De Surinaamse regering heeft in haar beleid met betrekking tot het diversifiëren van haar economie, met name de focus gelegd op het bevorderen c.q. versoepelen van het personenverkeer van en naar Suriname. Bij de uitvoering van dit beleid is rekening gehouden met de herkomstlanden en andere bevriende naties.

Dit beleid heeft reeds geresulteerd in een toegenomen personenverkeer met landen zoals, Argentinië, Brazilië, Ecuador, Denemarken, Indonesië, Israël, Japan, de Nederlandse Antillen, Peru, Servië, Zuid-Korea, Zweden en de CARICOM-lidstaten.

Overeenkomsten met Rusland en Marokko met betrekking tot dit onderwerp zijn inmiddels aangegaan.

Afschaffing visumplicht Schengengebied

In het kader van de afschaffing van de visumplicht voor het Schengengebied heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack – Beighle in de marge van de recente 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ontmoeting gehad met haar collega Stef Blok, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens dit onderhoud is onder andere wederom besproken, hetgeen reeds tijdens de EU-dialoog van 15 maart 2018 te Paramaribo ter tafel kwam, met betrekking tot de visumafschaffing voor Surinamers in het Schengengebied.

Ten aanzien van dit onderwerp gaf de bewindsman aan dit voorstel verder ter nadere bespreking voor te leggen aan de EU-commissie en hierop terug te zullen komen.

Algehele visumafschaffing herkomstlanden

Het visumbeleid van de Republiek Suriname zal zich in de nabije toekomst ook richten op de algehele afschaffing van de algemenen visumplicht voor burgers van herkomstlanden met name Indonesië, China, India en landen op het Afrikaans continent.

Toeristenkaart

De in 2011 geïntroduceerde toeristenkaart is thans geldig voor het toeristenverkeer met 51 landen en levert een wezenlijke bijdrage aan de gestadige toeristenstroom naar Suriname.

PSA

In 2014 werd de Wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien, (SB 2014 no. 8), door de president van de Republiek Suriname afgekondigd.

Met de afkondiging van deze wet is het mogelijk gemaakt dat personen, die geboren zijn in Suriname en thans een andere nationaliteit bezitten of die zijn geboren uit Surinaamse ouder(s), in aanmerking kunnen komen voor een PSA-document of kaart.

Intussen hebben meer dan 8000 Surinamers in diaspora gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en wordt deze groep aangemoedigd zich te registeren en dit document aan te vragen via de volgende website: www.diaspora.sr.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.