Landgenoten,

Morgen, 17 maart 2014, vieren miljoenen Hindoes over de gehele wereld het Holifeest. Een feest, waarvan de voorbereidingen 5 weken eerder zijn begonnen, met het planten van de Holikaboom, als uiting van de biologische betekenis van dit vernieuwingsfeest of overwinningsfeest van goed op kwaad.

Het Holifeest is de grootste en meest bekende hindoeïstische feestdag ter wereld, die in Suriname door alle lagen en etnische groepen wordt gevierd. Per definitie staat het Holifeest symbool voor de goddelijke overwinning op het goddeloze, van het goede op het slechte, het licht op de duisternis, de kennis op de onwetendheid, van het recht en de waarheid op het onrecht en de leugen.

We moeten uit de betekenis van dit feest kracht putten om ons te bezinnen over ons gedrag, ons handelen, denken en onze attitude naar de medemens toe.

De viering van religieuze feestdagen in ons land kenmerkt zich door een religie-overstijgende beleving die onze multiculturele realiteit functioneel ten goede komt. Holi is één van vele religieuze feestdagen, die in ons kleurrijk Suriname, haar plaats heeft weten te vinden binnen onze verscheidenheid in éénheid.

Respecteren van elkaars cultuur, gewoonten en gebruiken, als condities voor het bestaan en behoud van een harmonieuze samenleving en de erkenning hiervan door de bestuurders van ons land, maakten de verheffing van diverse religieuze feestdagen tot nationale vrije dagen decennia terug noodzakelijk.

Opéénvolgende regeringen brachten met deze aanpak het proces van actief pluralisme op gang en de huidige regering zet zich ook actief in voor het samenbrengen van de diverse gemeenschappen in onze samenleving. Immers, het gaat niet enkel om ‘naast elkaar’ te leven maar bovenal ‘met elkaar’.

Geachte landgenoten,

De Holi-viering is ook een moment om ons te inspireren tot orde, discipline, saamhorigheid, respect, eerbied en broederliefde, welke als belangrijke ingrediënten kunnen worden beschouwd om de verdere ontwikkeling en vooruitgang van onze vreedzame en plurale samenleving te realiseren.

Het Holifeest, dat jaarlijks wordt gevierd, stimuleert ons telkens weer om in dialoog met elkaar te treden, in ogenschouw genomen de verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden. Een dialoog, waarbij op een gelijkwaardige manier onderhandeld wordt, zodat wij als samenleving tot een éénheid kunnen komen zonder afbreuk te doen aan de verschillen tussen de mensen . Deze manier van denken en handelen stelt ons in de gelegenheid voortdurend invulling te geven aan de daadwerkelijke emancipatie van ons volk. Want religie in Suriname is, historisch gezien, altijd al een belangrijk emancipatoir instrument geweest .

Holi wordt, zoals eerder aangegeven, ingeluid met het planten van de Holikaboom op het moment wanneer de lente begint. De rituelen schrijven daarnaast voor dat veertig dagen na het planten van de Holika, wanneer het volle maan is – dus de dag vóór het Holifeest – er een brandstapel om de boom wordt gevormd. Na een offerande, welke wordt verricht door een geestelijke, wordt het plantje – dat symbool staat voor het goede – verwijderd, waarna het kwade – gesymboliseerd door de brandstapel – wordt vernietigd door deze in brand te steken.

De mythologie van Holi, de culturele en sociale kant, de ethische betekenis ervan en het astrologisch aspect, heb ik in de Holi-toespraken van de afgelopen twee jaren breedvoerig belicht. Ik wil in de Holi-toespraak van 2014 de nadruk leggen op de symboliek van het Holifeest, ervan uitgaand dat hoe moeilijk de situatie ook mag zijn, hoe machtig het kwaad ook mag lijken, dit alles niet van blijvende aard is, doch overwonnen zal worden en plaats zal maken voor het licht, voorspoed, geluk, welvaart en welzijn.

Uit het Holifeest kunnen wij in Suriname hoop en kracht putten, om te excelleren in alles wat we doen, nationaal, regionaal maar ook internationaal. De regering doet daarom haar uiterste best om met de ontwikkelingsrichting die is gekozen op een duurzame wijze het beste voor land en volk te verwezenlijken.

Geachte landgenoten,

Tijdens dit kleurrijk religieus feest, krijgen we wederom de gelegenheid om na te denken over de zin van het leven. In ons gezamenlijk streven verbetering te brengen in onze leefomstandigheden, kan de betekenis van het Holifeest een zeer belangrijke rol spelen en ons de weg wijzen naar die ideale samenleving waar wij allen naar verlangen. We moeten daarbij in gedachten meenemen zaken als motivatie, oprechtheid en eerlijkheid die van onschatbare waarde zijn.

Suriname staat in de wereld bekend als een land dat enorm veel ervaring heeft opgedaan met culturele en etnische pluriformiteit. We weten ook dat de zoektocht naar de nationale eenheid, waarin plaats is voor verschillen, een zekere historie kent. Laten wij met de viering van het Holifeest morgen wederom bewijzen dat de etnische en religieuze diversiteit daadwerkelijk onderdeel zijn geworden van ons staatsnationalisme.

Laten wij in alle harmonie gezamenlijk het Holifeest vieren, ons spontaan en verdraagzaam opstellen, maar tegelijkertijd ervoor zorg dragen dat de viering op de diverse openbare locaties, waar men elkaar zal kunnen besprenkelen met geur- en kleurstoffen alsook poeder, veilig en ordelijk geschiedt.

In het licht van het Holifeest wens ik de totale Surinaamse bevolking, en in het bijzonder de Hindostaanse broeders en zusters, mede namens de Regering van de Republiek Suriname een Subh Holi toe.

Ik dank U.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.