouwen en kinderen aanwezig, zoals de profeet heeft bevolen. Dan omhelzen de mensen elkaar, en vergeven zij elkaar voor eventuele fouten uit het afgelopen jaar. Ze wensen elkaar een gezegend feest en de rest van de dag wordt besteed aan familie- en kennissenbezoek, met veel lekker eten, waarbij er vaak ook cadeautjes worden uitgewisseld. Zo gebeurt op Iedoel-Fitre-dag overal in de wereld.

Het Iedoel-Fitr-feest is in ons land sedert 1970 ingesteld als nationale vrije dag, in een periode, waarin het nationale bewustzijn over de waarde van dit feest reeds aanwezig was. Thans, ruim 40 jaren later, blijkt dat grote delen van onze samenleving het Iedoel-Fitr-feest als deel van de Surinaamse identiteit hebben geaccepteerd, als één van de religieuze facetten van onze plurale natie.

Gesteld kan worden dat het Iedoel-Fitr-feest wellicht een wezenlijke bijdrage levert aan de bevordering van wederzijds respect en onderlinge tolerantie voor elkaars geloofsovertuiging.

Landgenoten,

Wij kunnen de spirituele beleving van het vasten en de viering van het Iedoel-Fitre-feest ook in relatie brengen met de processen in ons land die erop gericht zijn versnelde ontwikkelingen door te voeren. Het realiseren van vooruitgang gebiedt ons als volk om ons te verdiepen in kennis en wetenschap, met behoud van de hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, ook geïnspireerd vanuit de geloofsovertuigingen. Het is daarom de plicht van elke Surinamer om, ongeacht ras, geloofsovertuiging, cultuur of afkomst, te werken en te bidden voor de opbouw van ons land. De regering van de Republiek Suriname heeft immers in haar beleid opgenomen, dat elke Surinamer direct betrokken moet worden bij de uitvoering van haar ontwikkelingsprogramma. Deze betrokkenheid en participatie wordt mogelijk met de garantie voor volledige vrijheid in het beleven van de eigen geloofsovertuiging.

Door de verscheidenheid in achtergrond, beschikt het Surinaamse volk over een zeer grote bagage aan kennis en kunde die progressie en creativiteit in denken mogelijk maakt. Daarom moeten eensgezindheid in de ingeslagen weg, samenwerking, tolerantie, respect en liefde voor elkaar als de basis ingrediënten van onze plurale natie, positief ingezet worden in alles wat wij doen. Voorwaar, de verscheidenheid aan cultuur en geloofsovertuiging vormt een solide basis voor ontwikkeling.

Landgenoten,

De dag van Iedoel-Fitr is een feestdag voor alle Surinamers, jong en oud, man en vrouw, rijk en arm. En zoals wij samen dit feest vieren, dienen wij ook gezamenlijk, zij aan zij, hand in hand, schouder aan schouder te werken aan de opbouw van ons geliefd Suriname.

Ik wens u namens de regering van de Republiek Suriname een gezegende Iedoel-Fitr-dag toe.

IED MOEBAAROK.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.