De vastenmaand Ramadan breekt aan voor zowel mannen als vrouwen. De Almachtige God maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het schenken van Zijn gunsten. Noch maakt Hij onderscheid in geloof, ras, huidskleur en sekse. Alle vrouwen zijn net als mannen, in deze maand in de gelegenheid middels aanbidding Zijn nabijheid te verwerven en daardoor zelfs bijzondere spirituele hoogten te bereiken. De Heilige Qor’aan is op dit punt heel duidelijk.

“Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die nederig zijn, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en vrouwen die Allah vaak gedenken- voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid” (Heilige Qor’aan 33:36).

“Allah heeft de gelovigen, mannen en vrouwen tuinen beloofd waar doorheen rivieren stromen, heerlijke woonplaatsen in tuinen der eeuwigheid. En het behagen van Allah is het grootste. Dit is de grootste zegepraal” (Heilige Qor’aan 9:72).

Evident is dat zowel mannen als vrouwen die middels ware aanbidding Gods behagen en Zijn nabijheid zoeken, die ook zullen verkrijgen. Zijn onmetelijke Zegeningen, Gunsten, Barmhartigheid, Vergevingsgezindheid en Genade zijn voor beide seksen gelijk. De Islam bevestigt dat deze elementen niet alleen gebonden zijn aan de Islam, doch ook ten deel kunnen vallen aan iedere vrome godsvruchtige dienaar van God, ongeacht tot welke religie hij ook behoort. Zo blijkt uit studies dat in de religiën vóór de Islam ook toestemming was verleend aan vrouwen om de gebedshuizen binnen te treden voor aanbidding met als doel Gods nabijheid te verwerven. En er is ook bevestigd dat de zegeningen middels ware aanbidding inderdaad ook verkregen zijn door mannen als vrouwen van die religies. Vóór de komst van de Islam waren er ook bekende vrome en reine mannen en vrouwen geboren. En er zijn ook zulke vrouwen geweest die door ware aanbidding en gebeden tot de rechtschapenen zijn gaan behoren, wiens namen God in de Heilige Qor’aan heeft vereeuwigd. Daardoor heeft God aan de volgelingen gemanifesteerd om in hun voetsporen te treden en steeds hun als voorbeeld-vrouwen op te volgen.  Zo vermeldt God: “En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zeide: “ Mijn Heer! Bouw voor mij een huis bij U in het Paradijs, verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige volk” (Heilige Qor’aan 66:12).

“En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; toen ademden Wij haar Onze geest in – zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen” (Heilige Qor’aan 66:13).

Uit een overlevering van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) blijkt dat er in zijn tijd er vrouwen waren die 5 keer per dag de moskee  bezochten voor het gebed (Bukhari Kitabus Salaat, baabo Fazlil Isha).

Voorts blijkt uit de overlevering van Hazrat Ibne Umar (razi Allah anho) die vertelt dat de Heilige Profeet (sallallaaho alaihi wa sallam) heeft vermeld: als uw vrouwen u om toestemming vragen om ’s avonds naar de moskeeën te gaan voor het gebed, verleen hun toestemming.

(Bukhari Kitabus Salat  en Muslim Kitabus Salat)

Uit verschillende verzen van de Heilige Qor’aan en verschillende overleveringen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) blijkt duidelijk dat vrouwen deel mogen nemen aan alle soorten van aanbiddingen net als de mannen. Heden ten dage zijn er bepaalde geleerden die deze verzen van de Heilige Qor’aan en de overleveringen van de Heilige Profeet negeren door vrouwen te weerhouden om hun gebeden in de moskeeën te verrichten. De Heilige Profeet had ons al 1400 jaar geleden gewaarschuwd tegen deze geleerden. Gelukkig zorgt God ervoor dat in ieder tijdperk rechtgeleide mensen opstaan om de religie te leiden.

Moge Allah alle mensen en in het bijzonder alle vrouwen in de gelegenheid stellen om de uitmuntende vruchten van de Ramadan te mogen plukken.

Aan de totale Surinaamse Moslimgemeenschap wensen wij een Mahe Ramzaan Mobarak toe. Moge Allah u leiden en begeleiden zodat u de nog resterende vastendagen vol kunt maken. Moge de Almachtige Allah uw gebeden verhoren en al uw goede wensen in vervulling doen gaan.

De tweede helft van de maand Ramadan is reeds ingegaan en de Lailetul Qadr is in het verschiet. Laten wij als gelovige moslims ons ten volle inzetten om al het mooie uit deze wonderbaarlijke nacht te halen voor onszelf, voor ons gezin en voor allen die wij liefhebben. Moge Allah ons daarin bijstaan.

Surinaamse Ahmadiyya Gemeenschap (SAG)

Ephraimszegenweg 67

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.