Ik zou mijn hoofd diep in het stof willen buigen als het vonnis aanvaardbaar was. Wanneer je niet in staat bent om een  bestuursbesluit te beoordelen dan heb je het maar te accepteren. Dat is de situatie van de schrijver van het ingezonden stuk.  In het onderhavige geval  gaat het om de toepassing van regels die te maken hebben met de uniforme procedure voor de vaststelling van het eindrapportcijfer voor Gewoon Lager Onderwijs.

Iedere medelezer kan vaststellen  wat de inhoud van de bepaling in de beschikking van  8 maart 2011 NB/ no. 930 betekent “ het rapportcijfer voor klas 2 t/m 6 voor alle kwartalen tot een decimaal nauwkeurig zal worden genoteerd op het kwartaalrapport.  Evenwel wordt het eindrapportcijfer voor alle klassen op gehelen afgerond”.

In het geval dat actueel is betekent het , dat het schoolcijfer van 8.8 afgerond dient te worden naar 9. Wij zijn niet bezig om  een verhoging van 5.46 naar 6.0 te vragen. Wanneer deze toepassing correct was geschied dan had de kandidate  een 6.0 en was geslaagd voor het Mulo. Er is geen enkel sprake van twee keren afronden. Dus schoenmaker hou je bij je leest, en  houdt a.j.b. je mond.

Nu beweert de jurist  van  Minov  een zekere Lala,  dat de  voornoemde  beschikking  en een brief van 12 mei van het  wnd.  hoofd Inspectie Basisonderwijs dhr. R. Polak, te maken heeft met de schoolcijfers en niet met de doorstroming  van GLO naar VOJ.  Natuurlijk heeft het te maken met de schoolcijfers, maar de schoolcijfers maken onlosmakelijk deel uit van  de cijfermatige berekening om een einduitslag te kunnen vaststellen voor de te nemen beslissingen m.b.t. het advies dat uitgebracht dient te worden.

En wat mijn klomp doet breken, is de draai die deze heerschap denkt te moeten geven aan deze bepaling namelijk dat er in de zesde klas twee doelen zijn, een voor het behalen van een getuigschrift en een voor het verkrijgen van een advies voor het VOJ. Dan zegt hij voor het behalen van het  getuig-schrift wordt het gemiddelde van de drie kwartaalcijfers  genomen, dat het eindrapportcijfer  oplevert dus in het actueel geval die 8.8. Er wordt dan rustig verder gefilosofeerd dat voor het eindrapport de regels vervat in de beschikking gehanteerd worden (de eindcijfers afgerond op hele getallen dus 8.8 wordt dan pas 9).

Maar voor  de uitslag van het examen wordt het gemiddelde van de kwartaalcijfers gezien als eindcijfers dus 8.8. Door wie wordt het gezien en dit verhaal neemt  de rechter voor juridisch juist aan. Voor ieder weldenkend mens  is het duidelijk dat er geen sprake kan zijn van tweeërlei uitleg van de beschikking , maar erger nog de kandidate in kwestie heeft ook een getuigschrift behaald en daarbij heeft zij het zelfde schoolrapport met dezelfde cijfers ontvangen. Dus een grove leugen wordt gewoon door de rechter aanvaard.

Bovendien bestaat nog een beschikking van 3 september 1982 no.6037 houdende de voorschriften voor het verkrijgen van een getuigschrift voor het Gewoon Lager Onderwijs. In deze beschikking wordt in de artikelen 1 t/m 7 nauwkeurig aangegeven hoe dat proces van behalen van een getuigschrift loopt . Een grotere blunder was niet denkbaar. Al in de eerste klas van de Hogere Bestuursschool  in Noord-Holland  heb ik geleerd hoe je formele regels moet interpreteren.  Dus meneer Rosario jou denken en mijn denken zijn niet dezelfde. Ala ding grietjiebie ding no sabi na fini fini wroko .

Eugene van der San

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.