NICKERIE- Met de ondertekening van de financieringsovereenkomst van het EU project “Capacity building for integrated watermanagement in Nickerie, West Suriname op 17 augustus 2012 vinden thans de voorbereidingen plaats voor de uitvoering van de projectactiviteiten.

In dit kader zijn vertegenwoordigers van Wereld waternet en Waterschap Rijn en IJssel voor een werkbezoek in Nickerie om de zaken met OWMCP verder uit te werken.

Voor de uitvoering van het project ,welke in vier thema’s is opgedeeld, zijn gesprekken geweest met relevante actoren in Nickerie.

Van belang wordt geacht dat stakeholders nauw betrokken worden en actief participeren in het proces van de uitvoering om het project succesvol te maken. Gesprekken zijn gevoerd met de Nickeriaanse vertegenwoordigers van LVV, RO, OW, Adron, Minov, Natin, SWM en Natuur Beheer. OWMCP die een voortrekkers rol te vervullen heeft binnen dit project rekent op de volle ondersteuning van de stakeholders.

Ook de DC van Nickerie Wedprekash Joeloemsingh is persoonlijk geïnformeerd over de voorbereidingen en is bijzonder ingenomen met de voorgenomen activiteiten die ondersteunend zullen werken op de operationalisering van waterschappen in het district. De DC maakt zich ook ernstig zorgen over vervuiling van water en hieraan gerelateerde milieuvervuiling. Hij zegt zijn volle medewerking en ondersteuning toe voor het welslagen van het project.

Gebruikmakend van de gelegenheid hebben de Heren Angoelal en Bierdja die door de Nederlandse partners in de gelegenheid werden gesteld in Nederland stage te lopen hun verslag overhandigd aan de DC en de directeur van OWMCP.

De verwachting wordt uitgesproken dat na afronding van het project de gemeenschap bewuster wordt van het belang van water en de condities zodanig zijn geschapen dat belanghebbenden in het watergebeuren institutioneel zodanig zal zijn versterkt die kan bijdragen in het tot stand brengen van een goed en efficiënt waterbeheer.

Met het betrekken van de jeugd in de awareness- en trainingsactiviteiten zal de bewustwording over het belang van water reeds in een vroeg stadium worden bijgebracht. Bij de eerste werkdag werd de delegatie ook door de minister van Regionale Ontwikkeling Stanley Betterson in Paramaribo ontvangen. Hij spreekt zijn volste vertrouwen uit dat OWMCP tesamen met haar partners een positieve bijdrage kan leveren aan het succesvol afronden van het project.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.