Hoewel er een soort ethiek bestaat om af te treden in goed geregeerde democratische landen bij de minste of geringste blaam op het blazoen van een persoon geldt dit gegeven absoluut niet voor Suriname. In ons land bestaat er niet eens een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met een wettelijke basis.

Dit “bewijs van goed gedrag” had allang weer ingesteld moeten worden na de democratiseringsprocessen vanaf 1987 toen de macht door de militairen werd teruggeven. De Front-regering onder leiding van Venetiaan (NPS) heeft verzuimd zulks te doen.

Zo konden er onder deze president diverse politici met een zwaar crimineel verleden – tevens diverse veroordelingen – hoge ambtelijke- en politieke posities bekleden. Zelfs verscherpte wetgeving betreffende de corruptie in niet gemaakt onder Venetiaan. Indien angstgevoelens zich meester hebben gemaakt van deze laatstgenoemde politieke leider die tevens partijleider was naar aanleiding van de staatsgreep in 1980 en de Decembermoorden in 1982 dan had hij deze functies – ook om moverende redenen – nooit zo lang mogen bekleden.

Venetiaan moet nu echt opstappen

In Suriname bestaat er een curieuze cultuur dat personen tot hun dood hun ambt ambiëren terwijl zij daar om verschillende redenen niet meer bekwaam en geschikt voor zijn. Zij worden door de bevolking hiervoor zelfs geëerd. Standbeelden worden voor hen opgericht, onderscheidingen worden uitgereikt, en er ontstaan toestanden die vergeleken kunnen worden met Afrika en het Midden-Oosten! Weinig Surinaamse politici houden de eer aan zichzelf. Voor mij een onbegrijpelijk houding!

Het Nieuw Front (NF) dient daarom druk uit te oefenen dat de heer Venetiaan (1936) alsnog wegens de vele politieke fouten die hij heeft begaan alsmede vanwege zijn leeftijd (77) zo snel mogelijk opstapt. Deze politicus wringt zich bij interviews in de media in allerlei bochten om de vele scheefgegroeide zaken onder zijn bewind (ook na de staatsgreep) goed te praten. Zo zijn bijvoorbeeld de door de militairen uitgevaardigde decreten nooit aangepast, herzien en of zo nodig tot wet gemaakt.

Zij leiden nu een eigen leven in onze wetboeken terwijl deze decreten onder bijzondere omstandigheden zijn uitgevaardigd. Ook aan het terugdraaien van de dubbele salarissen van bijvoorbeeld DNA-leden is niet gewerkt. Volgens mij is Suriname het enige land op de wereld waar vakbondsleiders zijn benoemd tot beleidsadviseur op een ministerie – niet werken – en toch een aangepast salaris ontvangen. Kunnen deze lieden nog neutraal het vakbondswerk doen?

Dit betreft ook de vele beleidsadviseurs die om politieke redenen zijn aangehaakt bij een ministerie, en de talrijke landgenoten met goede kwalificaties en werkervaring – die vanwege “gewijzigde beleidsinzichten” thuis zitten – salaris ontvangen alsmede alle vaak bij hun vroegere functie behorende emolumenten. Hoe lang zal de belastingbetaler dit wanbeleid kunnen bekostigen? Daarom kon het voorkomen dat de zoon van een al jarenlang omstreden vakbondsleider zonder verkiezingen (selectieprocedures) de functie van zijn vader (als directeur) kon overnemen bij een staatsbedrijf (erfrecht).

Deze NPS-er (Nationale Partij Suriname) heeft altijd een grote mond over zaken die ethisch onverantwoord zijn. Dan verwacht je zonder meer het goede voorbeeld van hem! Overigens is het mij niet duidelijk of hij i.v.m. dit soort praktijken is toegetreden tot de NDP (Nationaal Democratische Partij). Om zich uit al deze hachelijke situaties te redden, moest er natuurlijk teruggekeken worden door het NF bij de politieke campagnes in 2010. Zelfs de wildgroei met betrekking tot diplomatieke paspoorten is niet aan banden gelegd onder Venetiaan.

Ik heb de indruk dat de helft van de Surinaamse bevolking met diplomatieke paspoorten rondloopt terwijl zij daar geen enkele recht op hebben. Ook hiervoor zullen er wetten gemaakt moeten worden om dit goed te regelen. Door al de genoemde- en nu niet genoemde verzuimen, was Venetiaan de meest aangewezen persoon om vanwege de smet op zijn naam gedurende de vele jaren dat hij ons land heeft geregeerd al zijn politieke functies neer te leggen.

Dan had hij het goede voorbeeld gegeven, en kon op basis hiervan de huidige president aftreden. Venetiaan weigert dit vooralsnog te doen (hypocriet) omdat een dergelijke politieke moraal gewoon niet bestaat in ons land zoals eerder door mij opgemerkt!

De NDP had Bouterse niet moeten voordragen als president

In Suriname bestaat er een cultuur dat de partijleider de hoogste functie moet krijgen als verkiezingen worden gewonnen. Ook dit is een vorm van scheefgegroeid beleid veelal veroorzaakt door corruptie, patronage en of vriendjespolitiek. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat de partijleider bekwaam en geschikt is voor de beoogde ambt. Soms zijn er veel betere personen in- en buiten de partij die gezocht moeten worden voor belangrijke posities.

Helaas bestaat ook deze cultuur niet in ons land. Door patronage binnen de partij van gecreëerde netwerken, wordt de partijleider de meest aangewezen persoon voor belangrijke posten. Naar het verleden wordt geen onderzoek gedaan. Immers, daar is geen enkele reden en of regeling voor! Dat er dan zoveel kritiek was vanuit het NF op de persoon Bouterse als president begrijp ik niet!

Het was echter beter geweest dat er binnen de NDP naar een andere persoon was gezocht voor deze functie vanwege de hiervoor beschreven redenen. Als de Megacombinatie de verkiezingen in 2015 wint, is het ondenkbaar dat Bouterse zijn ambt als president zal neerleggen. Daarom moet de kiezer een goede keuze maken, en van de winnaars eisen dat er nu eindelijk adequate bestuurlijke veranderingen worden doorgevoerd zodat er een goede toekomst is voor onze jeugd. Anders gaan wij zeer donkere tijden tegemoet waarbij internationaal aanvaarde moraal, normen en of waarden op de schop gaan. Dat mag niet gebeuren want in troebel water is het immers goed vissen!

Robby Roeplall


In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.