“O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen” (Koran, 49:13). In dit vers leert de Koran ons om elkaar te leren kennen. Derhalve geven wij hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeden van diverse godsdiensten, indachtig aan Koran 22:34: “Voor iedere natie stelden Wij (God) daden van aanbidding vast.” Islam: de Fatiha Bron: Openingshoofdstuk van de Koran “In naam van Allah, de Weldadige, de Genadige. Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden. De Weldadige, de Genadige. Meester van de Dag der vergelding. U dienen wij en U smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van hen aan wie U gunsten heeft geschonken. Niet op dat van hen op wie Uw toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.” Christendom: het Onze Vader Bron: Matthéüs, hoofdstuk 6 “Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen.” Jodendom: de Shema Bron: Deuteronomium, hoofdstuk 6 “Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een enig Heere! Zo zult gij de Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdbanden zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de deurposten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.” Hindoeïsme: de Gayatri Mantra Bron: de Veda’s “We mediteren op de glorie van het Wezen Dat dit universum heeft geschapen; moge Hij onze geest verlichten.” (vrij vertaald door Swami Vivekananda) (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.