Aan de president van Republiek Suriname,
de heer D.D.Bouterse,
d.t.k.v de voorzitter van De Nationale Assemblee,
mw drs. J. Geerlings-Simons.
Mijnheer de president,
Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, naderen u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, met het hierna volgende.
Ondergetekenden, overwegende, dat volgens bekomen informatie, de Regering van plan is aandelen van Staatsolie ten verkoop aan te bieden, en dat eerstdaags een commissie ter zake zal worden benoemd,
-dat noch in de door DNA goedkeurde Regeringsverklaring, noch in het door DNA goedgekeurde ontwikkelingsplan is aangegeven, dat door de regering, parastatalen, waarin miljarden SRD van het volk zijn geïnvesteerd, die het goed doen en goede vooruitzichten hebben en die betreffen nationale natuurlijke hulpbronnen, in handen van derden zullen worden gebracht,
-dat het bekend is dat Staatsolie een bedrijf is dat goed is georganiseerd, dat goed wordt geadministreerd, dat een goed en hoog opgeleid kader heeft ontwikkeld dat in staat is de missie van het bedrijf en dus van het volk optimaal uit te voeren,
-dat door Staatsolie substantiële winsten worden gemaakt voor het volk van Suriname, in het afgelopen jaar was dat 414 miljoen US dollars, meer dan welk ander bedrijf in Suriname ook,
-dat doordat de vraag naar olie en olieproducten, zowel nationaal als internationaal, blijft toenemen, de afzet van deze producten duurzaam veiliggesteld is en daarmee de garantie voor steeds toenemende inkomsten voor het volk,
-dat Staatsolie gedurende vele jaren hele grote inspanningen en investeringen heeft gepleegd en daarmee nu al voorraden winbare olie voor lange periode, minstens voor de komende 10 jaren, heeft aangetoond en veiliggesteld,
-dat thans in uitvoering zijnde uitbreiding van de olieraffinaderij, waarin meer dan een miljard  US dollar wordt geïnvesteerd, vanaf haar oplevering in 2014 de hier te lande gewonnen aardolie zal kunnen raffineren tot finale producten, hetgeen zal leiden tot de zo gewenste productdiversificatie,
-dat exploratie werkzaamheden naar meer winbare olievoorkomens gepland en intensief worden voortgezet met hoge verwachtingen, dat nieuwe vondsten van winbare aardolie, het vermogen van Staatsolie zullen verhogen, waarover nu geen inzicht kan worden gegeven bij de verkoop van de aandelen,
-dat het een valide vraag is of een bedrijf met bovenaangegeven perspectieven in de verkoop zetten cq in vreemde handen  leggen, niet is de kip slachten die de gouden eieren legt voor het volk van Suriname,
-dat ook een vraag is of verkoop van aandelen van Staatsolie nu, de toets van doelmatigheid zou kunnen doorstaan,
-dat de tot nu toe beschikbare informatie mbt een dergelijk Regeringsbesluit nu ons zorgen baart, omdat zo een besluit herinnert aan duidelijk herkenbaar beleid vanuit  het verleden,
-dat in de regeerperiode van president Wijdenbosch, zeer ernstig geprobeerd is om Staatsolie of delen daarvan in vreemde handen te brengen voor een zachte prijs,
-dat de toen samen gebundelde krachten (directie Staatsolie, vakbeweging, oppositie in DNA en het volk) dat beleid van politieke exponenten, die thans weer de macht in het land uitmaken delen, met betrekking tot overdracht van Staatsolie krachtig hebben afgewezen en met succes hebben bestreden,
leggen de volgende vragen ter beantwoording voor aan u, heer president:
1. Kan de president aangeven of het beleid van deze regering is om aandelen van Staatsolie in handen van derden te
brengen?
2.Indien deze vraag positief wordt beantwoord, kan de president aangeven wanneer dit door haar uit te voeren beleid is goedgekeurd door De Nationale Assemblee zoals dat vereist wordt door de Grondwet voor het uit te voeren beleid?
3. Kan de president aangeven wat de redenen zijn om aandelen van Staatsolie in handen van derden te brengen?
Paramaribo, 11  juli 2012,
w.g.
R.Randjietsingh, R.Wijdenbosch, Ch. Santhoki, G. Castelen, W.Jessurun, R.Asabina, R.Zeeman
G.Kandhai, A.Gajadien, A.Tjin-A-Tsoi, P.Kensenhuis, M.Rathipal

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.